Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sofie Fredriksson, senior forskare

Kort om Sofies forskning

Arbete: Leg. audionom, Med. Dr. vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet samt Hörselverksamheten
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för medicin, Enheten för Arbets- och miljömedicin
Forskningsprojekt: Pågående projekt om ljudmiljö, stress, hörsel och hälsa bland personal inom förskola, förlossningsvård och intensivvård
Tidsplan för projektet: Januari, 2017 – december, 2020. Finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Forskning, undervisning, Hörselverksamheten

Avhandling

Sofie disputerade 14 juni 2018 med avhandlingen ”Hearing-related symptoms among women - Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions”.

Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/55969

Sammanfattning av pågående forskningsprojekt

I många kvinnodominerade, kontaktyrken, exponeras personal för höga ljudnivåer från mänskliga röster och mänsklig aktivitet och vi ser inom pågående studier att det finns en ökad risk att utveckla hörselskador som hyperacusis, ljudtrötthet och tinnitus bland förskolelärare och förlossningspersonal och bullerstörning om än i mindre omfattning bland intensivvårdspersonal.

I kontaktyrken med hög grad av kommunikation är det svårt att bära hörselskydd och källan till de höga ljuden kan inte ”skärmas av ”. Vi saknar tillräcklig kunskap om risken att utveckla hörselskada i dessa yrken och hur detta påverkar arbetsfunktion; möjlighet att arbeta kvar, att inte vara sjukskriven. En samtidig förekomst av buller och stressande psykosociala arbetsförhållanden kan ytterligare påverka fysisk och psykisk hälsa, inklusive hörselhälsa, vilket gör personal i kvinnodominerade yrken särskilt sårbara. Metoder för att värdera buller och till viss del stress behöver anpassas för att bli tillämpbara för kvinnodominerade arbetsplatser. Kunskap fordras om hur dessa arbetsmiljöer skall förändras så att arbetstagare inte riskerar hörselskada eller annan hälsopåverkan och i förlängningen inte får nedsatt arbetsfunktion.

Vi följer upp en befintlig kohort bestående av 11 000 kvinnor inom utbildning, vård och omsorg för att 1) klarlägga förekommande samband mellan exponering för buller och i kombination med stress och inverkan på fysisk och psykisk ohälsa samt nedsatt arbetsfunktion. 2) För dessa samband identifiera frisk och riskfaktorer för bibehållen fysisk hälsa (primärt hörsel), psykisk hälsa samt varaktig arbetsfunktion. 3) I kvalitativa studier nyansera och värdera tillämpbarhet för de i den kvantitativa studien erhållna frisk och riskfaktorerna. 4) Tillsammans med arbetstagare och ledning genomföra en intervention baserat på resultat erhållna i 2 och 3 med avsikt att uppnå en hållbar arbetsmiljö. Denna intervention utförs och utvärderas inom tre yrkeskategorier: utbildning, vård och omsorg.

Följ projektet här: https://medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/forskning/ljudmiljo/kvinnor-buller-stress

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Pågående projekt finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Läs mer om de tio projekten som ingår i forskningsprogrammet ”arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer” här: https://forte.se/publikation/10-projekt-om-arbetsmiljo-i-kvinnodominerade-sektorer/

Kontakt

Tel: 031-7863610
E-post: sofie.fredriksson@gu.se

Senast uppdaterad: 2018-12-04 12:50