Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Birgitta Wallström-Berg, magisterstudent

Kort om Birgittas projekt

Arbete: legitimerad audionom
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Par-handledning utifrån ett handledarperspektiv

"Par-handledning utifrån ett handledarperspektiv"

Bakgrund

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en efterfrågad och mycket betydelsefull del av studenternas utveckling där möjlighet ges att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Att handleda studenter enskilt har under en lång tid varit en av audionomernas arbetsuppgifter. Att handleda studenter i par enligt par-handledningsmodellen sätter ett nytt perspektiv på inlärningen och på samarbete mellan handledarna och studenterna.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva audionomernas erfarenhet av att handleda audionomstudenter enligt par-handledningsmodellen under studenternas VFU.

Metod

Studien utfördes med kvalitativ ansats och med hjälp av fokusgruppintervjuer. 17 audionomer som handlett enligt par-handledingsmodellen deltog fördelat i tre fokusgrupper.

Nytta

Att handleda audionomstudenter enligt par-handledningsmodellen är en viktig resurs som i samband med goda förutsättningar för handledarna kan skapa en god lärandemiljö för studenterna. Därmed föreligger ett behov av att utvärdera par-handledarmodellen utifrån handledarens perspektiv. Vidare, att undersöka handledarens perspektiv är viktigt om hänsyn tas till att både det regionala och nationella behovet av att utbilda audionomer kommer att öka inom den närmaste framtid, och därmed ökar även behovet av VFU platser.

Preliminära resultat

Fokusgruppsintervjuerna är under analys och det slutliga resultatet kommer att presenteras i en magisteruppsats. Nedan presenteras ett urval av citat:

”Jag tycker om diskussionerna som blir under par-handledningen, jag tycker att är man flera stycken som diskuterar, man får med en till åsikt och när man får en till åsikt blir det oftast lite bredare diskussioner.”

”Det är lättare att vara ödmjuk i sin handledarroll och öppen att det kan finnas flera åsikter.”

”Man har blivit mer reflekterande själv efter att par-handledningen började, man kanske lyssnar på ett annat sätt än innan och funderar på hur man själv gör.”

” Att våga backa lite och inte ha den här ledande rollen.”

Handledare

Milijana Malmberg, Med.Dr., leg.audionomm FoU Habilitering & Hälsa, Göteborgs universitet

Kontakt

E-post: birgitta.wallström-berg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-22 08:57