Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarråd 29 november i Göteborg

Teckenspråk - anteckningar från brukarrådet

Närvarande

FSDB Väst: Berit Jildenhed, Agneta Hummerhjelm, Klas Nelfelt Bert Liljeholm Brännström
FSDB föräldraråd: Petra Liljeblad
HRF Västra Götaland: Harry Eriksson och Birgitta Magnusson
HRF Skaraborg: Agne Fröjd
DHB Västra: Zanna Melin
VGDL: Elisabeth Aronsson och Sofie Strid

Regionala teamen:
Jessika Rylander
Gabriella Gloria
Jenny Widmark
Sara Halla
Tove Djerf Wrånge

Ordförande: Tove Djerf Wrånge, enhetschef

Sekreterare: Sara Halla, assistent

Brukarråd med dövteamet, dövblindteamet och text- och bildtelefoni

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Önskemål om justering av minnesanteckningar från senaste brukarådsmötet har inkommit från VGDL:s tidigare representant Johanna Ovesen Ericsson. Det ska framkomma att det under ett konstituerande möte i juni kommer väljas en ny representant från länsförbundet till brukarrådet i samband med att Johanna lämnar sin post.

Berit Jildenhed frågar om den information som står i de föregående minnesanteckningarna angående processen inom dövblindteamet stämmer. Detta stämmer.

Birgitta vill informera att Texttelefontjänsten Samres fungerar väldigt bra nu.

Protokollet godkänns efter korrigering och förtydligande och läggs till handlingarna.

Inkomna punkter

Bemötande i ÖNH-mottagningen, hörselscreening, VGDL

Sofie Strid beskriver att VGDL har fått signaler från döva föräldrar om upplevelsen av för täta hörselkontroller inom Öron-Näsa-Halsmottagningen. Signaler har också inkommit från hörande föräldrar med döva barn. De synpunkter som inkommit har bland annat handlat om en upplevelse av att det är obehagligt och upplevs som ett ifrågasättande med så täta kontroller inom loppet av några månader. Medlemmarna har uttryck att det upplevs som stressigt, omotiverat och tidskrävande. Föräldrarna har beskrivit att de försöker tacka nej till undersökningarna, men har beskrivit att man inte upplever sig att verksamheten är lyhörd för detta.  VGDL lyfter också frågan kring vilken information föräldrarna får från hörselteamen. När det gäller frågan om vilka kontroller som görs inom ramen för Hörselverksamhet kan Tove åta sig att undersöka detta och återkomma med besked. Inom Hörselverksamhetens barn- och ungdomsteam görs kontinuerliga kontroller med visst tidsintervall för att kunna följa barnets hörselutveckling och att kunna erbjuda adekvata insatser. Tove kommer också lämna de synpunkter som inkommit via VGDL vidare till verksamhetschef inom Hörselverksamheten.

Jessika Rylander, Dövteam, håller i babyträffar för teckenspråkiga föräldrar. Hon kommer lyfta frågan under våren med föräldrarna som deltar för att kunna fånga upp eventuella frågor kring detta.

TERA, HRF Västra Götaland

Harry Eriksson berättar att många av Sveriges landsting förskriver telefonhjälpmedlet TERA. HRF:s medlemmar har fått information om produkten och responsen har varit varierad hos medlemmarna. Produkten har presenterats som ett alternativ till texttelefonförmedling, där en AI-funktion, artificiell intelligens, översätter tal till text vid samtal.

Harry lyfter frågan om varför detta inte är en produkt man kan få förskriven inom VGR. Tove berättar att verksamheten har ett uppdrag att tillse att döva, personer med dövblindhet, grav hörselnedsättning, språkstörning och talskada har hjälpmedel och förutsättningar för elektronisk kommunikation, telefoneringshjälpmedel. Oftast handlar det om förskrivning av text- eller bildtelefoner. Verksamheten är styrd av Lagen om offentlig upphandling, och det innebär att vi har avtal med leverantörer på våra telefoneringshjälpmedel. Det innebär att verksamheten under en period är bundna av att köpa produkter från just dessa leverantörer utifrån den kravställning som har gjorts i samband med upphandling. Den tekniska utvecklingen går fort och det kan finnas behov som uppstår för den enskilde individiden. TERA är en av de åtskilliga nya produkter som på sista tiden kommit inom ramen för alternativ telefoni. Leverantören beskriver också att den kan användas som ersättning för tolk även i andra sammanhang, mellan två personer där textningen gör det möjligt att förstå varandra. Verksamheten har fått en möjlighet att testa produkten i anpassad miljö och utifrån de krav som har ställts i vår upphandling. Enligt de tester vi har gjort inom Alternativ telefoni finns det fortfarande en brister som inte möjliggör att vi tar in den i vårt hjälpmedelsutbud.

Då leverantören är angelägen att produkten kommer in på marknaden har man också framfört att den kan ersätta tolk i många sammanhang. Frågan är därför lyft även till vår tolkverksamhet. Inom förvaltningen finns en forsknings-, utvecklings- och utbildningsenhet, FOUU. Med hjälp av denna enhet kan eventuellt vidare tester kring produkten göras.

Leva & fungera, FSDB Väst

FSDB Väst kommer delta som utställare på Leva och Fungeramässan i Göteborg, 26-28 mars 2019. Berit Jildenhed lyfter frågan om Dövblindteam och Dövteam kommer delta och om något samarbete kan vara aktuellt. Dövblindteam kommer vara utställare inom ramen för Habilitering & Hälsas monter. Om verksamheten bidar med något annat än montern, skulle ett samarbete kunna vara aktuellt. FSDB Väst och Dövblindteamet får fortsätta diskussion kring detta i så fall.

Dövblindas hälsa i nuläge, FSDB Väst

Bert Liljeholm Brännström informerar att många dövblinda i Göteborg mår sämre. Tolkbristen har inneburit att många brukare har fått avstå från aktiviteter på grund av tolkbrist. Bland annat har förbundet ställt in årets julbord på grund av tolkbrist. Många medlemmar är också mer bundna till hemmet då bedömningen av rätt till ledsagare har blivit hårdare. Han lyfter vidare att många av medlemmarna inte vet hur man kommer i kontakt med vården via 1177.

Klas Nelfelt berättar om ett projekt inom FSDB kring att förebygga ohälsa och det pågår ett arbete med att formulera en manual kring ämnet.

Bättre verktyg för hälsa, FSDB:s föräldraråd 

Föräldrarådet ska inom ramen för Verktyg för bättre hälsa ha familjehelg 19 maj 2019 på Bohusgården i Uddevalla. Verksamheten kommer få ta del av inbjudan som gärna får spridas vidare. Inbjudan biläggs minnesanteckningarna.

Övrig diskussion

1177

FSDB Väst har lyft att många medlemmar inte vet hur man loggar in på 1177 för att söka information eller ha kontakt med vården. Även VGDL har fått information om att många döva brukare också är osäkra.

Tolk Västra Götaland har nyligen lagt in sin bokningstjänst i 1177 och som tolkanvändare är det via 1177 man gör sin tolkbokning.

Sofie Strid informerar om att VGDL har mött upp denna förändring gällande tolkbokning genom information på teckenspråk på VGDL:s hemsida.

Dövteamet har under året haft gruppverksamhet i flera grupper i regionen, just för att överbrygga svårigheten för personer att använda 1177.  Träffarna har handlat om 1177, men också innehållit information om bank-id och patientnämnden. Gruppverksamhet har genomförts i Trollhättan, Borås, Lidköping och Göteborg. Vi har också arrangerat gruppverksamhet kring hur man kan använda andra applikationer och programvaror för att få en ökad tillgänglighet i samhället. Syftet med kursverksamheten är att lära sig använda Bank-id och hur 1177 fungerar. Jessika berättar att det har gått bra och att man kommer fortsätta under våren 2019. Det finns också planer på att genomföra liknande gruppverksamhet kring 1177 för Alternativ telefonis och Dövblindteams målgrupper.

FSDB och NKCD har uppmärksammat problemet om programmet 1177, att den inte är användarvänligt för dövblinda. Detta har framförts till Inera som är det företag som idag har ansvar för tjänsten 1177. Även Hörselverksamhetens regionala team framför synpunkter kring tillgänglighet våra brukargrupper till Inera och internt inom regionen.

Det går att komma i kontakt med Alternativ telefoni, Dövblindteam och Dövteam via 1177. 1177 är ett säkert system för att ha kontakt med vårdgivare då det bygger på inloggning med bank-id.

Nyhetsbrev

Frågan om möjligheten för verksamheten att skicka ut ett nyhetsbrev togs upp vid förra mötet. Brukarorganisationerna upplever behov av nyhetsbrev från verksamheterna, så man kan vidarebefordra till sina medlemmar. Frågan om ett skriftligt nyhetsbrev kan skickas ut ställs.

Tove berättar att information gällande aktiviteter och vad som är på gång inom verksamheten finns på Habilitering & Hälsas hemsida och Facebook. Det nås då av alla som söker information via dessa sidor. Riktad information till vår patientgrupp skickas ut regelbundet då vi behöver berätta om vad vi gör och aktuella aktiviteter som planeras. Även brukarrådsanteckningarna kan fungera som informationsunderlag till brukarorganisationernas medlemmar. Brukarrådet är en kanal mellan verksamhet och brukarorganisation och det är viktigt att informationen i möjligaste mån sprids vidare. Tove har haft en dialog med Kommunikationsavdelningen inom Habilitering & Hälsa efter det att frågan om nyhetsbrev varit uppe på dagordningen. Det finns möljighet att skicka ut ett allmänt nyhetsbrev. Hon skall undersöka vidare hur detta nyhetsbrev ser ut.

Brukarorganisationerna berättar hur man gör med information om våra team och vad som är aktuellt. FSDB brukar skicka med nyheter från Dövblindteamet som Tove sammanställer kort i medlemstidningen Västnytt. VGDL har möjlighet att skicka ut ett medlemsbrev till föreningarna och även filma information till VGDL:s hemsida. Inom HRF lägger man brukarrådsanteckningarna på hemsidan och även i nyhetsbrev till medlemmar som inte har dator. DHB har nyhetsbrev som kan skickas ut till medlemmarna via tidningen Framsidan som kommer ut fyra gånger per år. Då går information även till medlemmar i Halland och Jönköpings län.

Berit Jildenhed frågar hur mycket av föreningarnas information får man lägga i väntrummen. Tove svarar att det informationsmaterial som distribueras av verksamheten är det som skall finnas i våra väntrum.

Harry Eriksson har noterat att det endast är några brukarrådsmöten inom Hörsel- och synverksamheten som finns publicerade på Habilitering & Hälsas hemsida och uppger att det vore önskvärt om alla brukarrådsprotokoll finns tillgängliga via hemsidan. Tove kommer framföra denna synpunkt till verksamhetschef.

Västtrafik – reshjälpskort

Berit Jildenhed informerar om att det är på gång med ett så kallat reshjälpskort inom Västtrafik. Detta ger användaren rätt att ha med sig en vän/ledsagare som hjälp på resan kostnadsfritt vid resor inom kollektivtrafiken. Se mer information i nedanstående länk,

https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/infobrev-reshjalpskort.pdf.

Information från Hörselverksamhetens regionala team

Personalsituation/Rekrytering:

Dövblindteamets psykologtjänst är fortfarande obemannad. Rekryteringsförsök har gjorts utan resultat. Kuratorerna i teamet kan erbjuda stödsamtal. När det gäller andra psykologinsatser får brukare hänvisas till primärvård, övrig hörselverksamhet eller andra aktuella mottagningar.

Även en kuratorstjänst i Dövteamet är fortfarande obemannad och rekryteringsarbete pågår.

Audionom Tobias Falk som arbetar inom Alternativ telefoni har fått en tillsvidareanställning på enheten. Han utför arbetsuppgifter om 75 % för Alternativ telefoni och 25 % inom Dövblindteamet.

Audionom Marwa Ben Chaabane, kommer under våren 2019 vara föräldraledig och ett vikariat kommer utannonseras.

Tre av enhetens kuratorer går en psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi, steg 1. Utbildningen pågår fram till december 2019 och sker på halvtid.

Utvärderingsprojektet NKCDB

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, genomför en nationell inventering kring hur rehabilitering och habilitering för barn och ungdomar med dövblindhet ser ut i Sverige. I samband med detta kommer de också erbjudit föräldrar som fått stöd från Dövblindteamet i Västra Götaland att lämna synpunkter på den vård och det stöd vi har erbjudit. Detta kommer sammanställas anonymt och presenteras för teamet framöver. Detta ger oss en värdefull kunskap kring föräldrar och barns upplevelser av de stöd vi ger.

Patientavgifter

I Västra Götalandsregionen finns ett regelverk kring patientavgifter som omfattar vårdgivare. Inom de regionala teamen har inte våra insatser tidigare varit förenat med en patientavgift. Vi är emellertid bundna av samma regelverk som övriga verksamheter och vi kommer därför att införa patientavgifter under våren. Då det är en ny rutin för våra målgrupper kommer en konsekvensanalys göras. Vi kommer också att gå ut med information till våra patienter.

Från 19 november 2018 fram till april 2019 erbjuder Dövteam telefonmottagning via bildtelefon till kurator. Bildtelefonmottagningen är schemalagd kl 16.30-17.30 på måndagar, ojämna veckor. Målsättningen är en ökad möjlighet för brukargruppen att nå oss och en ökad tillgänglighet. Se mer information i nedanstående länk,

https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/nyheter/nyheter-2018/utokade-oppettiderna-bildtelefonmottagning/.

Arbetskläder

Habilitering & Hälsa har beslutat att all personal inom förvaltningen skall använda arbetskläder i samband med patientnära kontakter i våra lokaler. Detta är på grund av allmän patientsäkerhet och i enlighet med de hygienföreskrifter som finns inom Västra Götalandsregionen. Troligtvis kommer det initialt handla om samma typ av arbetskläder som används inom hälso- och sjukvården i stort i regionen. FSDB:s representanter skickar med uppmaningen om att personalen med fördel bör bära mörka kläder som ger en bättre kontrast för personer med dövblindhet. Verksamheten kommer göra en konsekvensanalys innan arbetskläder kommer införas.

Namnändring

Från och med 1 september 2018 har flera av hörselverksamhetens verksamheter bytt namn för att följa den namnstruktur som finns i hela Västra Götalandsregionen. Våra kontaktbroschyrer är inte helt uppdaterade ännu. Kommunikationsavdelningen arbetar med att uppdatera information på vår hemsida. De tre regionala teamen har nu namnen Dövteam, Dövblindteam och Alternativ telefoni. Även andra verksamheter inom förvaltningen har fått förändrade namn.

Aktuellt i Dövteam:

Jessika Rylander berättar om den inplanerade KODA-gruppen som kommer starta i december månad för hörande barn till teckenspråkiga döva. Gruppverksamheten syftar till att barnen och ungdomarna ges en möjlighet att dela erfarenheter med varandra samtidigt. Jessika kommer att hålla i träffarna ihop med Rose-Marie Falk, timanställd i Dövteamet.

Aktuellt i Dövblindteam:

Dövblindteamet har under hösten arbetat intensivt med att beskriva den interna vårdprocess vi har och vilka insatser som erbjuds. Detta kommer leda till en ökad tydlighet för både patienter, vårdgrannar och vår egna förvaltning. Detta arbete fortsätter under 2019.

Aktuellt inom Alternativ Telefoni

Inom Alternativ telefoni fortsätter vi med att tydliggöra vår gemensamma förskrivningsprocess. Detta arbete syftar också till att på ett tydligare sätt beskriva vad som ingår i hjälpmedelsförskrivningen och vem som gör vad.

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

Föreningens julfest gick ställas in på grund av tolkbrist. Föreningen försöker se ljust på 2019.  Årsmöte under två dagar är planerat på Mullsjö folkhögskola i mars. En kulturresa kommer som vanligt genomföras under året. FSDB Riks har en kongress i Eskilstuna i maj. FSDB fyller under 2019 sextio år och planerar med anledning av det en födelsedagsfest i Nacka. Föreningen arbetar med planering av en riksträff för att fånga upp yngre medlemmar, 25-40 år, men också medlemmar som inte är aktiva. Dövblindteam kommer att få information om detta. Föreningen vill gärna att information om detta sprids vidare.

HRF Skaraborg

Agne Fröjd berättar det är ganska lugnt just nu, men föreningen planerar inför våren. En tinnitussektion kommer eventuellt läggas ner. I mars är det årsmöte och i och med det eventuellt nya styrelsemedlemmar

HRF Västra Götaland

Föreningen har haft seniorevent News55 med utställning i Göteborg och Alingsås. Detta kommer också arrangeras i Trollhättan i februari nästa år. Årets sista styrelsemöte äger rum 1 december i Borås.

VGDL

VGDL ansvarar för Tyst Teater i regionen och ska sprida information om detta till dövföreningarna. Det har arrangerats teaterföreställningar under hösten. Till våren startar en ny föreställning som heter ”Hem”. Föreställningen handlar om flyktingar som kommer till Sverige, och olika personers liv och erfarenheter.

VGDL planerar också att anordna verksamhet för mindre barn. Nyligen hade VGDL tjugoårsjubileum där gamla och nya styrelsemedlemmar träffades.

DHB

Zanna Melin informerar om att DHB Väst firar sjuttio år 2019 och att det med anledning av detta kommer arrangeras många olika aktiviteter. Årsmötet sker under två dagar i mars, i Göteborg. I januari arrangeras en skidresa till Branäs. Under Kristi Himmelsfärdshelgen planeras det en resa till ett badhus i Tyskland.  I augusti är det teckenläger som vanligt.

Nästa brukarrådsmöte

Torsdag den 21 mars 2019 kl 13.00-16.00 på Ekelundsgatan, Göteborg

Vi skickar också en SMS påminnelse med kallelsen två dagar före enligt överenskommelse.

 

Senast uppdaterad: 2019-05-16 13:20