Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckning från brukarrådet 170913

Tid:        Tisdag 13 september 2017
Plats:    Hörselverksamheten, Ekelundsgatan, Göteborg

Närvarande: 

Berit Jildenhed, FSDB Väst, Harry Eriksson, HRF Västra Götaland, Agne Fröjd, HRF Skaraborg, Bert Liljeholm Brännström, FSDB Väst, Agneta Hummerhjelm, FSDB Väst, Birgitta Magnusson HRF Västra Götaland och Sofie Strid, VGDL

 Regionala teamen: Linnea Cliffordson, Marwa Ben Chaabane och Kent Hedesström

Ordförande: Tove Djerf Wrånge, enhetschef

Sekreterare: Sara Halla, assistent

Inkomna punkter

HRF Västra Götaland:

-        Kontaktlistan

-        1177

-      Vilka rättigheter har döva, dövblinda och hörselskadade/vuxendöva personer när det gäller vård, tekniska hjälpmedel

-      Att få tolk m.m. Vilka lagar styr att man får vad man behöver?

-      Var kan man vända sig om man inte är nöjd?

 VGDL:

-      Appar i bildtelefon

-      Dövteamets film på Facebook.

 Genomgång av föregående minnesanteckningar

Godkänns efter uppföljning och läggs till handlingarna.

Mullsjö folkhögskola, teknisk hjälp hemma

Berit Jildenhed påtalar att det ofta finns ett stort behov av teknisk hjälp hemma efter datautbildning vid Mullsjö folkhögskola. Det blir problem när man kör fast. För vidare pedagogiskt stöd vid hemkomst uppmanas patienter att ta kontakt med Dövblindteamet.

Konsultläkare

Dövblindteamets konsultläkare Caroline Zeijlemaker Johansson som tidigare hade uppdraget för både Dövblindteamet och Synverksamheten i Göteborg har slutat. Verksamheterna letar efter en ny läkare med rätt kompetens förhoppningsvis har detta löst sig inom kort.

Lokaler Vänerparken och Ekelundsgatan

Flytten för våra verksamheter inom Vänerparken är nu genomförd. Numera finns Audionommottagning på plan 3 och 4, reception på plan 4, hörselteam barn och ungdom och vuxna, Text- och bildtelefoni och Dövteamet finns på plan 5. Synverksamheten finns på plan 6.

Inga förändringar på Ekelundsgatan ännu.

Kuratorsmottagning i Skövde

Dövteamet har haft mottagning i Skövde två tillfällen hösten 2016, men ingen kom. Berit Jildenhed berättar om de träffar som tidigare arrangerades av Dövteamet och informerar om att kontakt har tagits med ABF för att starta liknande verksamhet igen. Agne Fröjd upplever att det i deras föreningsträffar finns personer som behöver kuratorshjälp, men också att många som bor på långa avstånd har svårt att komma. Båda organisationerna önskar att kuratorerna kunde vara med på deras träffar då det finns behov. Linnea Cliffordson tar med frågan till Dövteamet för diskussion. Dövteamets kuratorer arbetar i hela Västra Götaland men har kontor i Göteborg och Vänersborg. Kuratorerna är flexibla och kan komma till annan plats. Om brukarorganisationerna ser att medlemmar behöver stöd, kan de ta kontakt med Dövteamet.

 Inkomna punkter

 • Kontaktlistan
  Harry talar om att kontaktlistan för brukarrådets representanter behöver uppdateras. Han uppmanar brukarrådet att meddela ändrad e-postadress eller telefonnummer.
 • 1177
  HRF Västra Götaland hade en informationsträff om 1177. Många medlemmar tycker 1177 fungerar bra.
 • Fråga från HRF om vilka rättigheter man som döv, dövblind och hörselskadad/vuxendöv har när det gäller vård och tekniska hjälpmedel.

 

Tove informerar om att de insatser vi inom Habilitering & Hälsa ger utgår ifrån Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientlagen, (2014:821), Patientdatalagen (2008:335) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) reglerar patientsäkerhet och journalföring. Habilitering & hälsa är en politiskt styrd organisation och en överenskommelse görs därför mellan våra hälso- och sjukvårdsnämnder och förvaltningen. Vi har också ett internt regelverk inom förvaltningen som reglerar vad vi förskriver för hjälpmedel. Detta styr verksamhetens arbete och det finns handböcker som tydliggör för personalen hur man ska arbeta. När det gäller förskrivna hjälpmedel görs en behovsbedömning som ligger till grund vilket hjälpmedel en patient kan få. Mer information finns på www.vgregion.se/hoh och Om Habilitering & Hälsa, välj: Överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

 • Tolkverksamheten erbjuder tolktjänster enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt utifrån en politiskt beslutad prioriteringsordning. Mer om den informationen finns på www.vgregion.se/hoh, Tolktjänst, Riktlinjer.
 • En patient eller tolkanvändare som är missnöjd med insatser kan vända sig till enhetschefen på aktuell verksamhet. Det finns också möjlighet att vända sig med synpunkter och klagomål till Patientnämnden, www.vgregion.se/patientnamnden
 • VGDL lyfter frågan om hur reglerna ser ut vid förskrivning av bildtelefon i surfplatta och påtalar att det ser olika ut i olika landsting. I vissa landsting är det möjligt att ladda ner andra appar i plattan, men inte i Västra Götalandsregionen.

Tove informerar om hur det ser ut inom Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen. Text- och bildtelefoni har uppdrag att förskriva telefoneringshjälpmedel för personer med hörselskada, dövhet, dövblindhet, talskada och språkstörning. Det finns olika behov hos varje brukare. Verksamheten utprovar ett hjälpmedel, och patienten kan efter förskrivning erhålla support och få pedagogiskt stöd i hur man använder sin bildtelefon. Olika landsting har olika regelverk vad gäller hjälpmedel, men förskrivningsprocessen ser likadan ut och är reglerad av Socialstyrelsen. Vid förskrivning av bildtelefoner finns det enligt vårt gällande avtal möjlighet att välja stationär, bärbar bildtelefon i surfplatta och bildtelefoniapp. Bildtelefon i surfplatta är ett hjälpmedel för telefonering och inte en surfplatta för andra ändamål. Det medför att den är låst och inte går att använda för andra ändamål än för telefonering. Det finns dock möjlighet att istället erhålla en bildtelefonapp i egen surfplatta.

 • VGDL har noterat att Dövteamets informationsfilmer på Facebook är filmade med upprätt mobiltelefon vilket innebär att bilden blir liten när man skall titta på dem. Önskvärt är att man själv kan styra om uppspelningen sker stående eller liggande och då behöver den filmas på annat sätt. Dövteamet tar med sig detta.

 Information från Hörselverksamhetens regionala team

 Personalsituation/Rekrytering:

Den vakanta specialpedagogtjänsten i Dövteamet är tillsatt med en nyanställd specialpedagog som heter Jessika Rylander. Hon börjar sitt uppdrag 9 oktober. Hon har tidigare arbetat på barn- och ungdomsteamet i Halland och är fullt teckenspråkig. En kuratorstjänst i teamet är för närvarande inte bemannad på grund av sjukskrivning.

Synpedagog Gabriella Gloria är nu fast anställd i Dövblindteamet.

Marwa Ben Chaabane fastanställdes i februari som audionom inom Text- och bildtelefoni. Tobias Falk, audionom, har vikariat som audionom inom Text- och bildtelefoni till mars 2018.

Aktuellt i Dövteamet:

Linnea Cliffordson, kurator i Dövteamet, berättar att det i flera år har arrangerats babyträffar för föräldralediga. I våras blev det inte något, troligtvis fanns för få bebisar då. Planen är att det i januari görs ett nytt försök med en gruppverksamhet för föräldralediga. En inbjudan kommer att skickas ut vid årsskiftet och information läggs i vanlig ordning ut på Facebook och hemsidan. Påminnelse från FSDB om att det under filmade avsnitt alltid är bra om det finns en text- och bildbeskrivning. Även gruppverksamheter för daglediga i Borås och nyanlända arrangeras.

Aktuellt i Dövblindteamet:

Teamet har arrangerat anhöriggrupper på dagtid, kväll och helg. En inventering av hur stort behovet av gruppverksamhet är för anhöriga till dövblinda barn kommer göras. Träffpunktsverksamheten arrangeras löpande. I en workshop kommer i höst fokus ställas på IKT- och teknikfrågor. Deltagarna kan prova olika produkter och hjälpmedel som den tekniska utvecklingen har gett förutsättningar för. Kent Hedesström berättar också att en ledarhundskurs ihop med SRF:s ledarhundsverksamhet är planerad.

Kent berättar om de kommunikationsinsatser som ges i Dövblindteamet. Som kommunikationspedagog arbetar han med individuella insatser och gruppverksamheter kring kommunikativa strategier.

Det finns olika nivåer av teckenspråk, TSS Tecken som stöd, taktilt teckenspråk, socialhaptiska signaler eller anpassning. Kent har kontakt med både barn, föräldrar, vuxna, äldre personer och anhöriga och arbetar i hela regionen. För tillfället planeras en kommunikationsgrupp för föräldrar till dövblinda barn med CHARGE. Fokus för gruppen är grunder i teckenspråk, visuellt teckenspråk, teckenspråk i taktil form och socialhaptisk kommunikation. Planerat start är 28 november.

En kommunikationsgrupp i teckenspråk för patienter och anhöriga planeras också. Det kommer troligtvis ske i form av en pilotgrupp eftersom det inte arrangerats på det viset tidigare. Innan start kommer en intresseanmälan att skickas ut och fråga i vilken form av teckenspråk man har behov av att lära sig och därefter får man en inbjudan. Det finns många som har många tankar kring kommunikationsinsatser för Dövblindteamets patientgrupp. Kent samarbetar med Hörselverksamhetens teckenspråkslärare, FSDB Väst och andra aktörer.

Aktuellt inom Text- och bildtelefoni

Marwa Ben Chaabane presenterar sig som ny i verksamheten. Både hon och Tobias Falk arbetar som audionomer och förskrivare inom Text- och bildtelefoni. Båda stöttar som audionomer också upp i Dövblindteamet vad gäller hörapparatsanpassning för patienter med dövblindhet.

Text- och bildtelefoni har öppen mottagning måndagar 13.00-16.00. Det har framkommit att många har svårt att komma på mottagningstiden. Därför ska vi under en period prova att ha telefonmottagning för text- och bildtelefoniärenden, varje måndag kl 13.00-16.00. Det kan bli ett komplement till öppen mottagning i Göteborg.  Information om när detta erbjuds finns framöver på hemsidan och Facebook. I Vänersborg erbjuds telefonmottagning via text- och bildtelefon på måndagar-fredagar kl. 10.00-12.00. Telefontiden gäller både Text- och bildtelefoni och audionommottagning och vuxen- och barnteamen i Fyrbodal. Sara Halla bemannar telefonen, om hon inte är tillgänglig går det att lämna meddelande i autosvar. Det går fortfarande bra att skicka sms till båda mottagningarna Göteborg och Vänersborg. Vi har även funktionsbrevlådor (se www.vgregion.se/hoh och olika verksamheter). Vårdguidens e-tjänster/1177 är emellertid det säkraste systemet att hantera sina vårdkontakter.

Utvärdering av journal på nätet

Tove berättar att Västra Götalandsregionen ska se över hur tjänsten Journal via nätet har fungerat för brukarna/patienterna och om det är användarvänligt eller det finns brister. Man är medveten om att systemet inte är användarvänligt och att det inte finns teckenspråksfilm. Åtskilliga mottagningar inom vården finns tillgängliga via Vårdguidens e-tjänster/1177 och ger tillgång till Journal via nätet.

Bristande tillgänglighet diskuteras. Tove uppmanar representanterna att uppmana medlemmarna att komma med synpunkter på vad som eventuellt inte fungerar med Vårdguidens e-tjänster/1177 och Journal via nätet. Synpunkter kan bland annat lämnas i nämna system.

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

FSDB Väst ska ha höstmöte 7 oktober och sedan 20-22 oktober höstträff i Malmö där det finns chans för medlemmarna att träffa andra medlemmar inom FSDB.

HRF Skaraborg

Hörselskadades dag arrangeras 21 oktober runt om i Skaraborg. Tillsammans med HRF Västra Götaland ska arrangeras paneldebatt med politiker med syfte inför nästa års val. Två alternativa datum är på gång.

HRF Västra Götaland

Hörselskadades dag har arrangerats under en vecka i augusti. 9 december arrangeras en slingkurs i Göteborg. HRF arbetar vidare med frågan om en förbättrad ljudmiljö, speciellt i skolan. Medlemsvärvning sker kontinuerligt och förbundet försöker ta kontakt med politikerna inför valet. Utbildning av nya hörselhjälpare sker i höst i samverkan med Hörselverksamheten. Hörselhjälpare är personer som besöker äldre hörselskadade som bor i äldreboende. De hjälper med att byta batteri, slang och annat behövande i samband med hörapparaten och tar kontakt med Hörselverksamhetens personal vid större problem.

 VGDL

Styrelsemöte äger rum 16-17 september. Representanter från VGDL är Sofie Strid, Evelina Svensdotter och Johanna Ovesen Ericsson.

SRF

Tove meddelar att de har lagt ner sin verksamhet på lokalnivå och därför inte har någon representant.

Övrigt

Aktiveringskurserna på Mullsjö folkhögskola är populära och Bert Brännström berättar att många från FSDB Väst önskar delta. Antalet platser är begränsade. Västra Götalandsregionen betalar om aktiveringskursen bedöms ingå i patientens habiliteringsplan. Synpedagog Gabriella Gloria är Dövblindteamets kontaktperson och det är till henne man vänder sig om man som patient vill ha en plats. Agneta Hummerhjelm frågar om det är möjligt att få delta i aktiveringskurs på andra platser. Det kan man göra.

FSDB Väst berättar för mötet om den inventering inom habiliteringen i Kalmar län som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, har genomfört. Berit Jildenhed frågar om man kan tänka sig göra motsvarande inventering här. Enligt information från NKCDB finns några landsting på kö. Det är inte en fråga som diskuteras inom Västra Götalandsregionen.

Nästa brukarrådsmöte

Onsdag 17 januari 2018, kl 13.00-16.00. Plats: Ekelundsgatan, Göteborg.

Önskemål om att DHB är med. Kan brukarrådet ha mötet en senare tid för att öka möjligheten för representanter att delta. Vi tittar på om möjligheter finns till nästa gång därpå.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:35