Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientberättelsen - samtal och delaktighet i vårdprocessen

Kort om projektet

Ansvariga: Eva Börjesson och Annelie Lindberg , verksamhetsutvecklare Hörsel, syn och tolk

"Verksamhetsutveckling kring patientberättelsen."

Vårdprocess

Hörsel- och synverksamhetens verksamhetsutvecklare har tillsammans med medarbetare och chefer i olika arbetsgrupper arbetat fram en vårdprocess för att kvalitetssäkra insatserna  vi erbjuder våra patientgrupper i Västra Götaland. Processen omfattar tio steg - från patientens start med vårdbegäran, till att avsluta vårdplan.

Vårdprocessen stödjer och styr verksamheten mot målet god vård. God vård lyfter fram sex områden som är viktiga förutsättningar för patientsäkerhet och kvalitet.

Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och likvärdig, samt ges inom rimlig tid.

Värde för både patient och vårdgivare

Vårdprocessen har lett till att vi dokumenterar och använder gemensamma begrepp och termer och gör att patientinformationen lättare delas mellan våra yrkesgrupper och mottagningar. Det medför en ökad gemensam förståelse och patientsäkerhet samt minskar risk för feltolkning och missförstånd.

Personcentrerat arbete

I arbetet med vårdprocessen har vi utgått från det personcentrerade arbetssättet där patienten är en medaktör i vården, snarare än en passiv mottagare
av vård.

Det innebär att vi ser patienten som en person, som är mer än sin funktionsnedsättning.

Patientberättelsen

Redan vid första besöket ger vi större utrymme än tidigare till att lyssna på patienter och närstående för att bli medvetna om behov, resurser och hinder.

Patienten får svara på en öppen fråga: På vilket sätt påverkar din syn-och/eller hörselnedsättning ditt dagliga liv?

Det professionella lyssnandet är avancerat och det kan ta tid att skapa en förtroendefull relation.

Vårdplan

Delaktighet bidrar till att behoven på bästa möjliga sätt kan tillgodoses. Att vi tydligare involverar patienten och när-stående i vårdplanen gör det möjligt att nå gemensamt uppsatta mål. Vi ger hjälp med att lyfta fram förmågor och ser dessa som personliga resurser som ytterligare kan bidra  till en god rehabilitering.

Vi erbjuder alltid en skriftlig kopia av vårdplanen. Den blir även ett stöd till patienten att hålla sig informerad om vilka insatser som är utförda och vad som händer härnäst.

Det personcentrerade arbetet ska genomsyra alla insatser och utgå från vårdplanen.

Förstå mig rätt

Förstå mig rätt är en metod där vi som personal försäkrar oss om att vi har förstått vad patienten berättar och att patient och närstående har förstått informationen vi  ger. Metoden är framtagen av Kunskapscentrum för jämlik vård med inspiration av Teach Back.

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08