Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326, minnesanteckningar

Närvarande: 

Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig Eklund, Dövteamet Anders Helmer, Text- och bildtelefoni Berit Jildenhed och Klas Nelfelt, FSDB Väst Benny Persson, VGDL Agne Fröjd, HRF distrikt Skaraborg Harry Eriksson, HRF distrikt Västra Götaland

Tove Wrånge hälsar alla välkomna

Genomgång av förra protokollet

Önskemål om kontaktuppgifter till all personal i de olika teamen. De har skickats ut tillsammans med minnesanteckningar från tidigare brukarråd.

Personalfrågor

Det finns fortfarande tjänster i både Dövteamet och Dövblindteamet som inte är tillsatta. Tove ska gå ut med annonser med nu. Kurator Linnea Cliffordson kommer tillbaka i tjänst i maj. Katarzyna i receptionen kommer att sluta under våren.

Inkomna punkter

Ny teknik

Fråga från HRF om teamen kan hålla sig uppdaterade på den nya tekniken som förändras så snabbt. Teamen bevakar nyheter så gott det går. Vår upphandling är regional så det kan skilja mycket i landet. Nationellt kunskapscenter dövblind arbetar med frågor kring informations- och kommunikationsteknik på nationell nivå.

Hjälpmedel kan behövas mycket tidigare vid en hörselnedsättning. Bildtelefoner nekas aldrig om en teckenspråkig person behöver.

VGDL har fått information om projektet med bildtelefon på iPad och andra surfplattor och har fått besked om att vissa märken på surfplattor inte används för bildtelefoni. Det har tidigare varit lite olika i regionen. Projektet är nu klar så en utvärdering skall göras. Upphandlingsarbetet kring bildtelefoner pågår nu och projektutvärderingen ska ligga till grund för det. Vad som kommer att hända vet vi inte ännu.

Ska Kannebäcksskolan läggas ner?

Fråga från FSDB. Tidigare information om att lokalerna inte skulle vara tillräckligt anpassade. Ingen på mötet vet något om det.

Nya patientlagen

FSDB undrar vad den nya patientlagen innebär för Dövblindteamet? Lagen innebär att man som patient i mycket större utsträckning kan välja var man söker vård. Det kan innebära att många från andra landsting söker insatser från våra team när liknande verksamhet saknas. Det finns då en risk att trycket på de regionala teamen ökar. Vi vet inte ännu hur det blir men det finns en beredskapsgrupp som får ta det när det kommer. Det finns en oro bland patienterna att vi inte kommer hinna med invånarna i den egna regionen.

Färdtjänst för dövblinda

Många personer med dövblindhet upplever att det är obehagligt att åka med färdtjänst då de ibland åker långa omvägar för att ta upp andra resenärer på vägen. En person med dövblindhet uppfattar kanske inte vad som händer, vilket kan skapa oro. Det finns en önskan från FSDB om att uppvakta kommuner med information kring detta. Det skulle enligt FSDB vara bra att den som verkligen upplever det som obehagligt har möjlighet att få åka ensam. Dövblindteamets kurator Matilda Norling kan hjälpa till i kontakt med biståndshandläggare vid behov. Berit Jildenhed kan också vara behjäplig.

Progressiva glasögon, vilka regler gäller?

Det är optikern som avgör vad patienten kan få.

Allmänläkare med specialistkompetens kring dövblindhet

Önskemål från en medlem i FSDB om att det ska finnas i Dövblindteamet.

Dövblindteamet har just nu ögonläkare och audiolog på timmar. Det ingår inte allmänläkare i Dövblindteamets uppdrag i nuläget.

Dövteamets hemsida

Behöver uppdateras enligt VGDL. Lisa står kvar som chef. Behöver uppdateras även på teckenspråksfronten. Det finns en informationsgrupp som är ansvarig för uppdatering av hela förvaltningens hemsidor. Tove kommer se över detta och se till att aktuell information finns på hemsidan.

Önskemål om nyheter på teckenspråk

Det finns enligt VGDL tecknade nyheter på tolkverksamhetens hemsida. Önskvärt att det även finns tecknade nyheter på Dövteamets hemsida. Tove informerar om att aktuell information skall finnas tillgänglig på hemsidan på teckenspråk. Hon lyfter frågan till informationsgruppen.

Lånetelefon i Skaraborg

HRF Skaraborg har önskemål om att det ska finnas en bildtelefon som reserv i Skaraborg att låna om någon går sönder. Det närmaste stället är just nu Vänersborg. Anders Helmer förklarar att det kan bli problem med de ändringar av SIP-numret som behöver göras. Anders tar frågan vidare till teamet. Önskemål också att det skall vara möjligt att lämna in hjälpmedel på den lokala vårdcentralen. I dagsläget går det bara att lämna in på närmaste hörcentral.

Nyheter från brukarorganisationerna

VGDL

Årsstämma sker den 13 juni. Eventuellt kommer två nya i styrelsen

FSDB

Föreningen har haft årsmöte i helgen. Bert är kvar som ordförande, och Gunbritt Börjesson är vice ordförande.

Föreningen har kongress i Sundsvall den 29/5. Det är aktiviteter en gång i månaden. Den 5 maj kommer Mattias Johansson och presenterar sig.

HRF Västra Götaland

Ordförande Hans Edström har avgått. Ny kommer i början på april.

HRF Skaraborg

Utbildningshelg i Skaraborg nu i helgen. Årsmöte 11/4. Ny ordförande ska då väljas. Kongress nästa år som planeras.

Nyheter från enheten

Dövblindteamet

2 gruppverksamheter i gång. Specialpedagog Helen Klarqvist ska hålla i ett pass med mindfulness 9/4. 15/5 är det ett tillfälle med information om taktil beröring.

Kent Hedesström och FSDB arrangerar tillsammans en halvdag om socialhaptisk kommunikation 22/4. Utskick kommer via FSDB.

Matilda Norling och Helen Klarqvist håller i CHARGE-träffar under våren för familjer där det finns barn med CHARGE.

Dövblindteamet har haft 10-11 årsjubileum 17/3.

Ledarhundsträff äger rum den 20/5.

Det är roligt med ett nära samarbete med FSDB Väst. Kent Hedesström, Tolkverksamheten, Berit Jildenhed och Bert Brännström från FSDB Väst arbetar med en kommunikationsguide. Den skall kunna användas när man hamnar på sjukhus akut eller senare på en avdelning. Syftet är att kunna ha en kommunikation även om en tolk inte är närvarande. Guiden har lite olika faser/steg. Det riktar sig till personer med dövblindhet, teckenspråkiga eller de som har andra alternativa kommunikationssätt. Ett reportage kommer i tidningen FOKUS så småningom.

Dövteamet

Några ur personalgruppen deltar i DövExpo i Malmö i maj.

Just nu pågår en serie med KODA-träffar, för barn med döva föräldrar. Teamet arrangerar också gemenskapsträffar på olika platser i regionen. En nationell träff mellan de fyra dövteamen i Sverige arrangeras i år av oss i Västra Götaland.

Text- och bildtelefoni

 

Inga nyheter. Teamet har öppen mottagning i Göteborg 13:00-16:00 på måndagar som är välbesökt. Det kommer att vara stängt några veckor under sommaren.

Information från enhetschefen

Tove jobbar 50 % för tillfället. Ledig onsdagar.

Det saknas kurator i Dövteamet och psykolog i Dövblindteamet. Annonser ska komma ut snarast.

En aktuell kontaktlista för brukarrådsrepresentanterna behövs. En maillista går runt som vi fyller på. Vid tidigare brukarrådsmöte beslutades det kring representantskapet på mötet att FSDB Väst och VGDL har fyra representanter, och att HRF har 2-4 representanter, d.v.s. en ordinarie och en ersättare från varje distrikt. Det är bra om det kan vara en åldersspridning bland representanterna.

Önskemål från verksamhetscheferna

Hur ska vi sköta synpunktshantering på bästa sätt? Hur vill patienterna lämna sina synpunkter?

Det borde enligt brukarrådet vara möjligt att föra in synpunkter både anonymt och med namn, samt på alla möjliga kommunikationssätt.

Påminnelse om teckenspråkets dag. I år firas det den 12-13 maj på Göteborgs stadsmuseum. De olika teamen kommer att ställa ut.

Patientenkäter kommer att skickas ut till alla våra patienter i september. Viktigt att få in synpunkter om vår verksamhet.

På Facebook figurerar ett inlägg om att dövblinda kan ha en rödmarkerad vit käpp som kännetecken. Det är enligt FSDB Väst viktigt att då också sprida information till allmänheten om vad markeringen innebär. Det är upp till var och en att rödmarkera sin vita käpp.

Önskemål från FSDB

Gemensam dag/kick off/ teknikmässa med alla verksamheter inom syn/hörsel då olika företag kommer och visar sina saker. Kanske kan vara aktuellt nästa år. Önskemål från HRF att det kan vara på olika platser i regionen olika år. Frågan får diskuteras vidare vid kommande brukarråd.

Nästa brukarråd

6/6 kl. 13:00-16:00 på Ekelundsgatan 8. Anmälan görs till Matilda Norling.

Sekreterare

Solveig Eklund

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24