Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Andreas Björsne, doktorand

Kort om Andreas forskning

Arbete: Audionom vid Audionommottagning Göteborg
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Forskningsprojekt: Optimering av inställningar i cochleaimplantat för barn
Tidsplan projektet: 2018-2019

"Optimering av inställningar i cochleaimplantat för barn."

2018 – 2019 pågår en studie för att undersöka om barn med cochleaimplantat kan dra nytta av att göra samma typ av inställning som görs på vuxna.

Studiens bakgrund

För barn som får cochleaimplantat i tidig ålder går det inte att göra mätningar som bygger på att barnet gör subjektiva bedömningar av hur ljud låter när den elektriska stimueringen varieras via implantatet. Istället används i regel objektiva mätningar som inte kräver barnets aktiva medverkan tillsammans med observationer av barnet och hur det reagerar på ljudstimuleringen. Utifrån en objektiv mätning kan sedan stimuleringsnivå anges på varje elektrod för att skapa dynamikområdet för den elektriska stimuleringen. Detta blir sedan grunden för barnets möjlighet att kunna uppfatta ljud. Mycket fokus läggs på inställningar under det första året och sedan sker upp-följningar i regel årsvis. Det görs funktionskontroller och justering av totalnivån, men oftast inte ytterligare finjustering. Detta gör att barn som får sitt cochleaimplantat vid 1-års ålder huvudsakligen fortsätter med de inställningar som gjorts under det andra levnadsåret.

Studiens syfte

Syftet med den här studien är att göra en uppföljning av de barn som fått cochleaimplantat som programmerats utifrån en objektiv mätning och undersöka om de gynnas av att göra samma typ av inställning som görs på vuxna. Då får barnet aktivt medverka när implantatets stimulering ställs in och meddela när en signal hörs, vilket är möjligt från ca 7- års ålder.

Efter genomförd studie är målet att kunna erbjuda bättre och mer kunskapsbaserad (re-)habilitering för de barn som har cochleaimplantat, för vilka det i dagsläget saknas klara riktlinjer för anpassning och uppföljning. 

Alla nervsignaler består av elektriska impulser,  ett cochlea-implantat ersätter de impulser som i ett normalhörande öra kom-mer från innerörats sinnesceller. Den yttre delen av ett cochlea-implantat kommunicerar med den inre via en magnetkoppling, som även håller den yttre delen på plats.

Cochleaimplantat

Cochlea är det latinska namnet på hörselsnäckan och ett cochleaimplantat möjliggör hörande för personer som annars skulle varit döva. Ett cochleaimplantat ersätter sinn-escellerna i hörselsnäckan (cochlean) och stimulerar hör-selnerven direkt med en svaga elektriska strömpulser. För barn som föds döva eller blir döva i tidiga år är snabb upp-täckt av detta viktigt så att ett cochleaimplantat kan ope-reras in så tidigt som möjlig och underlätta för barnet att komma igång med talspråkutvecklingen. Vid cirka ett års ålder brukar de flesta barn som föds döva kunna få coch-leaimplantat, om det inte finns andra kontraindikationer.

Handledare

Lennart Magnusson, André Sadeghi, Mathias Hällgren

Kontaktuppgifter

E-post: andreas.bjorsne@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-30 14:00