Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Kort om projektet

Ansvarig: Margareta Edén, Legitimerad Audionom vid Audionommottagning Mölndal

"Kartläggning och uppföljning av patientgruppen i landet. "

Syfte

Syftet med registret är att göra en kartläggning och uppföljning av patientgruppen i landet avseende demografiska data, rehabilitering och livskvalitet. Öppna nationella jämförelser av data från olika vårdenheter syftar till att säkra tillgången på jämlik vård och rehabilitering i landet. Registret utgör också en bas för fortlöpande förbättringsarbete inom hörselrehabiliteringen.

Mål

Målet är att ge stöd till hörselvården i rehabiliteringen med patientgruppen, och att bidra till att öka kvaliteten i det rehabiliteringsarbete som genomförs.

Viktiga variabler

Kvalitetsregistret ger möjlighet att studera ett stort antal variabler. Tre av de viktigaste är:

  • Nyttan av hörselvårdens insatser.
  • Andel som deltagit i utvidgad rehabilitering.
  • Hörselnedsättningens påverkan på dagligt liv. Detta mäts med skattningsskalan PIRS där 0 betyder att hörselnedsättningen överhuvudtaget inte påverkar patientens dagliga liv och 100 står för värsta tänkbara tillstånd.
  • Andel där Cochleaimplantat (CI) beaktas som en viktig del i rehabiliteringen.

Målvärden

I ett kvalitetsregister är det viktigt att man för olika parametrar anger målvärden som vårdgivaren kan sträva mot både på grupp- och individnivå. Referensgruppen för Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna har enats om följande målvärden:

  • Minst 80 % av patienterna i registret ska ha haft god eller mycket god nytta av hörselvårdens insatser.
  • Minst 80 % av patienterna i registret ska få utvidgad rehabilitering av hörselvården, så att de har bästa möjliga förutsättningar i det dagliga livet.
  • Över 80 % av patienterna i registret ska ange ett värde under 70 på PIRS-skalan för påverkan på dagligt liv.

Majoriteten av patienterna anser att man har haft mycket god eller god nytta av hörselvårdens insatser och målvärden som referensgruppen satt till att > 80% av patienterna haft mycket god eller god nytta, uppfylls i de flesta verksamheter

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 031 - 759 22 00 
E-post: margareta.eden@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-05 10:46