Utvärderingar

Enligt uppdraget för Habilitering & Hälsa ska vi varje år utvärdera verksamheten. Utvärderingarna görs för att se om målen för Habilitering & Hälsa är uppnådda, hur bra åtgärder och metoder har fungerat och hur nöjda patienterna är med oss. Resultaten av utvärderingarna redovisas i samband med årsredovisningen.

Hörselverksamheten

Hörselverksamheten följer upp effekter och nöjdhet hos patienter utifrån habiliterings-/rehabiliteringsplaner via enkäter, enskilda träffar eller gruppträffar. Hörselverksamheten har även regelbundna träffar med brukarorganisationerna i samtliga områden minst två gånger per år.

Synverksamheten

Inom Synverksamheten använder man 2 gånger per år patientenkäter för att utvärdera verksamheten. I enkäterna mäter man nöjdhet vad gäller bemötande, tillgänglighet och information.

Tolkverksamheten

Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2011 syftade till att få kunskaper om tolkanvändarnas uppfattning om tolkservicen och utifrån dessa förbättra verksamheten. Tolkanvändare har deltagit i hela processen, från val av metoder och utformning av frågor, till rapportering av resultaten.

Tolkverksamhetens brukarundersökning - slutrapport

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23