Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 180125

Minnesanteckningar brukarrådsmöte Hörselverksamhetens regionala team Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni

Tid: Torsdag 25 januari 2018

Plats:    Hörselverksamheten, Ekelundsgatan, Göteborg

Närvarande: 

Berit Jildenhed, FSDB Väst, Harry Eriksson, HRF Västra Götaland, Agne Fröjd, HRF Skaraborg, Agneta Hummerhjelm, FSDB Väst, Birgitta Magnusson HRF Västra Götaland och Zanna Melin DHB Västra

 Regionala teamen: Kent Hedesström

 Ordförande: Tove Djerf Wrånge, enhetschef

Sekreterare: Sara Halla, assistent

Inkomna punkter

FSDB Väst:

 -      Handikappersättning – hur fungerar det idag?

-      Kan man få sms-påminnelse vid brukarrådsmöte?

 

HRF Västra Götaland:

 

-      Problem vid användning av tjänsten ”texttelefoniförmedling” via Texttelefoni.se

 Genomgång av föregående minnesanteckningar

E-postadresserna vid utskick till brukarrådet stämmer inte. Tove går igenom representanternas e-postadresser och en sammanställd lista kommer att biläggas minnesanteckningarna. Uppmaning om att meddela verksamheten vid byte av representanter till brukarrådet och förändrade kontaktuppgifter.

Aktuellt i Dövteamet: Det saknas ord i uppgiften kring kuratorstjänsten i Dövteamet som för tillfället inte är bemannad. Rätt formulering skall vara: En kuratorstjänst i teamet är för närvarande inte bemannad på grund av sjukskrivning.

Aktuellt i Text- och bildtelefoni. Fel tider är uppgivna för bildtelefonmottagning. Rätt uppgift är Telefonmottagning för text- och bildtelefoniärenden via bildtelefon, måndag jämna veckor kl. 14.00-15.00.

Rättelse, HRF Västra Götaland, Hörselskadades dag arrangerades i oktober.

Godkänns efter uppföljning och läggs till handlingarna.

Inkomna punkter

  • Handikappersättningen, hur fungerar det idag, FSDB.

En process pågår nu i regeringen som ska utforma nytt ett bidragsystem för funktionshindrade. Regeringen vill se en samsyn hur ersättningen ska se ut och det kan bli en så kallad merkostnadsersättning. FSDB som organisation har förklarat sin oro över hur detta kan komma att påverka medlemmarna negativt hos Socialdepartementet.

  • Sms-påminnelse för brukarrådets möten: Tove svarar att det kommer att finnas möjlighet framöver i våra bokningssystem för bokade patientbesök. Det går också att via 1177 lägga egen påminnelse om tidsbokning hos mottagning. Verksamheten skall undersöka om möjligheten att skicka ut påminnelse om brukarrådsmötet via e-postadresserna.
  • När blir självincheckning vid bokat besök möjlig: Detta kommer göras möjligt inom Hörselverksamheten i Vänersborg som ett första steg i förvaltningen. När detta sker är ännu inte klart.
  • HRF Västra Götaland frågar om problem med att använda texttelefonitjänsten. Birgitta berättar att hon har klagat flera gånger och får konstiga skräptecken och kan inte läsa texten. Sara informerar om de problem hos Texttelefoni.se som förekommit en tid och att utredning pågår. Text- och bildtelefoni kan inte lösa dessa problem då det uppstår då är analog och digital teknik möter varandra. Patienter som upptäcker problem med förmedlingstjänsten uppmanas kontakta kundtjänst hos Texttelefoni.se. Telefon till kundtjänst på Texttelefoni.se är 020-600 690, tid 8-17 vardagar. Tips, gå in på hemsidan www.texttelefoni.se och titta på ”driftinformation”.

Information från Hörselverksamhetens regionala team

Personalsituation/Rekrytering:

Emelie Frost, kurator i Dövteamet är fortsatt sjukskriven. Detsamma gäller Emy Öst, psykolog i Dövblindteamet. Rekrytering av vikarier kommer att ske under våren. Detta kan innebära en längre väntetid för patienter. När det gäller personer med dövblindhet i behov av psykologinsats kan detta behöva sökas i annan verksamhet. Teamet kan vara behjälpliga med information kring detta.

En glädjenyhet är att Linda Forshaw fått fast tjänst som kurator i Dövblindteamet. Hon har en deltidsanställning om 55 %. Linda Forshaw arbetar i huvudsak med barn och ungdomar och teamets andra kurator, Matilda Norling i huvudsak med vuxna patienter.

Tobias Falk och Marwa Ben Chaabane, båda anställda som audionomer inom Text- och bildtelefoni, avlastar Dövblindteamet med olika insatser.

Aktuellt i Dövteamet:

Tove berättar att teamet arrangerar informationstillfällen kring Vårdguidens e-tjänster och 1177. Träffar är inplanerade i Borås och Lidköping.

 Aktuellt i Dövblindteamet:

En ny konsultläkare heter Maria Nordén Axelsson är nu knuten till Dövblindteamet. Hon är anställd vid Ögonkliniken i Mölndal och påbörjade sitt uppdrag under vintern 2017. Hon är anlitad 4 timmar per månad. 

Gruppaktiviteten Träffpunkt arrangeras löpande. I samverkan med föreningen Dövblind ungdom, DBU, arrangeras gruppverksamheten Kompisträff, där unga personer med dövblindhet gör olika aktiviteter tillsammans. Syftet med verksamheten är att erbjuda möjligheter för deltagarna att träffa nya kompisar i samma situation. Kent håller kommunikationsgrupp där deltagarna ges möjlighet att använda alternativa kommunikationsmetoder. En grupp med föräldrar till barn med diagnosen CHARGE arrangeras också.

 Aktuellt inom Text- och bildtelefoni

Teamet arbetar för att struktur och rutiner ska bli lika som möjligt för mottagningarna i Göteborg och Vänersborg.

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

Föreningen arbetar med frågor för att tillgängliggöra media för målgruppen. 21 februari arrangeras en resa till Ullared med dövblindtolk-elever, som ges möjlighet att träna på tolkuppgiften och syntolkning. 17 mars är det årsmöte på Fristad Folkhögskola. Ordförandemöte på riksnivå blir i Umeå 25-27 maj och senare i vår en kulturredaktionsträff i Dalarna.

HRF Skaraborg

I Skaraborg pågår den så kallade Slingkollen. Kontroller görs på olika offentliga lokaler runt om i Skaraborg. Det är ett stort och omfattande arbete då det är många kommuner att besöka. En ansökan om 600 000 kr för projektarbete i 1,5 år har gjorts och någon kommer att utses som projektansvarig.

I höstas deltog förbundet i en regional politikerträff, alla partier utom SD deltog.

HRF Västra Götaland

HRF Västra Götaland och HRF Skaraborg har haft konstruktiva möten för att diskutera gemensamma frågor. Motion har lämnats till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om möjligheten för vuxna att få dubbla cochleaimplantat.

Årsmöte äger rum 21 april.

Slingkollen planeras även i distriktet att komma igång till hösten 2018.

 DHB

DHB står för Distriktsorganisationen för Döva och Hörselskadade barn samt barn med språkstörning i västra Sverige.

Zanna Melin arbetar halvtid och har ansvar för barntillsyn i samband med TUFF, teckenspråksutbildning för föräldrar. DHB har haft ansvar för TUFF sedan årsskiftet.

Årsmöte äger rum 17 mars i Vänersborg. Stort teckenläger arrangeras i sommar. Teckenlägret är till för föräldrar, barn och ungdomar

DHB arbetar också med ett bildstödprojekt. Projektets uppdrag är att förbättra information till barn med flerfunktionshinder och deras föräldrar. Bildstödet kan vara ritade tecken, widgitsymboler eller pratkarta som ett sätt att anpassa information.

Nästa brukarrådsmöte

 Torsdagen 17 maj kl. 13.00 – 16.00, Hörselverksamheten, Vänersborg
Birgitta meddelar att hon inte har möjlighet att komma till Vänersborg.

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:39