Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar 2016-11-29

Habiliteringens brukarråd

Närvarande:

Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg
Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen VG Söder
Elaine Johansson, Ordförande i HSO och FUB Västra Götaland
May-Louise Överås, FUB Västra Götaland
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Annelie Eliasson, RBU
Anita Larsson, Attention Uddevalla (Fyrbodal)
Benny Almgren, Autism o Aspergerföreningen, Skaraborg – video
Mona Andersson, RBU Skaraborg – video
Julia Andersson, kurator, Skövde – video

Annika Sundqvist, Verksamhetschef Habiliteringen
Åsa Blixt, Habiliteringschef Habiliteringen Borås, vuxen
Lillemor Flodin, Habiliteringschef Habiliteringen Hisingen, barn och ungdom

RMR för små barn med neuropsykiatriska diagnoser samt RMR vuxen

RMR för små barn med neuropsykiatriska diagnoser
Annika Sundqvist informerade att en rapport för någon månad sedan lämnats in till Ann Söderström. Har idag träffat regionens kvalitetsrevisor för uppföljning av arbetet med denna RMR. Det framkommer att det finns olikheter i regionen hur RMR efterlevs.
I vissa områden fungerar det förhållandevis bra och i andra sämre.

Benny Almgren framförde att det finns brister kring omhändertagandet utifrån RMR i Skaraborg, där man har försökt rigga en organisation men inte har personal att tillgå.

Ulla Adolfsson meddelade att det fungerar dåligt i Göteborgsområdet, där BUP inte har tagit ansvaret att utföra uppdraget. Ifrågasätter hur länge ska man vänta innan det finns en fungerande samverkan inom området. BUP får förhoppningsvis ett ekonomiskt till­skott att lösa detta, men det måste även finnas personal att rekrytera.
På Elaine Johanssons fråga på vem som ”äger frågan” gav Annika Sundqvist beskedet att det är hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström som har uppdraget att få till en fungerande RMR. Elaine Johansson och Ulla Adolfsson efterfrågar ett underlag för att kunna lyfta frågan vid möte med Ann Söderström 161208.

RMR vuxen
En regional patientprocess (RPP) ska göras vad gäller förvärvade hjärnskador. En per­son från Habiliteringen kommer att nomineras för att delta i detta arbete. Kommunen in­går inte.

I nuläget inget nytt att meddela angående övriga RMR.

Vårdöverenskommelsen för Habiliteringen + Budget 2017
Annika Sundqvist informerade att vårdöverenskommelsen nu är klar. Nämnderna ger Habilitering & Hälsa en indexuppräkning på 2,0 % och vårdöverenskommelsen över­ensstämmer med förra årets. 
Knoppaliden får användas av hela regionen men undanträngningseffekt för barn i Öster- området får inte ske. Nyttjandegraden har ökat. 
Habiliteringen kommer troligen att få en gemensam vårdöverenskommelse 2018, för att ges förutsättningar att utforma en likvärdig vård i regionen. 
I Norr minskas ersättningsutrymmet för Habiliteringen med 1,5 Mnkr. 
Söder får 2 % uppräkning. 
Väster får 2 % uppräkning + 1,5 Mnkr som helt tillfaller HST.
Göteborg får 2 % uppräkning samt riskdelning för läkemedel. 
Öster får 2 % uppräkning och vakansavdrag på 2 Mnkr. Om Habiliteringen kan rekry­tera till lediga tjänster får Habiliteringen tillbaka pengarna 2018.

Basutbud och kompetensgrupperingar inom Habiliteringsverksamheten

Annika Sundqvist redogjorde för sällan-, ibland- och ofta förekommande åtgärder.  Det kommer på barnsidan att bildas ett ABI-team (förvärvad hjärnskada) utifrån det team som redan finns i Göteborg. Särskilt utsedd personal som arbetar med målgruppen ska även finnas på de lokala mottagningarna. Centrala medel avsätts för att finansiera  ABI-teamet i Göteborg.
Habiliteringen ska göra autismutredningar på barn som behöver differentialdiagnostise­ras. Fyra halvtidspsykologer i regionen ska ha denna specialitet, för att nå god kvalitet på utredningarna. Förhoppningsvis sker uppstarten efter årsskiftet.

På vuxensidan planeras för start med ABI-team och neuromuskulärt team. Oklart när dessa kommer att startas upp.

Fler diagnosgrupper har identifierats. Diskussioner förs med Regionhab kring handha­vandet av t ex barn med ryggmärgsbråck. 
På Gunilla Wallengrens fråga om handläggningen av ryggmärgsbråck ur ett vuxenper­spektiv, avvaktas besked RMR vuxna.

Kring vissa diagnoser kan det i teamen finnas personal från både barn- och vuxenhab.

Ulla Adolfsson lyfte frågan om det går att samarbeta med andra delar av landet kring patientgrupper med ovanliga diagnoser. I vilka sammanhang behöver man samverka ut­gående ifrån de hälsoproblem som är aktuella för patienten?
Annika Sundqvist kommer att ta med sig frågan till möte med Föreningen Sveriges Ha­biliteringschefer.

Elaine Johansson betonade faran i att kategorisera och diagnostisera patienterna för hårt och att man bör närma sig dessa frågor med försiktighet. Tycker det är för mycket struk­turer och regelverk och att patienten kommer i skymundan. 

Annika Sundqvist kommer fortlöpande att hålla Brukarrådet informerad om arbetet med att utforma ett basutbud samt kompetensgrupperingar inom Habiliteringen.

Datum för möten med Brukarrådet 2017

Tisdag 21 februari, 16 maj, 19 september och 28 november.
Lokal 307, Ekelundsgatan 8, plan 3, Göteborg. Mötestid kl 17.00 – 19.00. Möjlighet till videouppkoppling finns.

Fråga från Mona Andersson, RBU Skövde

Vi har haft en lång mejldiskussion med habiliteringsledningen ang. intygsskrivning. Vi vill ha klarhet i hur habiliteringen ute i verksamheterna, i vårt fall Skövde, kommer att hantera frågan framledes.
Annika Sundqvist delgav att så mycket som möjligt av intygsskrivandet ska hanteras av Primärvården, som har full tillgång till Habiliteringens journaler. Primärvården har fått extra resurser för att kunna sköta utfärdandet av intyg.
Habiliteringens kuratorer ska vara behjälpliga med fondansökningar som VGR hanterar och frågan hanteras på samma sätt i hela VGR.

Fråga från Mona Andersson, RBU Skövde

Verksamhet med hästen som resurs. Hur långt har det kommit inom vårt om­
råde?
Annika Sundqvist informerade att hästunderstöd träning kan användas som åtgärd för rörelseträning/balansträning när mer traditionell sjukgymnastisk inte ger samma resul­tat. Beslut är taget att hästunderstödd träning ska kunna erbjudas barn i hela regionen. Detta har inget med ridning som fritidsaktivitet att göra.

Hur ska ett ridsällskap agera för att komma ett samarbete ska komma till stånd? Ridsällskapet bör utbilda sin personal till licensierad ridterapeut, då det är avgörande att kompetensen finns på ridanläggningarna. Hästunderstödd träning är en sällanförekom­mande insats och endast ett fåtal personal inom Habiliteringen har kompetensen. Kompetens ska finnas på ridanläggningarna och ske i samverkan med Habiliteringen.

Övriga frågor
Fråga från Mona Andersson, RBU Skövde
Förskrivning av service- och signalhundar, info från Myndigheten för delaktig­het. Hur hanteras den frågan i vårt område?.
Hit kan manvända sig med frågor om signalhundar. Hjälpmedel i Västra Götal­and samordning.hjalpmedel@vgregion.se
Det är upp till varje landsting och kommun att besluta om vad man kan få som hjälpmedel. Informationen om att något rörande signalhundar nu är infört som möjligt att förskriva i VGR har inte kommit till Habiliteringens kännedom.

För att framföra synpunkter och önskemål om förändringar i handboken kan man kontakta samordning.hjalpmedel@vgregion.se.

Frågor kring behandling i grupp (BIG)
http://www.vgregion.se/sv/Habilitering--Halsa/Forstapatient/Behandling-i­grupp1/
På Ulla Adolfssons fråga informerade Lillemor Flodin om BIG-programmen. Man måste ha en pågående insats i Habiliteringen för att delta i kurserna.

Kursutbudet utgår ifrån aktuellt hälsoproblem och efter avstämning med sin behandlare kan man få delta i lämplig grupp. Utgångsläget är barnets/patien­tens behov och problematik.

Om barnet inte har behov av andra insatser från Habiliteringen, kan man inte delta i kursutbudet. 
Man kan inte söka sig in till Habiliteringen via BIG, då Habiliteringen inte har något utbildningsuppdrag. 

Föräldrautbildningar och små barn
Ulla Adolfsson önskade information om det finns föräldragrupper för små barn med autism. Har fått till sig att det är långa väntetider till utbildningsgrup­perna.
Det finns en webb-utbildning man kan gå. BNK ger en föräldrautbildning efter utredning och Habiliteringen ger en föräldrautbildning. Det är tyvärr långa köer till åtgärden intensivinlärning vilket är frustrerande för både föräldrar och personal. De långa väntetiderna beror på bristande resurser och för få utbildad personal.

Vuxenhab och Barnhab Vänersborg
Habiliteringen Uddevalla har flyttat in i sina nya lokaler. Under den period den nya entrén färdigställdes, hänvisades patienterna till en ingång via garaget, vil­ket det tydligt har informerats om. Den nya entrén är nu tagen i bruk. 

Vuxenhab Vänersborg flyttar 161215 in i sina nya lokaler. 
Under hösten har det skett flera pensionsavgångar vid Vuxenhab och rekryte­ringar pågår. 
Annika Svensson (nuvarande chef på Barnhab) kommer att tillträda som ny chef vid Vuxenhab i Vänersborg. 
Rekrytering av nya chefer till Barnhab i Vänersborg pågår.

Remisstvång till BUP för barn med NP-diagnoser
Chefen för NP-teamet på BUP Uddevalla sägs meddela att barn med autism ska ha en remiss från Habiliteringen eller komma via BUP för att få hjälp i NP-teamet. Upplevs som dubbla budskap. Men eftersom de är en specialistenhet precis som BNK i Göteborg så krävs remiss.
Egenremiss gäller alltid till länsnivåverksamheter som inte är särskilt speciali­serade team.

Nästa möte
Tisdag 21 februari 2017, kl 17.00 – 19.00. Rum 307, Ekelundsgatan 8, Göte­borg.

Vid anteckningarna Margareta Jensholm sekreterare

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25