Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anna Rensfeldt Flink, doktorand

Kort om Annas forskning

Arbete: Logoped vid habilitering Frölunda barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Psykologiska Institutionen, GU
Forskningsprojekt: Påverkas barns och föräldrars kommunikation av en kommunikationskurs?

"Påverkas barns och föräldrars kommunikation av en kommunikationskurs?"

En fallstudie som syftar till att följa barn med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar genom en interventionsprocess.

Bakgrund

Barn med flerfunktionsnedsättning har kombinerade svåra/grava intellektuella och motoriska funktionsnedsättningar och behöver omfattande stöd i alla vardagliga aktiviteter, inklusive kommunikation. Kommunikationspartnerns stöd är avgörande för barnets möjlighet att ingå i samspel och kommunikation. Kursen KomIgång (www.akktiv.se) riktar sig till föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. Inom Habiliteringen i VGR har föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning haft möjlighet att delta i KomIgång-grupper som är särskilt inriktade mot flerfunktionsnedsättning. Kursen ger föräldrarna kunskap om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och gynnsamma kommunikationsstödjande strategier, vilket ligger väl i linje med aktuell forskning om målgruppens behov av kommunikationsstöd. Syftet med kursen är att ge föräldrarna kunskap men också att föräldrarna anpassar sitt kommunikativa beteende till barnet och därmed skapar bättre förutsättningar för utveckling av barnets kommunikation. En tidigare studie av vår forskargrupp har visat att föräldrar som går ”flerfunktions-KomIgång” rapporterar att de justerar sin kommunikation efter kursen, men detta är inte vidare studerat och vi vet inte om eller hur kursen påverkar barnets kommunikation.

Syfte

Studiens syfte är att följa interventionsprocessen avseende eventuella förändringar i barnets och förälderns kommunikativa beteenden samt avseende förälderns upplevelse av kommunikationen med barnet. Vi önskar också undersöka om det finns associationer mellan förälderns upplevelse och objektiva mått av eventuella förändringar i barnets och/eller förälderns kommunikativa beteende.

Metod

Studien genomförs som en serie av två fallstudier med mixad metod. Deltagare är två föräldra-barn-par som rekryterades då de stod på väntelista till ”flerfunktions-KomIgång”. Data består av 1) filmade lekstunder med förälder och barn; upprepade filmer före, under och efter kursen samt 2) intervjuer med föräldrarna före och efter kursen. Den filmade datan kodas med två instrument: ett som mäter förälderns kommunikativa stil och ett som mäter barnets kommunikativa engagemang. Intervjudatan analyseras tematiskt. Kvantitativ analys, en så kallad mixed model for repeated measures görs avseende barnets och förälderns kommunikativa beteende. Triangulering av kvantitativ och kvalitativ analys genomförs för att finna eventuella associationer mellan föräldrarnas upplevelse och objektiva mått.

Förväntade resultat och vad de kan bidra med

Analys av data pågår för närvarande. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om det förmodade men komplicerade sambandet mellan ökad medvetenhet hos föräldern, förändrat beteende hos föräldern och förändrat beteende hos barnet. Studiens resultat kan ge kunskap om den studerade kommunikationskursen och tydliggöra behov av ytterligare forskning. Resultaten kan också bli intressanta då det överhuvudtaget gäller interventioner som är komplexa och föräldramedierade, vilket gäller för många av de kommunikationsinterventioner som genomförs inom Habiliteringen. Dessa typer av interventioner är svårutvärderade och frågan är ofta inte bara ”om det fungerar” utan också ”hur det fungerar”. Studien kan bidra med ny kunskap om utvärdering av denna typ av interventioner.

Handledare

Jakob Åsberg Johnels, docent, Malin Broberg, professor, Gunilla Thunberg, docent, Göteborgs Universitet

Kontaktuppgifter

E-post: anna.rensfeldt.flink@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-22 08:57