Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Linda Werling och Sofia Sandborg, magisterstudenter

Kort om Linda och Sofias projekt

Arbete: Specialpedagoger, Hörselteam Göteborg, barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet
Forskningsprojekt: ”Jag hade ingen aning om att öronen kunde betyda så mycket."

”Jag hade ingen aning om att öronen kunde betyda så mycket”

Syfte

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger tar till sig och resonerar om information som ges från hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen angående barn med hörselnedsättning.

Bakgrund

Detta examensarbete påbörjades under höstterminen 2018 och slutfördes under vårterminen 2019 vid specialpedagogiska programmet på Göteborgs universitet. Tankar, funderingar kring ämnesval, metodval och försök till insamling av tidigare forskning kring ämnet påbörjades dock långt tidigare. Vi som utfört studien är båda yrkesverksamma specialpedagoger inom hörselverksamheten, hörselteam Göteborg, barn och ungdom i Västra Götalandsregionen. I vårt uppdrag ingår bland annat att ge adekvat rådgivning och handledning till pedagoger på förskolor där barn med hörselnedsättning ingår i barngruppen. Denna information har vi valt att kalla hörselinformation. Vi har inom vår yrkesroll saknat forskning kring hur denna information uppfattas av pedagoger som delges denna specifika information och hur de upplever att de kan använda sig av den i praktiken på respektive förskola. Denna forskning upplever vi som viktig då vi som specialpedagoger från hörselverksamheten vill ge pedagoger på förskolor så bra förutsättningar som möjligt att tillgodose de behov som finns i en verksamhet där barn med hörselnedsättning befinner sig.

Resultat

Ett förvånande resultat anser vi att det var, att många av pedagogerna vi intervjuat inte tänker att en hörselnedsättning påverkar ett barn i så stor omfattning och att förskolan behöver anpassa både miljö och arbetssätt därefter. Respondenterna ställer sig alla positiva till att det finns andra med den specifika kunskap om vad en hörselnedsättning kan innebära och som kan ge dem information och ny kunskap att ut­gå från. Som specialpedagoger på Hörselverksamheten finns här en viktig funktion att fylla. Respondenterna uttrycker att de föredrar en blandning av muntlig och skriftlig hörselinforma­tion, tillsammans med upplevelser och diskussioner kring ljudmiljö och förhållningssätt. Alla respondenterna ger uttryck för att information som praktiskt går att åtgärda är lätt att ta till sig. Det var mycket svårare att komma åt pedagogernas egna och personalgruppens förhållningssätt och pedagogik i barngruppen. Hur de gör för att kommunicera och ge fungerande strategier till barnet med hörselnedsättning i olika mer eller mindre röriga och ljudliga situationer under en dag. Att de som finns runtomkring barnet med hörselnedsättning har kunskap om både hörselnedsättningen och dess möjliga konsekvenser, samt handledning gällande detta, är viktigt att ha med sig. Som specialpedagoger på Hörselverksamheten behöver vi arbeta med och förtydliga hur viktiga de egna förhållningssätten är och att pedagogerna i förskolan behöver ta sig tid att själva reflektera över hur de gör och varför.

Förslag vidare forskning

Området om hur pedagoger i förskolan tar till sig och resonerar om information som ges angående barn med hörselnedsättning är relativt obeforskat. Det finns därmed en hel del att gå vidare med. En studie som innefattar både intervjuer och observationer, är ett vidare steg att ta. Likaså att titta på alla regioner i Sverige. Hörselverksamheterna runtom i landet ser olika ut och jobbar på olika sätt och resurserna som finns är väldigt olika. Ett ökat delgivande av strategier och metoder över landet kanske skulle ge en mer likvärdig vård och likvärdiga förutsättningar oavsett boende i en storstad eller på landet.

Handledare

Ann Nordberg

Kontakt

E-post: linda.werling@vgregion.se och sofia.sandborg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08