Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar 2017-05-16

Habiliteringens Brukarråd

Närvarande:

Ulla Adolfsson Autism- och Aspergerföreningen, Distrikt Göteborg
Liz Svenfors DHR Ale
Anita Larsson Attention Uddevalla
Gunilla Wallengren DHR Region Västra Götaland
Gun-Britt Hall Autism- och Aspergerföreningen VG Söder
May-Louise Överås FUB Västra Götaland
Anders Fridén Autism- och Aspergerföreningen Fyrbodal c/o Trollhättan
Mona Andersson RBU Skaraborg – video 

Annika Sundqvist verksamhetschef Habiliteringen
Lillemor Flodin habiliteringschef Habiliteringen Hisingen, barn och ungdom
Christina Davidsson habiliteringschef Habiliteringen Skövde, vuxen – video

Information – RMR för barn med neuropsykiatriska diagnoser

Inga ytterligare besked finns att ge idag. Gav en kort information över hur olika statistiken ser ut mellan hab-mottagningarna. BUP/BUM inom område Öster hinner inte utreda barnen, därför kommer det nästan inte några barn till Hab. 

RMR har gett önskad effekt men de små barnen med autism hittas och dia-gnosticeras mycket olika i Regionen. 
Medelåldern för nya barn som kommer till Hab, varierar i regionen mellan 7 – 10 år.
För barn som har fått åtgärder är medelåldern är ungefär 10-11 år
Medelåldern nya barn med autism varierar mellan 6-11 år.
Medelåldern på barn med autism som fått åtgärder varierar mellan 10-12 år. 

Sammanställt material har översänts till barnhälsovårdsöverläkaren. Det är av stor vikt att barnen upptäcks tidigt, för att få åtgärder tidigt från Habiliteringen. 

Christina Davidsson informerade att många remisser på vuxensidan gäller ny-diagnostiserade vuxna som behöver få mer kunskap, verktyg och strategier för att kunna hantera sin lindriga utvecklingsstörning. 

Ulla Adolfsson meddelade att få familjer till små barn med autism, vet om att Autism- och Aspergerföreningen finns. Önskvärt att Hab informerar om de olika intresseorganisationerna, samt att representanter ges möjlighet att närvara vid t ex föräldraträffar. 

Syskongrupper efterfrågas. Hab är dock medveten om behovet men det är i dagsläget inte prioriterat. Vissa kommuner har en aktiv verksamhet med sys-kongrupper. Hab ger idag mer generell information om att det finns diverse in-tresseorganisationer. 

Annika Sundqvist tar med sig frågan om vilket informationsmaterial från in-tresseorganisationer som skulle kunna finnas i Habiliteringens väntrum utifrån Servicelöftena.

Information – Regional medicinsk riktlinje (RMR) vuxen 

Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning  

Annika Sundqvist gick översiktligt igenom ny RMR vuxen, se bifogade länk. Syftet med den regionala medicinska riktlinjen är att säkerställa en medicinskt säker och effektiv vård för vuxna med medfödd funktionsnedsättning genom att tydliggöra ansvarsfördelning mellan primärvård, länssjukvård respektive vuxenhabilitering.  

Information om RMR har getts till brukarorganisationer. En kommunikations-plan ska tas fram och förvaltningschef Mikael Forslund har träffat det region-ala Brukarrådet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de fem hälso- och sjuk-vårdsnämnderna är informerade. Forslund har även varit inbjuden till FUB års-möte. Rekrytering av en 50% projektledare ska göras. I första hand är det se-dan läkare och sjuksköterskor som ska rekryteras då det råder brist på dessa yr-keskategorier i flera delar av regionen. 

Återkommer med mer information vid senare Brukarråd.

BIG – Behandling i grupp 

Beskrev målet och syftet med BIG-behandling i grupp. Behandlingen ska vara likvärdig, lättillgänglig och rimlig i tid, kopplat till vårdgarantin. 

En inventering har gjorts av all gruppverksamhet som bedrevs i regionen. 258 olika lokala grupper identifierades. Idag finns i regionen ett 50-tal olika program med samma upplägg. 

Positiva konsekvenser med BIG är bättre tillgänglighet för patienter som fritt kan välja mottagning. Finns också ökad möjlighet att genomföra "smala" säl-lan förekommande grupper p g a ökad samlad kompetens som höjer program-mens kvalitet. Det finns nu en enhetlig logistik kring behandling i grupp som gör den effektiv och patientsäker. Behandlare och deltagare i grupperna gör en utvärdering av varje genomförd grupp. 

Visade utbudet av behandling i grupp (BIG) som finns på den externa webb-platsen. Det finns ett kursutbud med samma koncept med cirka 140 grupper i regionen. BIG på webbplatsen
www.vgregion.se/utbud  

Information om journalutlämning 

Annika Sundqvist informerade om den Kammarrättsdom där en privatperson begärt utlämnande av c:a 140 journaler på barn som behandlats med centralsti-mulantia under åren 2014 – mars 2017. Materialet sekretessbehandlas och avi-dentifieras innan utlämnandet. Hab är skyldig att lämna ut journalhandlingarna. Kammarrättsdomen är en offentlig handling.

Kompetensgrupperingar 

Hab ska samverka med Regionhab och barnklinikerna angående framtida ut-formning av kompetensgrupper för barn med CP-skador, förvärvade hjärnska-dor, MMC (ryggmärgsbråck) och neuromuskulära sjukdomar. Avvaktar i nulä-get med sällsynta sjukdomar. 

Målsättningen är att kompetensgrupperna ska vara i funktion 180101. 

På barnsidan:
Ett kompetensteam för förvärvade hjärnskador (ABI) inklusive ryggmärgsska-dor.
Två kompetensteam för MMC (ryggmärgsbråck).
Avvaktar i nuläget med att starta upp kompetensteam för neuropsykologiska utredningar.

På vuxensidan:
Ett kompetensteam för förvärvade hjärnskador (ABI).
Två kompetensteam för MMC (ryggmärgsbråck).
Avvaktar i nuläget med att starta upp kompetensteam för neuropsykologiska utredningar.

Övrigt

Medicinsk kompetensgruppering
Medicinsk kompetensgruppering i Göteborg där läkare, ssk och dietister sam-las från Kungälv, Hisingen och Frölunda. Projekt t o m 180701. Syftet är att få till ett bra omhändertagande. Central tidbokning kommer att göras av administ-rativ personal.

Patientprocess övervikt
En patientprocess kring övervikt pågår i regionen. Ska vara klar till sommaren. Som det är idag har Hab inte uppdraget att ge åtgärder för övervikt annat än vanligt hälsovårdsarbete. Är man i behov av behandling är det till barnklini-kerna eller primärvården man får vända sig till. Det kan bli ändringar i och med den nya patientprocessen.

Oro för att Konduktiv Pedagogik inte finns i VG-regionen för vuxna. Gunilla Wallengren
Bräcke har i dagsläget inget kontrakt på uppdraget. Gruppen vuxna med CP-skada eller neurologiska skador står således helt utan möjligheter om de vill ha konduktiv pedagogik. Hab äger inte alls frågan utan den hanteras av Rekryte-ringssekretariatet.
Ågrenska har inget intagningsstopp för sina veckor. Erbjuds patienten en plats får man gå. Ågrenska förbehåller sig rätten att välja ut de som ska erbjudas en plats beroende på gruppsammansättningar etc. Detta är en klar förbättring för patienterna.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27