Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jennie Hagberg

Kort om Jennies projekt

Arbete: Legitimerad Audionom vid Audionommottagningen Centrum
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Fjärrjustering av hörapparater

"Fjärrjustering av hörapparater."

Bakgrund

Det finns ett stort intresse för digitala lösningar från flera vårdverksamheter i regionen och regeringens och SKL:s vision är att Sverige skall vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Inom hörselvården har hörapparatleverantörer lanserat lösningar som möjliggör för audionomen att fjärrjustera patientens hörapparater via App:ar som patienten själv behöver ladda ned till sin mobiltelefon. Kontakten mellan patient och audionom blir mer lättillgänglig eftersom lösningarna inte påverkas av geografiska gränser. Således står hörselverksamheten i Sverige inför ett paradigmskifte som i grunden kan förändra hur audionomer arbetar med hörselrehabiliterande insatser som inkluderar hörapparatanpassning.

Hörselverksamheten

Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen ser stora möjligheter när det kommer till fjärrjustering av hörapparater. En sådan möjlighet skulle innebära att verksamheten kan vidareutveckla det personcentrerade arbetet och patienten får bredare förutsättningar att engagera sig i sin hörselhälsa. Likaså kan närstående ta del av relevant patientinformation och bli mer delaktiga i patientens rehabilitering. Möjligheten till kontakt och information på patientens villkor kan motivera patienten till ökad hörapparatanvändning men även ge patienten ett större inflytande i hörselrehabiliteringen. 

Planerat projekt

Personal inom hälso- och sjukvård har skyldighet att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta innebär att det ska finnas stöd i forskning för att de metoder som hörapparatleverantörerna erbjuder har god effekt. Det finns idag endast rapporter som presenterar positiva resultat av fjärrjustering av hörapparater men inget vetenskapligt underlag för positiv effekt eller effektivitet. Av den anledning kommer Hörselverksamheten initiera ett forskningsprojekt som undersöker effekten av digitala besök som inkluderar fjärrjustering av hörapparater under en hörselrehabilitering. 

Patienter som deltar i projektet kommer genomgå alla steg i Hörselverksamhetens vårdprocess men kommer även erbjudas digitala återbesök mellan de fysiska besöken på Audionommottagningen.

Hörapparatleverantörerna som idag tillhandahåller möjlighet till fjärrjustering av hörapparater är få och erbjuder olika digitala lösningar i företagens respektive App:ar. Hörselverksamheten kommer inte jämföra de olika leverantörernas upplägg mot varandra. Fokus ligger på ökad tillgänglighet och att patienten erbjuds digital kontakt med möjlighet till fjärrjustering. Utvärdering av effekterna vid användande av digitala besök under hörselrehabilitering kommer att ske med hjälp av enkäter som besvaras av både deltagare och audionom före påbörjad- och efter avslutad rehabiliteringsprocess. Resultaten från projektet kommer att insändas för publicering i vetenskaplig tidskrift.

Handledare

Milijana Malmberg

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 031-759 22 51
E-post: 

Senast uppdaterad: 2018-12-04 09:16