Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sofie Fredriksson, senior forskare

Kort om Sofies projekt

Arbete: legitimerad audionom, med dr
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Buller, stress och friskfaktorer i förskola och förlossningsvård

"Buller, stress och friskfaktorer i förskola och förlossningsvård."

Bakgrund


I många kvinnodominerade, kontaktyrken, exponeras personal för höga ljudnivåer från röster och mänsklig aktivitet. I kontaktyrken kan det vara svårt att bära hörselskydd och källan till de höga ljuden kan inte ”skärmas av ”. Det finns en ökad risk att utveckla hörselskador, såsom ljudkänslighet, ljudtrötthet och tinnitus, bland förskolelärare och förlossningspersonal. Stressande psykosociala arbetsförhållanden och sjukskrivning är också vanligt i dessa yrken. En samtidig förekomst av buller och stress kan ytterligare påverka fysisk och psykisk hälsa. Kunskap behövs om hur dessa arbetsmiljöer skall förändras så att arbetstagare inte riskerar hörselskada eller annan hälsopåverkan och i förlängningen inte får nedsatt arbetsfunktion.

Vision och mål

• Hållbart arbetsliv, varaktig arbetsfunktion
• Förhindra uppkomst av fysisk och psykisk ohälsa och nedsatt arbetsfunktion
• Minskad exponering genom organisatoriska och akustiska förändringar

Syfte och design i 3 delstudier

Delstudie 1

 • Longitudinell enkätuppföljning, ca 10 000 kvinnor
 • Analysera samband mellan buller i kombination med stress och hälsa samt arbetsfunktion
 • Analysera friskfaktorer för bibehållen hälsa (primärt hörsel), psykisk hälsa och arbetsfunktion

Delstudie 2

 • Fokusgruppsintervjuer med personal och chefer inom förskola, förlossning och intensivvård
 • Nyansera och värdera upplevelse av arbetsmiljö, behov av åtgärder och tillämpbarhet av
 • friskfaktorer från steg 1

Delstudie 3

 • Deltagandeforskningsmetod med personal och chefer från steg 2 (endast förskola och förlossning deltar)
 • Interventionsstudie baserade på resultat från steg 1 och 2 samt workshops inom steg 3, med avsikt att uppnå en hållbar arbetsmiljö

Preliminära resultat

1. Longitudinell enkätuppföljning

Totalt besvarade 64% vår uppföljande enkät (n 6 419) i åldern 28-85 år (medel 53), varav 81% var 65 år eller yngre. Förändring i hörselrelaterade utfall från baseline (2013/2014) till uppföljning (2017), angivet som % av populationen:

SymtomBättre (%)Ingen skillnad (%)Sämre (%)
Hörselnedsättning 5 87 8
Tinnitus 5 88 7
Ljudöverkänslighet 2 89 9
Ljudtrötthet 27 59 14


Preliminära regressionsanalyser visar att ljudtrötthet blir signifikant bättre när bullerexponering minskar och kontroll i arbetet ökar.

2. Fokusgruppsintervjuer

Intervjuer med 36 deltagare, personal och chefer separat.
6 teman identifierades:
• Arbetet orsakar hörselrelaterade symtom
• Bristande återhämtning på arbetet
• Organisatoriska hinder – buller inte viktig fråga
• Egenkontroll över ljudmiljö
• Framtida möjligheter

3. Interventionsstudie

En förskola och en förlossningsenhet samt fyra kontrollarbetsplatser deltar.

Interventioner: bland annat workshops, akustik-absorbenter, ombyggnationer, pedagogik, ljudmedvetet arbetssätt (t.ex. sänka egna rösten, dela upp barn i mindre grupper, tänka på
ljudalstring vid inköp, byta akustiska personsökarlarm till vibrationer), tillgång till hörselskydd.

Utvärdering med ljudnivåmätning och enkät:

 • Före intervention
 • Uppföljning efter 3 månader
 • Uppföljning efter 6 månader
 • Kvalitativ 1-års uppföljning planeras

Enkätsvar vid 3 månader: indikerar att mer åtgärder för ljudmiljö än för psykosocial arbetsmiljö har genomförts.

Åtgärder för att förbättra ljudmiljön

adfafInterventionKontroll
Nej, inga 10 st, 12% 62 st, 62,2%
Vet inte 23 st, 27,7% 22 st, 22,2%
Ja (någon) 50 st, 60,2% 15 st, 15%
Totalt 83 st, 100% 99 st, 100%

Åtgärder för att förbättrad psykosocial arbetsmiljö

 InterventionKontroll
Nej, inga 42 st, 50,6% 45 st, 45,9%
Vet inte 29 st, 34,9% 27 st, 27,5%
Ja (någon) 12 st, 14,5% 26 st, 26,5%
Totalt 83 st, 100% 99 st, 100%

Kontakt

Email: sofie.fredriksson@gu.se
Twitter: @Sound_n_health
www.amm.se/ljudmiljo

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08