Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fyrbodal 160927

Närvarande:

Zanna Melin

Hörselverksamheten Fyrbodal, Trollhättans Dövas förening

Kurt Söderqvist

FSDB

Henry Karlsson

HRF Uddevalla

Gunnar Särnbratt

HRF Uddevalla

Jerker Törnros

HRF Tanum-Munkedal

Gudrun Tobiasson

HRF Tanum-Munkedal

Inger Andersson

HRF Mellerud

Britt-Marie Johansson

HRF Mellerud

Bo Josefsson

HRF Lysekil

Grethe Håkansson

DHB

Mimmi Claesson

HRF Sotenäs

Harry Ericsson

HRF Distriktet

Christoffer Månsby

Kurator, Hörselverksamheten

Thomas Hansson

Hörselingenjör, Hörselverksamheten

Susanne Frisell

Enhetschef, Audionommottagningen

Maria Detlin

Sekreterare

Föregående anteckning- Susanne Frisell går igenom minnesanteckning från senaste brukarråd 160315.

Ombyggnationen Vänerparken

Susanne Frisell informerar hur ombyggnadsplanerna framskrider. Se föregående anteckning för mer information om detta. Bygget förväntas påbörjas i november och ska ta ca 3-4 månader. Receptionen kommer att bli på plan 4, tillsammans med bland annat verkstaden. Vi tror detta kommer att bli mycket bättre för patienterna, då vi kommer att ha ett eget stort väntrum och patienten blir hänvisad en våning upp eller ner, istället för genom hela Vänerparken. Byggfirman som är anlitad är måna om att ta hänsyn till vårt patientarbete och har lovat att anpassa olika högljudda byggmoment till t.ex. kvällar och helger, i den mån det går, när vi inte har patientmottagning.

Rapport från brukarorganisationerna

HRF Uddevalla

HRF i Uddevalla hade medlemsmöte den 26/9. Bland annat diskuterades arbetshjälpmedel, då en del var osäkra på vad som gäller för att få detta beviljat.

Hörselskadades dag 15/10 är på Bohusläns museum, där man bland annat erbjuder hörseltester.

HRF Tanum-Munkedal

Hörselskadades dag den 15/10, där audionom Petra Andersson från Hörselverksamheten kommer att medverka. Man kommer även här att erbjuda hörseltester.

HRF Mellerud

Här erbjuds hörseltester varje månad kontinuerligt. Den 22-23/10 kommer HRF att delta på företagsmässan, två audionomer från Hörselverksamheten kommer att delta på lördagen (Annica Eriksson Berggren och Rebecca Svensson).

HRF Lysekil

Föreningen har inte haft möte än. Ev. medverkan på äldredagen i oktober enl. Bosse. Hörselhjälparna erbjuder hjälp till sina medlemmar varje tisdag.

HRF Sotenäs

HRF har medverkat på en handikappsdag i folkets hus tillsammans med flera andra föreningar. Mycket positivt och många besökare! Man ska även medverka på oktobermässan i Kungshamn, där många olika företag inom kommunen medverkar. Detta brukar också locka många besökare. Man gör även hörseltester här.

HRF Vänersborg-Trollhättan

Man deltog vid Trollhättans 100-års jubileum 16/8. Detta gav en del nya medlemmar och bra diskussioner.

HRF Distriktet

Vid kongressen i maj presenterades den nya förbundsordföranden Mattias Lundgren. Man diskuterade här bland annat frågan om obligatorisk hörselscreening för alla över 67 år.

Rapport från Hörselverksamheten

Barnkonventionen

Christoffer Månsby, kurator på Hörselverksamheten, blev inbjuden för att berätta mer om barnkonventionen och sin roll som ombud för barns rättigheter inom Hörselverksamheten.

Christoffer inleder med att berätta lite bakgrund till barnkonventionen. FN fastslog barnkonventionen 1989, barnkonventionen är i dagsläget inte en lag- men är ratificerad och ska därför följas som en lag. Sverige var ett av de första länderna att börja följa barnkonventionen. 196 länder följer idag barnkonventionen, fast det finns några undantag som USA t.ex. Barnkonventionen kommer att bli lag 1/1 2018.

Det finns 4 grundprinciper/grundartiklar i barnkonventionen som de övriga 54 artiklarna utgår ifrån och beskriver mer i detalj.

Grundartiklarna är:

§ 2, 3, 6 och 12

Artikel 2
Handlar om icke diskriminering. Alla har rätt till samma oavsett ursprung, funktionsnedsättning m.m. Detta är en viktig aspekt för skolan att ta hänsyn till, barn med hörselnedsättning ska få samma möjligheter i skolan som barn med fullgod hörsel.

Artikel 3
Barnets bästa. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett vem som vidtar en förändring, så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet.

Artikel 6
Rätt till liv och utveckling. Alla barn har en inneboende rätt till livet och till att överleva och utvecklas.

Artikel 12
Åsiktsfrihet, rätt att bli hörd. Barn som är i stånd att uttrycka sina åsikter ska få möjlighet till detta. Barnet ska få medbestämmande till åtgärder utifrån sin ålder och mognad.

Då vi haft kännedom en tid, inom VGR, att barnkonventionen ska bli lagstadgad, så har VGR gjort en handlingsplan för att förbereda oss inför detta. Detta är en mycket omfattande handlingsplan som bland annat resulterat i att ombud för barns rättigheter har utsetts inom verksamheterna samt att dessa ombud har fått utbildning. Ombudets roll är att bevaka att barnkonventionen följs och att detta arbete hålls vid liv, samt att vara ett stöd till ledningen utifrån kompetensen kring barnkonventionen och barns rätt i verksamheten.

All personal har fått en grundutbildning om barns rättigheter och en vidareutbildning kommer inom kort som riktar sig till hur vi uppmärksammar barn som är anhöriga.

All personal som arbetar hos oss ska ha en grundläggande kunskap i hur man uppmärksammar barn och deras perspektiv, detta ska även dokumenteras i journal. Sedan har vi personal som är mer utbildad i att kunna ge information och stöd till barn och deras familjer, detta är bl.a. våra kuratorer/psykologer. All personal har anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstankar om missförhållanden.

Lokalt dagligt arbete kring barns bästa i Vänersborgs barn- och ungdomsteam, ser ut så att varje gång ett barn tas upp på vårt teammöte (av olika orsaker), så har vi ett dokument som vi följer som heter ”prövning av barns bästa”. Detta dokument uppmärksammar barnkonventionen, barnets perspektiv, aktuell forskning m.m. Vi bifogar detta för kännedom.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens arbete kring barns rätt:

http://www.vgregion.se/barnkonventionen

Frågor till Christoffer i samband med tema: barnkonventionen

  • När räknas barnet som vuxet?

Svar: 18 år juridiskt, men 20 år i vårt barnteam.

  • Hur har man arbetat med barnkonventionen före man visste att det skulle bli lag?

Svar: Då barnkonventionen varit ratificerad så har den följts som en lag redan före vi visste om detta. Vi inom VGR har kommit långt i arbetet med barns rättigheter och vi har en socialtjänstlag som vi idag ska följa. När kartläggningsarbetet påbörjades för ca 1 ½ år sedan inför denna kommande lag, så kunde vi konstatera att vi redan var långt fram i vårt lokala arbete, men detta arbete är självklart under ständig utveckling och förbättring.

  • Går det att få statistik på antal barn med hörselnedsättning kommunvis?

Svar: Av sekretesskäl kan vi inte lämna ut kommunvis, då en del mindre kommuner har så få barn inskrivna hos oss. Vi kommer däremot att bif. statistik områdesvis.

  • Det har tidigare pratats om barnbrukarråd, är det på regional eller lokal nivå?

Svar: Detta har inte planerats/bestämts än om det ska vara eller hur det ska se ut. En tanke är att barn/ungdomar får komma och diskutera frågor av verksamhetsutvecklande karaktär, för att vi ska få in barnens perspektiv och tankar om vår verksamhet.

Önskas andra teman på brukarråden framöver, så säg till oss så ordnar vi det!

Chefsbyten

Som många av er redan känner till, så har enhetschef Maria Bergqvist (chef för Hörselteamen i Vänersborg och Skövde) slutat sin anställning hos oss. Det pågår en del omorganisering bland cheferna, då man fått ett visst normtal att förhålla sig till med antal anställda/chef. Eva Börjesson är tf enhetschef i Hörselteam Vänersborg och Skövde.

Arbetshjälpmedel

Comfort Audio har ett system som kallas för Digi System. Man har blivit av med en sändfrekvens (detta kommer från post- och telestyrelsen) i dessa hjälpmedel vilket betyder att vissa delar i måste bytas ut i hjälpmedlet. De som har dessa typ av hjälpmedel, hör av er till Hörselverksamheten för mer information om hur ni gör för att få dessa delar utbytta. Sprid gärna informationen. 

Utveckling av hörapparat- och hjälpmedelssortiment

Susanne berättar om hur våra produkter uppdateras och byts ut, även under pågående avtalstid. Vi har alltid pågående grundavtal med ett visst antal leverantörer då det finns en lag som vi måste följa; lagen om offentlig upphandling.

2 ggr/år får leverantören lov att presentera nyinkomna produkter med förfrågan om vi önskar byta ut/uppdatera våra produkter. Denna fråga går till vår projektgrupp som består av enhetschefer inom Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen.

En arbetsgrupp från verksamheten bestående av kunniga ingenjörer och audionomer går igenom inkomna produkter och hjälpmedel och gör en bedömning om ny produkt tillför sortiment mervärde och ny teknik. Resultat av alla aspekter sammanvägs och lämnas tillbaks till Projektgruppen – Enhetscheferna som har det slutgiltiga ansvaret om beslut om enskilt byte ska ske eller inte. Här vägs även ekonomi in i bedömningen.

Man tar även hänsyn till ev. utbildning, reservdelar m.m. som den nya produkten kan medföra. Detta betyder att våra pågående avtal är under ständig uppdatering. Vårt sortiment blir inte gammalt.

Tekniken går så oerhört fort framåt och vi håller oss uppdaterade med att bland annat skicka iväg vår arbetsgrupp på en mässa i Tyskland där ny teknik kommer att visas. Kunskap som behövs inför fortsatt upphandlingsarbete.

IOI-HA

Nu är dags igen för det årliga utskicket av enkäten IOI-HA. En enkät som mäter upplevd nytta av hörapparat samt upplevelse av bemötande i kontakt med Audionommottagningen. Detta är en enkät som skickas till personer som fått hörapparat utprovad för 6 månader sedan. Man skiljer endast på män och kvinnor i svaren, allt är anonymt. Frågorna som ställs handlar om hur nöjd man är med sin hörapparat och hur mycket man använder den. Detta är viktig kvalitetssäkring för oss. Vi har senaste åren även lagt till frågor om hur patienterna upplever vårt bemötande. Svaren kommer att presenteras i årsrapporten för 2016.

Inträde i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Under hösten 2016 ansluter vi successivt våra enheter till e-tjänsterna. Fyrbodal är ansluten. Detta innebär att ni som patienter kan ta kontakt med oss via e-tjänsterna som en alternativ kontaktväg till telefonen. Vi bifogar en presentation om vilka tjänster vi kan erbjuda via 1177. I och med detta så kommer all elektronisk kommunikation med patienter att ske via 1177 och våra kontaktformulär på hemsidan är borttagna. Detta för att ha en säkrare kommunikationsväg i frågor som rör vård och behandling. Har ni allmänna frågor är ni välkomna att skicka sedvanlig e-post, i övrigt hänvisar vi er till 1177.

Inkomna frågor

Batterier som inte passar? Något som hänt flera??

Svar: Vi har fått information om att vissa batterier inte ligger emot/har kontakt med bläcket i hörapparatsfacket, batteriet skiljer sig aning i sin dimension. Detta ska vara åtgärdat.

Vilken information får en ”nybliven” hörselskadad om vad som gäller med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Finns det dokumentation/folder dom får?

Grundläggande information om Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan alla som arbetar inom Hörselteamen ge. Audionomerna som arbetar på Audionommottagningen ger ej denna typ av information. Om man behöver specifik hjälp med t.ex. handikappersättning eller liknande, kallas patienten till våra kuratorer för hjälp och stöd i dessa frågor. Vi kan vid behov även medverka vid möten med Försäkringskassan i olika frågor. Vi samverkar även med Arbetsförmedlingens Rehabavdelning (AF-rehab) och vi ses 1 gång/termin. Vi är försiktiga med att ha skriftlig information liggande hos oss, då denna förändras så ofta och det är risk att vi delar ut gammal information. Vi hänvisar ofta till resp. myndighets hemsida.

Sen en CI fråga. Efter CI-teamets rundresa till HV i västra Götaland och förbättrad information till dom som skriver remiss. Har antalet remissade patienter ökat??

Svar: Vi känner inte till att CI-teamet gjort någon rundresa. Däremot har vi varit och besökt CI-teamet i Gbg från både barn- och vuxenteamet. Där har vi haft möjlighet att diskutera hur vi samverkar. Vi har även haft besök i barnteamet av en pedagog från CI-teamet där vi diskuterade våra resp. arbetssätt.

Finns det statistik på hur många barn o ungdom i VGR som är hörselskadade

Svar: Ja, bifogas protokollet.

Är den i så fall nedbruten på kommuner, så vi kan se hur det ser ut i Sotenäs?

Svar: Nej, av sekretesskäl kan vi ej bryta ner statistiken på kommunnivå. Detta är beslut från verksamhetschef Mattias Johansson.

Får nya apparatbärare info. om att de lokala HRF-föreningarna finns, om de behöver hjälp eller har frågor. Vi Hörselhjälpare har ju stor erfarenhet som mångåriga brukare och kan nog avlasta er med enkla frågor

Svar: Alla nya patienter får information vid hörselinformationen (som de flesta deltar vid) om att det finns patientföreningar inom regionen. Vi har information i skriftlig form som vi delar ut till patienterna vid besök. I väntrummen finns det information på riksnivå om patientföreningarna.

Varför vissa hörapparater kräver ett visst batteriefabrikat för att fungera? Vill ha en lista på vilken tillverkare av hörapparater som kräver vilket fabrikat av batteri.

Svar: Se första frågan.

Har alla audionomer kunskap om arbetshjälpmedel?

Svar: Nej, det är personalen som arbetar i teamen som har denna kunskap.

Finns det möjlighet att få sin hörapparat lagad medan man väntar i Vänersborg?

Svar: Vi har verkstadspersonal på plats de flesta dagar i veckan. Dock används denna personal även till att ta emot patienter om en kollega blir sjuk. Därför vågar vi inte lova att vi har en verkstadsaudionom på plats varje dag, men om man skickar in sin hörapparat så får man den lagad med nästintill vändande post. Vi arbetar på att utöka vår tillgänglighet och service i verkstaden mer och mer.

Varför behöver en del byta sina hörapparatsbatterier så ofta? Är det olika fabrikat som drar olika mycket ström?

Svar: Det är hörapparatens inställningar som avgör hur mycket ström hörapparaten kräver. Fabrikatet har inget med detta att göra.

Nästa möte

14/3 2017, kl. 13:30-16:00

Plan 7, konferensrummet, är bokat mellan kl. 10:00-16:30 enl. önskemål.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24