Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar 180508

Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen, VG Söder
Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerföreningen, Distrikt Göteborg
Christina Simonsson, FUB Göteborg
Elaine Johansson, FUB VG, Funktionsrätt VG
May-Louise Överås, FUB Västra Götaland 
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Gunilla Lundgren, Attention Hisingen-Kungälv
Katarina Kasperson, Autism och Aspergerföreningen Göteborg
Mona Andersson, RBU Skaraborg - videolänk
Gunnel Bäckström, Autism och Aspergerföreningen, VG Skaraborg - videolänk
Karin Hammerby, FUB Västra Götaland - videolänk
Annika Sundqvist, verksamhetschef Habiliteringen
Annika Waser, verksamhetschef Habiliteringen, vuxen
Neri Samuelsson, verksamhetschef, barn och ungdom
Carina Rudström, BIG-samordnare
Lillemor Flodin, enhetschef Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom
Christina Davidsson, enhetschef Habiliteringen Skövde - vuxen

Presentation av nya verksamhetscheferna i Habiliteringen

Annika Waser, verksamhetschef Vuxenhabiliteringen. Sjuksköterska som har jobbat som enhetschef på Hisingen barn och ungdom, tidigare primärvårdschef.
Neri Samuelsson, verksamhetschef Barn- och ungdom. Socionom som bl a varit verksamhetschef i Gryning i Västra Götalandsregionen.
Annika Sundqvist kommer att jobba med andra arbetsuppgifter i habiliteringen ytterligare ett år.

Kvarvarande frågor från föregående möte – anteckningar

Gunilla Lundgren saknades i närvarande. Sekreterare rättar till detta.

Budget kopplat till om H&H ska lämna resurser till BUP

Annika Sundqvist har inte fått någon mer information så troligen är inget beslut taget ännu, men förmodligen behöver inte habiliteringen lämna över några resurser.

Fortsatt förändring i Förvaltningen – vad händer i habiliteringen?

Arbete pågår i den projektgrupp som jobbar med det administrativa stödet i förvaltningen, detta ska presenteras i maj och förhoppningsvis finns information att ge vid höstens första Brukarråd.

Vad händer med RMR vuxen?

Inget nytt, förslag ska presenteras den 17/5. 
Elaine Johansson informerar från möte med projektledare Inger Almark. Man fick tre dagar på sig att skriva remissvar kring det implementeringsarbete som gjorts. Detta gjordes och man påtalade att det är bra att man valt ut grupperna Downs Syndrom, neuropsykiatriska, ryggmärgsskador och utvecklingsstörning. Projektet säger att det ska finnas fast läkar- och sjuksköterskekontakt på vårdcentralen men vid behov av stöd från habiliteringen kommer troligen remiss att skickas varvid trycket på habiliteringen kan öka. Elaine bevakar detta.

Ny utvärdering av RMR barn

BUP:s RMR som rör barn med ADHD har ett vårdprogram som avgränsar mot primärvården. Habiliteringen är erbjudna att delta men ingen mer information i nuläget.

Medicinsk Kompetensgrupp

Annika Sundqvist informerar om projektet och dess syfte att använda den lilla läkarresurs man har så effektivt som möjligt. I projektet har man anställt fler sjuksköterskor och dietister. Man har också infört telefonsystemet CallMe för att patienten ska få kontakt med sjuksköterska samma dag. Genom noggrann produktionsplanering prioriterar man så att de patienter som behöver neurolog kommer till neurolog och de som behöver psykiatriker kommer till psykiatriker oavsett mottagning. 
Den 21/5 kommer följande förslag att presenteras för VSG:

  • att det inrättas en Medicinsk kompetensgrupp för mottagningarna Frölunda, Hisingen och Kungälv
  • att det i kompetensgruppen ingår samtliga dietister, läkare och sjuksköterskor på dessa mottagningar
  • att den 3:e enhetschefstjänsten (den så kallade 50/50-chefstjänsten) på Frölunda ska användas som ”enhetschef” för den medicinska kompetensgruppen
  • att en medicinsk sekreterare finns med som stöd till den medicinska kompetensgruppen bl a för produktions- och kapacitetsarbete
  • att en fortsatt utredning görs angående hur deltagarna i den medicinska kompetensgruppen ska möta de behov som finns för samarbete och konsultation i de olika teamen. Klar senast 31 augusti 2018
  • att utreda och besluta vem som blir chef för de 3 medicinska sekreterarna på Habiliteringen Frölunda som under projekttiden haft chefen för det medicinska kompetensteamet som sin chef. Klart senast 30 juni 2018
  • att snarast starta en utredning om hur ett ev medicinskt kompetensteam skulle kunna utformas för övriga Barn och ungdomshabiliteringar i Norr, Öster och Söder inklusive Alingsås. Klart under oktober 2018

Förhoppningsvis kommer beslut tas i maj och snarast tillsättande av enhetschef. Tanken är att i höst kunna besluta även om detta kan tillämpas inom barn- och ungdomshabilitering i övriga regionen och så småningom genom RMR för vuxna något liknande för vuxenhabiliteringen.
Verksamhetschef Neri Samuelsson har gjort en risk- och konsekvensanalys. En utmaning är att få till samverkan mellan de få befintliga läkarna och alla 17 team där sjuksköterskorna är viktiga länkar. Positivt är produktionsplaneringen med möjligheter att fördela resurserna där de behövs mest. 
Brukarrådet önskar uppföljning av detta arbete, detta utlovas till höstens möte.

Ny utredning om tidig upptäckt autism


Annika Sundqvist informerar om att en ny utredning ska ha startats angående ”tidig upptäckt – autism mm”. Habilitering & Hälsa har fått inbjudan att delta i utredningen för 4 månader sedan från Hälso- och sjukvårdskansliet. Annika Sundqvist är utsedd att representera H&H men har under dessa månader inget hört och har därför ingen mer information i nuläget. 

Patienter som fått åtgärder under året 2017:

Barn och ungdom 5 409
80% har en neuropsykiatrisk diagnos
65% är pojkar
20% av alla barn är 5 år eller yngre
42 % av alla barn som fått åtgärder är 12- 17 år

Vuxen 3 605
70% har en neuropsykiatrisk diagnos
56% är män
64% av alla vuxna som fått åtgärder är 18-29 år

Antal patienter som fått åtgärder enligt ovan (en patient kan ha flera diagnoser):

  0-5 år 6-11 år 12-18 år
Autism F 840 468 856 648
Atypisk autism F 841 o F 848        13 142 242
Asperger F 845 1 21 94
ADHD F90  54 467 576

Kan funktionshinderrörelsen göra något? Ja, man kan t ex fråga politikerna efter utredningen.

BIG – Lära och bemästra

Vid förra Brukarrådet fick habiliteringen uppdrag att kolla upp ersättning för medverkan vid gruppverksamhet och brukarorgnanisatinerna fick i uppdrag att om möjligt ge förslag på namn. Det har därefter gått ut ett mail med information från Carina Rudström till Brukarrådet. 
Carina Rudström informerar nu om att hon fått ett par namnförslag från behandlare men behöver ett par till. Carina behöver anmäla deltagare till Kunskapscentrum i början av juni. 
Utbildningen blir fyra tillfällen i Göteborg med start i september, den 13/9, 20/9, 27/9 och 4/10 kl 13:00-16:00. De som ska delta kommer att få inbjudan.
Övrig information från BIG är att man nu har gruppsamordnare i alla områden och får fina utvärderingar. Vid höstens Brukarråd kommer Carina presentera plan för 2019.

Habiliteringens rutiner, vem vänder man sig till vid t ex skadad rullstol – habiliteringen eller HMC – medlemmar får olika besked.

Mona Andersson berättar om två patienter som fått olika direktiv – en fick direktiv av HMC att vända sig till habiliteringens arbetsterapeut och den andra fick direktiv av habiliteringen att vända sig till HMC. Vad gäller? 
Annika Sundqvist har kontaktat hjälpmedelsansvarig Bosse Zetterlund som svarar så här:
”Om det är en vanlig reparation så ska patienten/anhörig vända sig direkt till HMC. Men om det är en skada som uppkommit vid exempelvis en flygresa så ska arbetsterapeut/sjukgymnast informeras för att ordna med ersättningskrav från flygbolaget för reparation av skada som flygresan orsakat.

HMC ska kunna hänvisa patient/anhörig rätt om det är dit man vänder sig med frågor. HMC Kundtjänst är ju alltid lätt att få kontakt med på telefon.”
Mona vidarebefordrar denna information till HMC i Skövde.
Christina Davidsson bifogar följande information till anteckningarna: 
Länk till Hjälpmedelscentralens hemsida med information om reparation:
Hjälpmedelscentralen - Reparation av ditt hjälpmedel
Jourreparation gäller för sängar, personlyftar, luftfyllda madrasser, manuell rullstol för självständig förflyttning, drivaggregat för självständig förflyttning, elrullstol för inomhusbruk. Rätten till jour, avseende angivna hjälpmedel bedöms av förskrivaren. Artikelnummer rätt till jour beställs i webbsesam och informationsblad lämnas till patient.
Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska i samband med förskrivning eller leverans få skriftlig information om vad jourreparation innebär och hur tjänsten beställs. Telefonnumret finns dels i den skriftliga informationen men också på det aktuella hjälpmedlet om det är lyftar, sängar och madrasser.
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel - Information om jourreparation
Gunilla Wallengren informerar om att Mölndals HMC brukar hjälpa till med att hämta hjälpmedlet. Gunilla berättar också att man nu kan få jourhjälp om permobil eller elrullstol går sönder på helgen, detta är en positiv nyhet. 

Samverkan mellan habiliteringen och brukarorganisationerna

Mona Andersson har med sig en fråga RBU Skaraborg: 
”Det gäller samverkan mellan habiliteringen och brukarorganisationerna, eftersom vi upplever svårigheter fånga upp nya familjer samt få ut information om aktiviteter som erbjuds. Nu när organisationen förändras kanske det kan bli lättare att få igång nån form av utbyte i dessa frågor.”
Brukarorganisationerna önskar ett aktivt samarbete med habiliteringen. Som exempel kommer man gärna och informerar om sin verksamhet vid habiliteringens grupper.
Ulla Adolfsson poängterar att det också är viktigt att medarbetarna i habiliteringen får information om vad brukarorganisationerna gör och har för uppdrag. 
Annika Sundqvist informerar om att man förmodligen tappat en del information till nyanställda pga den stora personalomsättningen som varit. För en del år sedan hade habiliteringen ett omfattande introduktionspaket för nyanställda och har nu startat en grupp som ska se över om detta kan återinföras igen. Önskemålet om information om brukarorganisationerna till nyanställda tas med till denna grupp. Viktigt att brukarorganisationerna läggs fram som en positiv resurs som jobbar mot samma mål. 

Övriga frågor

Ulla Adolfsson – Hur mycket går habiliteringen ut och handleder på förskolor och skolor? 
Föräldrar känner sig ensamma när förskola/skola säger nej till insatser, man behöver en professionell som kan förklara varför barnet behöver en viss insats och vad det kan bli för följder om man inte får detta.
Lillemor Flodin svarar att det habiliteringen kan göra är att bjuda in till samverkansmöte för att skola och habiliteringen kan ha samma bild av barnets problem.  Man har däremot inget mandat att tala om hur förskola/skola ska agera. 
Annika Sundqvist informerar om tidigare tillfälle när habiliteringen satt ner foten med resultat att förskolan/skolan vägrat att samarbeta med habiliteringen, därför kan man ha blivit lite försiktigare. Annika informerar också om att en del av svaren i patientenkäten 2016 var just att man har behov av stöd i förskola/skola.
Lillemor tipsar om specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som kan hjälpa skolpersonalen.  May-Louise Överås informerar om att det också finns rektorsutbildningar via SPSM.
Ulla Adolfsson – Information om synpunktshantering:
Ulla informerar om Funktionsrätt Göteborgs projekt ”Tyck till” som handlar om hur man som enskild ska kunna lämna synpunkter till myndigheter, t ex till habilitering eller kommun. Detta för att försöka få folk att tycka till men också för att få reda på varför man inte tycker till. 
Gunilla Lundgren – kritik mot vuxenhabiliteringen i Göteborg: 
Övergången från barn- till vuxenhabilitering fungerar inte idag – när barnet fyller 18 stängs de vuxna ute helt och hållet trots att det kan finnas en fullmakt att kommunikationen ska gå via föräldrar. Det behövs bättre förberedelse på vad det innebär att hamna på vuxenhab. Vuxenhabiliteringen har informerat om att om personen tackar nej till insatser kan man inte göra något, men Gunilla uppmanar att tänka på att ungdomen kanske inte förstår vad det innebär.  Det är viktigt att habiliteringen utgår från patientens nivå för att ta reda på hur hen vill bli bemött, t ex kanske man inte klarar av att träffa två personer samtidigt.
Christina Davidsson informerar om att man redan vid ny remiss pratar om hur man kan lägga upp möten och göra specialanpassningar. T ex kan en anhörig vara med vid nybesök. Man försöker fånga upp behoven på olika sätt. Man måste ha respekt när patienten tackar nej men man behöver se till att hen vet vad man tackar nej till och att man får veta hur man kan återkomma om man tackar nej just nu.
Habiliteringens ledningsgrupp kommer att bli informerad om problemen.
Elaine Johansson – äldreblivandet:
Personer med utvecklingsstörning blir äldre, hur hanterar vuxenhab äldreblivandet och hur jobbar man med denna grupp? Till exempel när personer med Downs syndrom blir dementa.
Christina Davidsson svarar att man i Skövde nyligen haft föreläsning av en psykolog som gjort studier om åldrande och Downs syndrom. Efter detta har denna psykolog medverkat på en utvecklingsdag med detta ämne. I RMR finns en del riktlinjer i vad man bör uppmärksamma när det gäller Downs Syndrom och åldrande, där en del av ansvaret ligger på Närhälsan. 
Detta är absolut ett förbättringsområde.
Detta gäller även personer med andra funktionsnedsättningar, många blir äldre och det finns inte så mycket information om vad som händer med funktionsnedsättningen i och med högre ålder. 
Mona Andersson – Intygskostnader:  
Mona Andersson har reagerat på att kostnaden för intyg med timtaxa kan bli väldigt hög och dessutom orättvis, t ex om en läkare av olika anledningar behöver längre tid än en annan läkare för att läsa in sig på patienten och utfärda intyg. 
Annika Sundqvist informerar om att habiliteringen har följt VGR:s regler men det har varit väldigt olika hur olika verksamheter har tillämpat dessa regler. 
Avgifter för intyg är en politisk fråga och inget som habiliteringen kan påverka.

Nöjdhetsenkäten

Annika Sundqvist informerar om att nöjdhetsenkäten som brukar göras på hösten nu kommer att skickas ut i mitten/slutet av maj.  Enkäten kommer att skickas ut slumpmässigt till c:a 10 % av de patienter som haft besök på eller av habiliteringen i april. Eftersom man tidigare har fått in ganska få svar så är man tacksam om Brukarorganisationerna kan informera och uppmuntra sina medlemmar att svara. 
Information kommer att läggas på den externa webbplatsen. Sekreterare Kristina Pehrson skickar också ut en blänkare via mail när det blir dags.

Höstens möten

Tisdag den 25/9 och tisdag 27/11, kl 17-19 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg.
Brukarråd kommer tillsvidare hållas gemensamt för barn- och vuxenhabiliteringen av verksamhetschefer Neri Samuelsson och Annika Waser. 
Skicka gärna synpunkter och frågor inför kommande möten till kristina.pehrson@vgregion.se.
Annika Sundqvist tackar för sig och för ett mycket gott samarbete genom åren.

Senast uppdaterad: 2020-01-07 16:23