Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar 2016-02-09

Habiliteringens Brukarråd

Närvarande:

Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg
Anita Larsson, Attention Uddevalla med omnejd
Josef Weiss, FUB Ordförande i Alingsås-Vårgårda-Herrljunga
Margareta Elmberg, FUB Göteborg

Annika Sundqvist, Verksamhetschef Habiliteringen
Marie Blomquist, Habiliteringschef
Elin Granfors, Kommunikatör 

Verksamhetschef Annika Sundqvist hälsade välkommen till möte med Brukarrådet.

Aktuell information – RMR vuxen

Annika Sundqvist informerade att förslagen är inlämnade till hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. Habiliteringen avvaktar besked. Förhoppningsvis finns mer att in- formera vid nästa Brukarråd.

Ulla Adolfsson framförde åter igen intresseorganisationernas önskemål att få ta del av förslagen.

Aktuell information – RMR barn med neuropsykiatriska diagnoser

Mikael Forslund och sjukhusdirektör Thomas Wallén har fått i uppdrag av regiondirektören att göra en utvärdering/uppföljning av RMR:en. Oklart när utvärderingen startar upp.

Habiliteringen ser ett minskat inflöde av nya barn 6 år och uppåt. Inget barn i skolåldern har hittills remitterats till BUP i Göteborg och Södra Bohuslän. 

Information vårdskada, tillbud och patientklagomål

Kommer att informeras vid Brukarrådets möte 17/5. 

Vårdöverenskommelsen 2016

Informerades kort om de nyheter som gäller för Habiliteringen. I stort är det samma uppdrag och målgruppen är densamma som tidigare år.

Visade de områden som ingår i beställningen och vad Habiliteringen ska redovisa utifrån frågeställningarna.

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. Habiliteringens mål:

 • säker och ändamålsenlig läkemedelsförskrivning
 • hög kvalitet på givna insatser
 • aktuell prioriteringsordning ska finnas för verksamheterna
 • gemensamma remissrutiner

Säker hälso- och sjukvård. Habiliteringens mål:

 • säker vård där förekomsten av vårdskador ska minimeras
 • vårdrelaterade infektioner ska minska

Patientfokuserad vård. Habiliteringens mål:

 • alla patienter har rätt till en diagnos
 • professionellt och värdigt bemötande
 • antal självskador och självmord ska minska
 • problem med över/underviktiga barn ska uppmärksammas och följas upp
 • förbättrad situation för barn som anhöriga 

Effektiv hälso- och sjukvård. Habiliteringens mål:

 • tillgänglig information och delaktighet
 • hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Jämlik hälso- och sjukvård. Habiliteringens mål:

 • vård och behandling på jämlika och jämställda villkor 

Hälso- och sjukvård i rätt tid. Habiliteringens mål:

 • rimliga väntetider
 • tillgänglig vård 

Dessutom tillkommer Habiliteringens redovisning av specifikt ställda frågor från respektive nämndområde. 

Presentation av patientenkätens resultat

Redovisning vid Brukarrådet 17/5. 

Presentation av årsredovisningen

Årsredovisningen är ännu inte godkänd av styrelsen. Verksamhetschef Annika Sundqvist kommer att informeras vid möte 24/2. Årsredovisningen kommer därefter att publiceras på webben. 

I årsredovisningen fokuserar Habiliteringen på att redovisa den direkta vården. Målen utgår huvudsakligen från patient- och processperspektivet samt lärande- och framtidsperspektivet.

Genomgång av årsrapporten görs vid Brukarrådets möte 17/5. 

Externa webbplatsen

Habiliteringschef Marie Blomquist och informatör Elin Granfors informerade att det sedan hösten 2015 finns en informationsgrupp inom Habiliteringen.

Uppdraget är att utforma den externa och interna webbplatsen, ta fram broschyrer och material samt att göra informationen om Habiliteringen tillgänglig för både patienter och medarbetare. 

Ett arbete pågår med att göra ett årshjul för Habiliteringens kursutbud. Målsättningen är att undvika långa väntetider och ge ett likvärdigt kursutbud i hela regionen. Kursutbudet kommer också att finnas tillgängligt på den externa webbplatsen. 

Elin Granfors presenterade upplägget av och utformningen av den nya externa webbplatsen. www.vgregion.se/hoh 

Informationsgruppen är intresserad av att få del av brukarorganisationernas kommentarer och synpunkter på den information som finns på webben.

Informationsgruppen kommer att formulera ett uppdrag som mailas till Brukarrådet, som därefter skickar det vidare till sina medlemmar. 

Synpunkter och kommentarer på informationen på webbplatsen kan också lämnas via webbgrupp.hoh@vgregion.se 

Övriga frågor

Fråga från Ulla Adolfsson:

KomIgångkurser för alternativ och kompletterande kommunikation. Hur gör man för att erbjuda familjer den kursen där barnet saknar kommunikationssätt?

Marie Blomquist svarar att KomIgång är en bra uppstart för alla barn med kommunikativa svårigheter. Föräldrautbildningen har under hösten 2015 haltat i Göteborg och Södra Bohuslän på grund av övergången från lokalt till regionalt kursutbud (BIG). 

Fråga från Ulla Adolfsson:

När barnen blir 13 år ska barnet själv vara den som har ansvaret för Mina vårdkontakter

på 1177. Hur gör Hab med detta då det är många som behöver stöd av en vuxen person till och med som vuxna. Den frågan har aktualiserats i föreningen under vintern. 

Marie Blomquist har ställt frågan till 1177 Vårdguiden. Ansvarig Robin Björk ger 160210 mailsvaret:

Ett exempel på hur denna fråga kan vara formulerad:

”Har någon annan hjälpt dig att fylla i blanketten? Om ja, fyll i dennes kontaktuppgifter nedan. Namn och telefonnummer”. 

Fråga från Ulla Adolfsson:

Den gäller intensivinlärning och då undrar jag hur det kan komma sig att barn som remitteras till Hab efter utredning är "för bra" för att få intensivinlärning? Vad är det som gäller? 

Marie Blomquist ger beskedet att det alltid är den professionella som avgör vilken metod som är mest lämplig, utifrån utredningsresultat. Möjligheten att efterfråga en ”second opinion” finns. 

Fler deltagare vid Brukarrådets möten

Det vore önskvärt att fler intresseorganisationer i regionen deltar vid Brukarrådets möten. Möjlighet finns att delta via videokonferens eller Lync från den Habilitering som finns i respektive område. Brukarrådet kommer att ge sina medlemmar denna information. 

Vid anteckningarna Margareta Jensholm, Chefssekreterare

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24