Överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna

Habilitering & Hälsas styrelse gör överenskommelser med Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder om vilka uppdrag som ska genomföras varje år.

Uppdrag

Vårt uppdrag att arbeta med:

  • Habiliteringsverksamhet
  • Hörselverksamhet
  • Synverksamhet
  • Tolkverksamhet

Överenskommelserna innehåller beställningar från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det är beställningarna som styr hur vi ska arbeta inom våra verksamheter under året.

Överenskommelser 2018

Överenskommelserna innehåller uppdrag som varje verksamhetsområde ska genomföra.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Överenskommelser 2017

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Åtaganden

Råd och stöd

Habilitering & Hälsa ska även bereda och besluta kring ansökningar om råd och stöd enligt LSS § 9:1. I uppdraget ingår att ansvara för utredning, bedömning och beslut i råd- och stödärenden.

Fysisk tillgänglighet

Vi ser fysisk tillgänglighet som en demokratisk rättighet. Alla lokaler granskas med hjälp av Västra Götalandsregionens standard för tillgängliga lokaler. Det hjälper oss attse vilka brister i tillgängligheten som måste åtgärdas för våra patienter.  

Samverkan

För att människor med funktionsnedsättningar ska få så bra insatser som möjligt, samverkar Habilitering & Hälsa med kommunerna, primärvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland. I brukarråden möts representanter för brukarna och verksamheten.

Utvecklingsprojekt

Inom Habilitering & Hälsa arbetar vi ständigt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utvecklingsprojekten syftar till att utveckla befintlig verksamhet till en säker och effektiv vård utifrån specialiserade kunskaper under en avgränsad tidsperiod.

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från Västra Götalandsregionens miljöpolicy. Viktiga mål är att minska antalet körda mil, att minska pappersanvändningen och att minska energianvändningen. 


Senast uppdaterad: 2017-12-19 14:29