Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Logopedpaketen – ett verktyg för ökad likvärdighet

Kort om projektet

Ansvarig för poster: Julia Eldblom leg. logoped, habilitering Hisingen barn och ungdom
Arbetsgrupp: Hanna Andersson (2017), Julia Eldblom, Hanna Janebrink, Malin Petersson (2017), Lina Öinert (från 2018) (Karin Bjurstam, Alexandra Carlstrand, Petra Lind Vartiainen, Carin Nordberg)

"Tydligare riktlinjer för innehåll och struktur i insatser."

Bakgrund och syfte

Habiliteringens insatser är ofta eklektiska och kan sakna givna ramar. Det innebär en risk för att upplägg och innehåll i insatser varierar utifrån enhetens resurser eller behandlarens kunskap och intresse. Ansvaret för vad patienten erbjuds – och inte – ligger på den enskilde behandlaren, vilket kan leda till stress och ojämn arbetsbelastning. De prioriteringsdokument som finns har av logopederna i VGR inte upplevts som ett tillräckligt konkret stöd gällande utformning av insatser.

Vid Kvalitetskonferensen för svensk habilitering 2015 presenterade logopeder från Region Skåne hur de arbetat med ovanstående problem, genom att strukturera innehållet i sina insatser i olika ”paket”. Intresset för att göra något liknande i VGR väcktes, med syftet att:

 • Öka likvärdigheten i de insatser som patienterna får
 • Minska arbetsbelastningen för logopeder genom tydligare riktlinjer för innehåll och struktur i insatser

Tillvägagångssätt

Idén om att använda och anpassa ”Skånepaketen” presenterades på en yrkesträff för logopederna på Barn- och ungdomshabiliteringen i VGR hösten 2015. När ledningen gett mandat för fortsatt arbete skapades ett utkast av VGR:s logopedpaket. Efter inkomna synpunkter från hela logopedgruppen justerades och synkades de med PrioHab, den befintliga prioriteringsdatabasen. I mars 2018 beslutade logopedgruppen att använda paketen så mycket som möjligt, för att pröva användbarheten. Utvärdering sker nu fortlöpande genom diskussioner på yrkesträffar, mail och anonyma enkäter.

Resultat

Utvärderingarna hittills visar att paketen:

 • Ökar tydligheten för både behandlare och patienter kring vad en insats kräver och innebär
 • Fungerar som planeringsverktyg för behandlare, vilket leder till ökad effektivitet
 • Underlättar att avgränsa insatser, men också att ge insatser den tid de behöver för att ha effekt
 • Ofta är utgångspunkten då beslut om/planering av insats ska göras, avsteg grundas snarare i patientbehov än den enskilda logopedens arbetsbelastning eller kunskap
 • Används vid introduktion av nyanställda för att ge en överblick av arbetet som habiliteringslogoped
 • Utmaningar som framkommit: svårt att avsätta tid till en ny form av administration/tänk, svårt att samordna med övriga teaminsatser, svårt med patienter som ofta är sjuka och har många vårdkontakter

Övrigt:

Skånes habilitering har hösten 2018 tagit del av VGR-paketen och tycker vår utveckling av deras arbete är så positiv att de nu kommer att se över sina paket igen. 

Fortsatt arbete

 • Paketen revideras 2019, utifrån inkomna utvärderingar
 • Arbete för ökad användning av paketen fortsätter
 • Förslag på målformuleringar för patienter utifrån paketen ska tas fram
 • En ny idé är att göra enkla skriftliga presentationer om paketen (med bildstöd), som kan lämnas till patienten då beslut om insats tagits. Det skulle ytterligare öka tydligheten gentemot patienterna. 
Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08