Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar 2016-09-13

Habiliteringens Brukarråd

Närvarande:

Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg
Mikaela Borg, Attention Hisingen Kungälv
Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen VG Söder
Elaine Johansson, Ordförande i HSO och FUB Västra Götaland
May-Louise Överås, FUB Västra Götaland
Kerstin Söderberg, Hjärnkraft VG och Göteborg med omnejd
Benny Almgren, Autism o Aspergerföreningen, Skaraborg

Annika Sundqvist, Verksamhetschef Habiliteringen
Åsa Blixt, Habiliteringschef Habiliteringen Borås, vuxen
Lillemor Flodin, Habiliteringschef Habiliteringen Hisingen, barn och ungdom Christina Davidsson, Habiliteringschef Habiliteringen Skövde, vuxen
Ulrika Lundberg, Utvecklingsledare Habiliteringen 

Utvärderingen av RMR för små barn med NP-diagnoser

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören har nu aktuella aktörer gjort en utvärdering av RMR. Man har gjort en avstämning av hur långt implementeringen har kommit och vad som behöver utvecklas ytterligare. Utvärderingen visar en enhetlig bild. Där resurser har satsats, som inom barnpsykiatrin SÄS, har det fungerat bra. Både BUP och Hab är nöjda. I Fyrbodalsområdet är man ganska nöjd, resurserna räcker inte men man är nöjd med samverkan. I Skaraborg har det gjorts en liten satsning. Man ser ökande köer för målgruppen på grund av stor läkarbrist inom BUP. I Göteborg har inga särskilda satsningar gjorts BUP har ingen möjlighet att leva upp till uppdraget både på grund av stora svårig- heter att tillsätta lediga tjänster samt för lite resurser. Utredningar genomförs och BUP behåller de barn som inte ska gå till HAB enligt den nya ansvarsfördelningen men över- flyttningar från Hab till BUP fungerar inte. Avvaktar nu resultatet på utvärderingen.

Elaine Johansson påtalade att utvärderingen borde lyftas till politikerna och inte bara bli en tjänstemannaprodukt. 

Primärvården har gjort en satsning på pilotvårdcentraler som ska jobba med NP-diagnostik och omhändertagande av ungdomar 7-18 år. Två av dessa vårdcentraler finns i Göteborg.
Svårt att få ST-läkare att söka till utbildningsplatserna inom Habiliteringen. 

Aktuell information – samt RMR vuxen (om det är något nytt)

I dagsläget finns inget nytt att rapportera kring RMR vuxen.

RMR:en  har varit ute på remiss men kommunens gruppbostäder har inte fått möjlighet att svara på utvärderingen. 
Elaine Johansson framförde att helhetssynen saknas kring de personer som berörs av denna RMR. Kunskap och kompetens saknas hos personalen och det finns inte heller med i RMR:en. Även denna fråga borde lyftas till politikerna i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Christina Davidsson meddelade att ett förslag är att Primärvården ska erbjuda årliga läkarkontakterna för att kunna tillhandahålla helhetsansvaret för patienten.

Gun-Britt Hall är bekymrad över den generella bristen på kompetens inom sjukvården att hantera personer med funktionshinder, t ex med hjälp av AKK. 

Gemensamma lokaler i Vänersborg för Vuxenhab Uddevalla/Vänersborg

De är nu klart med nya lokaler, både för barn och vuxen. Inflyttningsdatum kommer troligen att bli till årsskiftet. Det kommer även att finnas kvar några lokaler i Uddevalla.

Annika S gav bakgrunden och orsaken till den planerade flytten, då bl a skyddsronder har visat på flera stora brister i nuvarande lokaler.  

Basutbud och kompetensgrupperingar inom Habiliteringsverksamheten

Annika Sundqvist, Lillemor Flodin och Åsa Blixt informerade kort om planeringen av var basutbud och kompetensgrupperingar är tänkt att finnas inom Habiliteringen. Ambitionen är att börja genomförandet under 2017. Inväntar dock besked om RMR för vuxna.  

Diskussioner förs om de mindre patientgrupperna, var ska sällanutredningarna göras och var ska kompetensen finnas i vårt stora område?

Man diskuterar även att samla vissa diagnoser och samarbeta mellan barn och vuxen och på så vis skapa en kompetens/kunskapsgruppering runt diagnosen. 

På Ulla Adolfssons fråga gavs beskedet att sällsynta, ovanliga diagnoser fångas upp via Sahlgrenska som tillsammans med Ågrenska har ett speciellt uppdrag för detta. Gäller både för barn och vuxna. 

Elaine Johansson framförde farhågan med att bygga ett standardiserat koncept. Anser att omhändertagandet ska anpassas utifrån individen. 

Christina Davidson informerade att personalens kunskapskompetens kring säll- andiagnoserna behöver säkerställas och att man arbetar med att hitta ett sätt så denna kunskap kommer fler patienter till del. 

Ulla Adolfsson framförde att hon har erfarenheten av att de allra flesta patienterna åker långt för att få tillgång till bra kompetens, kunskap och omhänderta- gande utifrån sin egen situation. 

Återkommer till frågan vid senare Brukarråd. 

HabQ – kvalitetsregister för habiliterande insatser

Ulrika Lundberg gav en kort rapport från kvalitetssäkerhetsarbetet. Mottagningarna är nu igång med registreringar i HabQ.

Vissa kvalitetssäkrande effekter kan redan noteras, t ex bättre struktur vid nybesöken som ger förutsättningar att jobba mot likvärdig vård.

Förbättringar behöver göras, t ex översättning av material till andra språk. 

Patientklagomål

Ulrika Lundberg presenterade sammanställning över tiden 1 maj – 31 augusti

2016. Totalt 12 patientklagomål registrerades under perioden. 7 gällde vård/behandling, 3 berörde organisation/regler/rutiner och 2 st berörde bemötande/kommunikation. 1 vårdskada har inträffat och 1 registrerad vårdskada ”kunnat inträffa”.

En plan finns för att återkoppla till verksamheten och ledningsgruppen. Under september görs fördjupning i kategorin ”annat”, i oktober fördjupning i ”vård- skador” och i nov fördjupning av ”patientklagomål”. Syftet med detta är identi- fiera strategiska kvalitetssäkrings- och utvecklingsområden. 

Webb-formuläret på externa hemsidan

Ur patientsäkerhetssynpunkt ersätts webbformuläret under hösten 2016 med

1177, för att man som patient ska kunna göra en säker inloggning. Förbättringsförslag kan fortsättningsvis även göras via hemsidan. 

Elaine Johansson ställde frågan hur Habiliteringen har tänkt nå dem med psykiska funktionsnedsättningar som inte klarar av att meddela sina synpunkter och tankar. Menar att Habiliteringen borde göra en reklamkampanj. 

Information finns på 1177 hur man som patient gör om man vill lämna sina synpunkter, klaga på vården eller ge förbättringsförslag. Intresseorganisationerna skulle kunna vara behjälpliga med att sprida information om denna möjlighet. 

Under november månad får alla patienter som besöker Habiliteringen en användarvänlig nöjdhetsenkät med tre enkla frågor. 

Ett förslag var att Habiliteringen skulle kunna annonsera och informera om detta i organisationernas och föreningarnas respektive tidningar. Tidningen skulle kunna skriva en artikel och på så sätt sprida informationen. 

Vårdöverenskommelsen 2017

Vårdöverenskommelsen är ännu inte klar men besked kommer troligen i dagarna. 

Övriga frågor

Laget runt – mötesdeltagarna informerade kort om vad som är på gång inom respektive organisation

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24