Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetssäkring av föräldraskapsstöd i Region Västra Götaland

Kort om projektet

Ansvarig: Ulrika Lunberg, Utvecklingsledare Habilitering & Hälsa kansli, regional samordnare för HabQ

"Ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i kvalitetsregister."

 HabQ är ett nationellt kvalitetsregister för habiliteringsverksamhet med möjlighet att följa upp föräldrastöd och/eller intensiva insatser till små barn med autism. Habiliteringen i VGR har varit anslutna till uppföljning av föräldraskapsstöd sedan 2016. Uppföljning av insatser till små barn med autism planeras påbörjas under 2019.

Mål

HabQ bygger på EBH-rapporten (evidensbaserad habilitering) ”Föräldrastöd inom barn- och ungdomshabiliteringen” som rekommenderar att vårdnadshavare till barn som får insatser från habiliteringen också ges insatser och åtgärder med syfte att stärka föräldraskapet. Samtliga vårdnadshavare ska från habiliteringen erbjudas ett strukturerat mottagande och ett basprogram av olika åtgärder. Dessa åtgärder kan vara t ex

  • diagnosinformation
  • information om samhällsstöd
  • information och undervisning riktad till närstående
  • rådgivande samtal
  • visst stöd i externa kontakter med t ex kommun, Försäkringskassan.

Vid framkommet behov ska föräldrar även erbjudas fördjupade insatser. 

Insatser och åtgärder ska erbjudas av habiliteringen till samtliga nya familjer med start direkt vid nybesök. Insatser och åtgärder ska dock alltid utformas i samråd med den aktuella familjen, i enlighet med principerna för personcentrerad vård, och är frivilliga att delta i. Det nationella målet är att  habiliteringen ska nå 80 % av alla nya familjer. Verksamheterna sätter sedan egna mål efter förutsättningar, men deltar i nationell utvärdering med öppna jämförelser mellan regioner/landsting .

Kvalitetsindikatorer 

För att kunna följa upp verksamhetens resultat i förhållande till nationella mål och rekommendationer så mäter HabQ ett antal kvalitetsindikatorer.  Här presenteras två av dem, samt uppföljningsdata från habiliteringen i Västra Götaland. Observera att habiliteringen Västra Götaland ännu inte har full täckningsgrad, det vill säga - alla nya familjer som kommer till habilteringen registreras ännu inte i HabQ varför siffrorna inte speglar hela verksamheten. 

Alla familjer ska påbörja föräldraskapsstöd basprogram med minst 3 åtgärder inom tre månader efter kontakt med habiliteringen.

  • Av de familjer som registrerats i HabQ från Region Västra Götaland sedan starten 2016 har 186 familjer (40 %) påbörjat basprogram med minst tre åtgärder inom tre månader.

Alla familjer ska inom de två första åren från nybesöket ha fått föräldraskapsstödjande åtgärder inom minst 4 av de 5 områden som rekommenderas i EBH-rapporten.

  • Av de familjer som registrerats i HabQ från Region Västra Götaland sedan starten 2016 har 48 familjer (50 %) genomfört basprogram med åtgärder inom 4 av 5 rekommenderade områden inom tre månader.

Kontakt

Telefon: 0707-14 26 21
E-post: 

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08