Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fyrbodal 160315

Lokalt brukarråd Fyrbodal 160315

Närvarande:

Kurt Söderqvist, FSDB Väst Berit Swärd, HRF Vänersborg/Trollhättan Inger Andersson, HRF Mellerud Bosse Josefsson, Lysekil Britt-Marie Johansson, HRF Mellerud Barbro Eriksson, HRF Sotenäs Harry Eriksson, HRF Trollhättan Bo Strandqvist, HRF distriktet Gudrun Tobiasson, Tanum Munkedal Marianne Schewenius, Sotenäs Zanna Melin, Hörselverksamheten Grethe Håkansson, DHB Västra Henry Karlsson, HRF Uddevalla Gunnar Särnbratt, HRF U-a Britt-Marie Claesson, Sotenäs Maria Bergqvist, Enhetschef Hörselteamen Vänersborg och Skövde Maria Detlin, sekr.

Föregående anteckning från oktober 2015:

Maria går kort igenom anteckningarna från föregående möte. Inga invändningar på föregående anteckningar, utan dessa godkänns.

Rapport från brukarorganisationerna

Vita käppen, FSDB

Vid kongressen i fjol, kom man överens om att den vita käppen ska kompletteras för de som både är hörselskadade och synskadade. Det finns numera röda tejpar på den vita käppen för att visa att man har både en syn- och hörselnedsättning. Detta är nytt för i år, inte helt allmänt vedertaget än. Information kommer att ges till allmänheten via media, Västtrafik med mera. Resterande organisationer vid dagens möte säger att de kan hjälpa till att sprida informationen till allmänheten.

Övrigt: FSDB har årsmöte till helgen. De samarbetar med elever på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, de vill gärna träna teckenspråk och ledsagning på medlemmarna.

HRF Distriktet

 

Man har haft den sedvanliga Hörselhjälparutbildning med 14 deltagare från hela Västra Götaland. Detta vill man bygga vidare på och fortsätta med. Hörselverksamheten erbjuder påbyggnadsutbildning 1 gång/år, men grundutbildning ges via HRF.

Kurser av olika slag erbjuds fortlöpande.

HRF Mellerud

 

Har börjat att köpa in vaxfilter och säljer till medlemmar för självkostnadspris.

Inger är oerhört nöjd med hjälpmedelsservicen i Fyrbodal då både hon själv och en medlem fått sin hörapparat åter redan efter 2-3 dagar.

Rapport från Hörselverksamheten

Lokaler

 

Efter Hörselverksamhetens samlokalisering i Vänersborg så blev varken patienter eller personal så nöjda med placering på receptionen. Patienter har svårt att hitta rätt i huset och det är inte optimalt ur en arbetsmiljösynpunkt.

Just nu ser våningsplanen på Vänerparken 21 ut enl. nedan:

Plan 3: Audionommottagning Plan 4: Hörselteam Plan 5: Tom för närvarande

Hörselverksamheten kommer att få möjlighet att även använda plan 5. Vi kommer därför att kunna samla Hörselverksamheten på plan 3, 4 och 5.

En noggrann planering pågår, så dessa tre plan ska fungera och utnyttjas så bra som möjligt. Tidsplanen är inte helt klar än, men ombyggnad kommer att ske under 2016. Arkitekt håller på att rita på förslag på ombyggnationen. Man kommer att bygga om ett plan i taget så verksamheten kommer att fungera även under ombyggnationen, inga evakueringslokaler blir aktuella.

Vi har försökt att ha god tillgänglighet i åtanke, men det kommer att bli tre olika våningsplan för att få plats med all vår verksamhet.

En fråga kom upp gällande våra väntrum och vår kommande ombyggnation och vi kommer att ha möjlighet att göra våra väntrum ännu bättre. Barnperspektivet ska ses över bland annat. TV-skärmen önskas att saktas ner så bilderna bläddrar långsammare.

Patientenkät

 

De patienter som besökte teamen i september, fick en enkät med frågor kring bemötande, upplevd hjälp, information m.m. hemskickad i oktober. Denna skickades ut av företaget Indikator till patienter i hela Västra Götaland. Den skickas även ut till andra landsting i Sverige för jämförelse.

Vuxenteamets resultat: 270 st enkäter skickades ut, 202 st kom i retur (74,8%). Anses som en god svarsfrekvens. Både enheten och Hörselverksamheten i stort fick mycket goda resultat. Allra bäst när det gäller frågor som rör bemötande, hänsyn och respekt. Vi kommer att arbeta vidare med att göra kontaktvägar till verksamheten ännu bättre och med att säkerställa patientens inflytande över behandlingen.

Kommentar från föreningarna: En del patienter verkar ringa fel och ringer föreningarna istället för Hörselverksamheten, men blir då hänvisade rätt av föreningarna. Oklart om det är att patienterna tar fel/blandar ihop eller om de inte vet hur de ska nå oss.

Barnteamet

Svarsfrekvensen: skickade ut 100 st fick tillbaka 37 st. Sämre svarsfrekvens än för vuxna. Man kan ändå dra vissa slutsatser från resultatet.

Familjerna upplever att de blir bemötta med hänsyn och respekt. Man upplever även att man får svar som man förstår. Man upplever förtroende för personalen som man möter.

Förbättringsområden: Hörselverksamheten kommer att arbeta med att säkerställa att alla barn erbjuds en åldersrelaterad beskrivning om sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser.

Inkomna frågor

Om ngn flyttar in i VGR från annat landsting, men har hörhjälpmedel- hur går man tillväga?

 

Svar: Man kan kontakta Hörselverksamheten så kan vi bedöma om man kan få hjälp från oss eller om man behöver ett läkarbesök först

Nya patienter, får alla patienter reda på att det finns ett vuxenteam med fler yrkeskategorier?

 

Svar: Patienter får denna information vid den gruppinformation som sker i början av rehabiliteringen och som teamaudionomerna ansvarar för.

Barnrättsombud, hur går detta arbete framåt?

 

Svar: I Fyrbodal är Christoffer Månsby vårt barnombud. Han ansvarar för både barn- och vuxenteamet.

Barnrättsombuden har genomgått en regional utbildning för att stärkas i sin roll. Det har skapats ett nätverk inom Hörsel och Syn med regelbundna träffar för alla barnombud. Eva Börjesson, som arbetar som verksamhetsutvecklare i HST är ansvarig för att samordna barnrättsombudens arbete

Hur delaktiga är barnen vid besöken?

 

Grethe informerar: Projekt ”kom hit”, bildstöd (www.bildstod.se). Dessa bilder är fria att använda. Stöttar vid kommunikationen med barnen. Regionhabiliteringen, DART.

Verksamheten kommer bland annat att arbeta med utformning av besökskallelser, Information på hemsidan och utformning av väntrum för att öka barnens delaktighet. Vi planerar för att barnrättsombud kan delta vid ett kommande brukarråd för att berätta mer om arbetet.

Babyscreening

 

Grethe har blivit kontaktad av en förälder, som inte kände sig väl bemött i samband med babyscreeningen.

Svar: Man gör första screeningen på BB. Om det är otydliga svar, går remiss till Hörselverksamheten. Om det är vår personal som bemött denna mamma så hon blev ledsen, vill gärna Maria eller Susanne möta denna mamma för att ta emot hennes berättelse.

Hur går det med informationsgruppen?

 

Informationsgruppen arbetar vidare med förbättringar på hemsidan, trycksaker med mera. Det ska även påbörjas arbete kring våra kallelser inom Hörselverksamheten, men tanke på barnperspektivet bland annat.

Fungerar informationen om vilket våningsplan patienterna ska gå till?

 

Alla patienter ska anmäla sig i kassan.

Där får man instruktion om var man ska gå.

Vid behov kan receptionspersonalen följa med och visa vägen.

Fortfarande ett förbättringsområde då många patienter fortfarande går fel.

Hörapparatverkstaden, norr, hur går det? Planeras hörapparatservice i norr?

 

Detta är en servicefunktion som tar emot inskickade och inlämnade hörhjälpmedel från hela Fyrbodal. Ej bokade besök. Det mesta som skickas in kan åtgärdas på plats. Nyare hörapparater med garanti kvar, ska skickas till leverantör för reparation. Det finns enstaka apparater som skickas till verkstaden på Hörselverksamheten i Göteborg. Dessa är dock få. Om verkstadsaudionomen kasserar en hörapparat, så kontaktas patienten och ny utprovning bokas in. Jourtiderna finns kvar om man vill komma på besök istället för att lämna in på lagning. Låneapparater brukar gå att lösa under väntetiden. 

Alla patienter i Fyrbodal kan skicka in sina hörapparater till Vänersborg, ingen ytterligare enhet planeras.

Hur är det med telefontillgängligheten?

 

Audionommottagnigen: Nytt telefonsystem, Call Me. Avtalet med Tele q är avslutat i regionen. Hela regionen kommer att ha Call Me. Call Me skiljer sig inte något nämnvärt från Tele q, så detta ska inte innebära en större förändring.

Hur fungerar telefonkösystemet i söder?

 

Frågan får ställas till Hörselverksamheten Södra Älvsborg.

Konferenssystem Comfort Contego, kan Contego fås även om man inte är yrkesverksam? En del har fått svar att man inte får det när man är pensionär.

 

Regionens uppdrag är att förskriva personliga hjälpmedel. Finns ingen åldersgräns, det ska göras individuella bedömningar av behov.

Det finns dock något som kallas för arbetshjälpmedel. Detta är hjälpmedel som behövs för att klara av arbetssituationen, då är det FK eller arbetsgivare som bekostar detta. Detta är dock en annan sak än de personliga hjälpmedlen. Se mer info i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Maria återkopplar denna fråga till Susanne Frisell, som är audionommottagningens chef, så det tydliggörs att alla ger samma information till patienterna.

Vad har Hörselverksamheten för erfarenhet av kontakt med patienter via våra kontaktvägar? Kan det rek till andra vårdgivare? Kan Hörselverksamheten skriva någon slags utvärdering efter dessa två år? (e-post, SMS)

 

Vi kommer att träda in i mina vårdkontakter i 1177 i hela Västra Götalandsregionen, detta kommer innebära att alla enheter kommer att gå att kontakta via e-tjänsterna med login.

Nästa brukarråd:

27/9 kl. 13:30-16:00 (rummet på plan 7 är bokat från kl. 12:00 om någon vill ha förmöte innan)  

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24