Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019-02-26

Deltagare

Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen, VG Söder
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerföreningen VG Göteborg
Christina Simonsson, FUB Göteborg
Elaine Johansson, FUB VG + Funktionsrätt VG
May-Louise Överås, FUB VG + FUB Härryda
Christian Löfqvist, Attention Göteborg
Mona Andersson, RBU Skaraborg – videolänk

Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Neri Samuelsson, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Christina Davidsson, enhetschef Habilitering Skövde vuxen – videolänk

Frågor från föregående anteckningar

Medicinsk kompetensgrupp Göteborg: Gun-Britt Hall frågar hur utredningen går för övriga regionen. Neri Samuelsson informerar om att utredningstiden är förlängd och inget beslutat ännu.

Konduktiv pedagogik: Vid förra brukarrådet informerades om att inga förändringar är gjorda men Mona Andersson förtydligar att frågan var vad som gäller för vuxna patienter? Annika Waser kollar upp detta och svaret är att habiliteringen endast kan bekräfta diagnos och att patienten själv skickar in ansökan till remitteringssekretariatet. Det är endast barn och ungdomar till och med 19 år som har rätt till träningsperiod och gäller ej vuxna. Länk till information på 1177

Årsrapport 2018 och plan för 2019

Annika Waser informerar, se Årsrapport 2018 och plan för 2019

Årsrapport 2018

Habiliteringen uppvisade ett större underskott än någonsin 2018. Man fick ingen uppskrivning för löner och inte heller kompensation för sociala avgifter vilket påverkade budgeten. Hjälpmedelskostnaderna ökade vilket påverkade barnsidan där man har kostnadsansvar för hjälpmedel. Positivt var att produktionen ökade och personalomsättningen minskade.

Förvaltningen delades 2018 upp i fyra verksamhetsområden.

Under året arbetade man bland annat med arbetskläder, implementering av RMR medicinsk ansvarsfördelning, personcentrerad vård, likvärdig vård och vård i rimlig tid.

När det gäller förstärkt vårdgaranti ligger göteborgsområdet något under övriga områden vilket kan förklaras av det stora inflödet.

SIP redovisas per verksamhetsområde men finns ännu inget att jämföra med, kommer följas fortsättningsvis. På barnsidan har man även Västbusmöten. Elaine Johansson sitter med i samverkansgrupp Mitt i livet som har prioriterat SIP. Habiliteringen arbetar för att SIP ska användas i andra sammanhang än in- och utskrivning.

Christina Davidsson informerar om att den största delen av remisser förra året var egenremisser, därefter remisser från vuxenpsykiatrin och primärvården.

Plan för 2019

Habilitering Kungälv kommer att flytta in i nya lokaler. Fortsatt arbete med digitalisering, övergången från barnhabilitering till vuxensjukvård och barnhabilitering till vuxenhabilitering. När det gäller våld i nära relationer samverkar man med VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer).

Webbtidbokning

Annika Waser informerar om att webbtidbokning kommer att starta under mars månad. Man börjar med att lägga ut ett fåtal webbtider, olika tidstyper på olika enheter, detta för att testa vad som fungerar. Exempel på tider som läggs ut är telefontider till behandlare, medicinuppföljning till sjuksköterska, mottagningsbesök till Datateket på Hisingen samt mottagningsbesök för körkortsintyg på Skövde vuxen.

Utökade öppettider

Neri Samuelsson informerar om att man i Skövde har testat utökade öppettider med syfte både tillgänglighet samt att vara en attraktiv arbetsplats. Från och med våren 2018 har man haft öppet till 19:00 en kväll varannan vecka och detta har fallit positivt ut både för patienter och personal.

Brukarrådets representanter är positiva till alternativa öppettider eftersom det underlättar både för barnfamiljer och vuxna.

Gunilla Wallengren informerar om att det numera bara går att boka sjukresor via Västtrafik vardagar mellan 08:00 och 17:00. Därför vore det bra om Habiliteringen kan tipsa patienter som får en kvällstid om att de måste boka sin återresa i förväg.

Delaktighet och kundmätning

Förra året testades en ny nationell patientenkät som pilot i några kommuner i regionen. Brukarrådet fick ta del av den och kunde lämna synpunkter genom att svara på den. Verksamhetscheferna har plockat ut några av frågorna ur pilotenkäten för att få respons av Brukarrådet. Habiliteringen vill hitta några få frågor för att på ett enkelt vis kunna fråga oftare.

Var du delaktig i planeringen av din vård? (Svar på en skala 1-5) Reflektioner: Luddigt begrepp, vad menas med delaktighet – att man blivit lyssnad på, eller att man sett planen? Svar antingen Ja eller Nej, inte skala 1-5. Kommer fram till att denna fråga nog inte alls behövs.

Var du delaktig i den utsträckning du önskade? (Svar på en skala 1-5) Reflektioner: Förklara i så fall vad man menar med ordet delaktighet, till exempel i text eller bilder.

Opedagogiskt med ojämnt antal val, med skala 1-5 kan man svara 3 och då har man inte tagit ställning. Bättre i så fall med 1-6.

När det gäller delaktighet förklarar Christina Davidsson att det ska gälla planeringen av insatser och att patienten ska veta vad man har i sin plan.

I personcentrerad vård har behandlaren fortfarande den professionella bedömningen och kan avgöra vad det finns för alternativ även om patienten önskar en viss behandling.

Helhetsintryck – Effekt: Var besöket till nytta för dig?
Reflektioner: "Till nytta" kan vara svårt att förstå. Förslag "Kändes besöket värdefullt?" eller "Fick du hjälp?"

Elaine poängterar att bemötandet är viktigt. Det är en annan fråga som kanske också behöver vara med i enkäten.

Enkäten kommer att vara anonym och är inte till för att göra det bättre för enskild patient utan på gruppnivå. På patientnivå jobbar Habiliteringen med måluppfyllelse och dokumenterar i journal hur väl man upplever att ett mål är uppfyllt efter en behandlingsperiod.

Det är inte klart ännu hur frågorna ska ställas, om man ska svara via "frågepelare", iPads eller i pappersform. Det är inte tänkt att man fyller i den tillsammans med sin behandlare eftersom det då kan vara svårt att ge ett ärligt svar.

Övriga frågor

Bemanning

Mona Andersson har hört att det inte kommer någon ersättare för en tjänstledig läkare i Skövde. Neri Samuelsson informerar om att man annonserar men i nuläget har man ingen ersättare. Läkare är en av de yrkesgrupper som är mycket svårrekryterade.

Hjälpmedelsförsörjningen

Mona Andersson tar upp frågan om väntetid på hjälpmedel. Det kan ta ett halvår att få en ny rullstol, är det rimligt? Gunilla Wallengren meddelar att det i VGR kan vara längre väntetider till HMC (Hjälpmedelscentralen) jämfört med övriga landet. Christina Davidsson tillägger att väntetiderna ibland också kan bli längre på grund av vakanser på Habiliteringen.

Hur lång tid dröjer det innan man kan få provisorisk hjälp av HMC om till exempel rullstolen går sönder? Gunilla Wallengren svarar att man antingen kan ringa sin förskrivare eller kontakta HMC direkt. Enkla problem kan ibland åtgärdas dagen efter, ibland kan man få en ersättningsprodukt under reparation. Har man till exempel både rullstol och permobil blir man hänvisad till det andra alternativet under väntetiden.

May-Louise Överås informerar om att det också kan vara väldigt lång väntetid på HMC när det gäller reparation av AKK-hjälpmedel som har gått sönder och att man blir hänvisad till förskrivare. Verksamhetscheferna svarar att man ska kunna vända sig direkt till HMC.

Verksamhetscheferna kontaktar Hjälpmedelscentralen för att reda ut dessa flöden. Det är viktigt att patienten får information om vilken väg man ska gå. Återkommer vid nästa möte.

Öppen förskola

Christina Simonsson informerar om den öppna förskolan TilLiten för barn med funktionsnedsättning som Bräcke driver i samarbete med brukarorganisationer. TilLiten finns på tre ställen i Göteborg. Broschyr finns på svenska och engelska, delas ut. För mer information, se Bräcke Diakoni

Information om organisationer

Som tidigare diskuterats i Brukarrådet är det bra om organisationerna kan ha en egen hylla i väntrummen där de själva ansvarar för att lägga ut broschyrer. Finns dessa hyllor ännu? Habiliteringen ser över detta.

Samarbete habilitering/primärvård

Mona Andersson frågar hur utbytet mellan sjukhus och habilitering fungerar när en patient är svårt sjuk och sjukhuset inte har kunskap om funktionsnedsättningar. Verksamhetscheferna svarar att habiliteringen samverkar genom stöd och hjälp, sjukhuset kan kontakta habiliteringen och detta förekommer men kanske inte tillräckligt ofta.

Christina Davidsson informerar om att habiliteringen kan hjälpa till att göra ett dokument som patienten kan ha med sig till andra vårdinrättningar. Christina tipsar också om appen "RättVisat – mitt digitala kommunikationspass" som kan laddas ner gratis. Med den kan patienten förmedla till en vårdinrättning t ex en bild på hur man ser ut när man är glad eller ledsen. För mer information, se Bräcke Diakoni

Tid för Brukarråd 

Verksamhetscheferna kommer att beräkna tiden inför varje möte för att sätta en sluttid.

Nästa möte

Tisdag 21/5, kl 17:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg. Skicka gärna in frågor i förväg till kristina.pehrson@vgregion.se och ange också gärna tidsåtgång.

Kristina Pehrson, chefssekreterare

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-19 09:13