Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarråd Hörselverksamhetens regionala team 2015-11-24

Närvarande:

Petra Liljeblad FSDB Familjeråd, Berit Jildenhed FSDB Väst, Kurt Söderqvist FSDB Väst, Agne Fröjd HRF Skaraborg, Benny Persson VGDL, Göte Gustavsson SRF Väst, Bert Liljeholm-Brännström FSDB Väst, Barbro Fröjd anhörig, Birgitta Magnusson HRF Västra Götaland, Harry Eriksson HRF Västra Götaland, enhetschef Tove Wrånge, kurator Madeleine Persson, kurator Matilda Norling, audionom Jakob Malmström, audionom Jenny Widmark.

Föregående protokoll

  •  Birgitta HRF, s.2 Info från HRF, ny ordförande heter Christer Westberg.
  • Minnesanteckningar från brukarrådet finns på hemsidan www.hoh.vgregion.se/hoh
  • Berit berättar att Klas Nelfeldt och Berit Jildenhed finns med i referensgrupp/fokusgrupp för Habilitering & Hälsas hemsida. Berit önskar att man kommer med synpunkter på denna hemsida till henne eller Klas.

Inkomna frågor

Enkät VGDL

Benny berättar att kansliet har gjort en enkät om Dövteamets insatser. Enkäten har funnits på VGDL:s hemsida och den är utskickad till medlemmar. 51 % svarsfrekvens. 50 % är nöjda med Dövteamet och Text-och bildtelefonis insatser. Benny återkommer med mer info om detta om vad man inte har varit nöjd med. Tove informerar om Västra Götalands patientenkät, det finns inte något resultat från denna enkät ännu.

Varseblivning surfplatta

Benny VGDL. Det finns klagomål på Bellman Symfons mobilsensor (”ägget”) som vibrerar. Man önskar andra alternativ. Jakob Malmström informerar att han har testat mobilsensorn och förstår synpunkterna. Fram till nu har det inte funnits några andra alternativ, förutom till produkter inom Android-plattform. I februari gäller nytt upphandlat sortiment till text-och bildtelefoni, det kommer då att förskrivas en dosa som man kopplar till routern hemma. Den är inte portabel utan kräver nätkabel till router. Det finns även möjlighet att använda applikationen i sin mobil om man vill ha en portabel varseblivning till sin surfplatta.

Skräptecken på texttelefon

Birgitta HRF använder ofta förmedlingscentralen (FÖC). Det händer att FÖC inte ser Birgittas tecken. FÖC ser bara skräptecken. Då får man koppla bort samtalet och starta om och problemet försvinner. Det händer bara när man ringer via FÖC. Jakob Malmström informerar att det handlar om att FÖC använder digital texttelefoni och det kan bli problematiskt om man använder analog texttelefon. Jakob informerar att Post-och Telestyrelsen (PTS) uppmanar texttelefonanvändare att byta ut analoga texttelefoner till digitala texttelefoner. Det händer att Vissa bokstäver faller bort när Birgitta texttelefonerar. Förmodligen är det fel på Birgittas tangentbord. Hon är välkommen att få hjälp med detta hos Texttelefoniteamet.

Statligt bidrag för hjälpmedel

Berit, FSDB undrar om det statliga bidraget finns kvar när det gäller datorer? Tove informerar att statsbidraget riktas till text- och bildtelefoner för personer med dövhet/dövblindhet. Är det synhjälpmedel så beviljas inte datorer längre. Däremot förstoringsprogram, skärmläsare mm. En text- och bildtelefon kan vara en dator, surfplatta eller en mjukvara/app.
Bert undrar över bidrag från Försäkringskassan, så kallade arbetshjälpmedel.  Försäkringskassan beviljar bidrag gällande arbetshjälpmedel, sådana produkter som arbetsgivaren inte kan anses tillhandahålla. Det går att koppla till tillbehör såsom punktdisplay till olika slags datorer.

Det förekommer olika begrepp kring datorer. Det kan till exempel vara en text-och bildtelefon, en arbetsdator för att söka information på olika hemsidor, en kommunikationsdator för att kunna skicka e-post.

Kurt, FSDB undrar om datorn inte fungerar, hur gör man då? Tove informerar att text-bildtelefoner kan behöva repareras/bytas ut.

Gemensam Teknikmässa

FSDB Väst önskar att vi bjuder in till Teknikmässa där leverantörer för syn/hörsel bjuds in att ställa ut med produkter. Workshops och information av teknik/hjälpmedel. Det är bokat lokal på Ekelundsgatan den 10, 12 maj 2016. Det finns önskemål om att det ska vara en mässa med både teknik som finns i landstingets upphandlade avtal men även konsumentprodukter och tekniska hjälpmedel som inte finns med i avtal. Det går inte att bjuda in till landstingets lokaler för information kring hjälpmedel som inte finns med i avtal.  I sådana fall behöver man vara i en annan lokal. Förslag är Dalheimers Hus, SPSM: lokaler. Upphandlingar fortlöper kontinuerligt inom Syn- och Hörselverksamheten. Tove sammanställer leverantörer och återkommer. Avvaktar besked från Berit angående lokal. Tove meddelar vilka leverantörer/produkter som finns upphandlade. Hur många personer antas komma? Ska man styra tider? T.ex. att HRF har förmiddagen. Synverksamheten hade utställning i Herrljunga för cirka fyra år sedan. Är det något som återkommer. Tove återkommer med info om detta.

Röd markering på vit käpp

Bert, FSDB undrar över den röda markeringen på den vita käppen. Det finns riktlinjer. Berit informerar om att det beror på hur lång den vita käppen är. Återkommer var dessa riktlinjer går att hitta.

”Verktyg för bättre hälsa”

Petra, FSDB Föräldraråd skickar med oss en fråga om det finns kompetent personal inom Dövblindteamen i Sverige för att hjälpa till med projektet. T.ex. under aktivitetshelger/familjehelger? Tove återkommer med svar till nästa träff i februari.

Bert undrar om föräldrarådet är ett rikstäckande organ? Det är en rikstäckande sektion inom FSDB. Ca 160 medlemmar. Från och med årsskiftet kommer Dövblind Ungdom (DBU) och Familjesektionens medlemmar att ingå i FSDB. Familjerådet, Petra informerar att man sökt fortsatta medel hos Arvsfonden för att fortsätta projektet.

Nyheter från brukarorganisationerna

VGDL

Styrelsemöte på söndag. ”Dövas dag” kommer att anordnas på Eriksberg i Göteborg den tredje helgen i september 2016.

FSDB Väst

Julfest på gång!

Arbetsförmedlingen Rehabilitering kommer till FSDB Väst och informerar om sin verksamhet den 21 januari i HRFs lokaler i Göteborg.

HRF Skaraborg

På lördag delas guldmicken ut till en offentlig person i Skaraborg. Agne återkommer med information om detta.

SRF Väst

SRF i Göteborg har numera hand om administration/organisationen from årsskiftet. T.ex. kallelser, bokföring, protokoll.

SRF Älvsborg har flyttat till Skaraborgsvägen 21, 50630 Borås. Ny e-postadress: kansli@srfalvsborg.se

Efter årsskiftet kommer föreningarna i Vänersborg och Trollhättan att tillhöra Bohuslän.

HRF Göteborg

Det var styrelsemöte i förra veckan, motioner och nomineringar bereds till nästa års kongress. Distrikt Västra Götaland har bytt e-postadress: hrfvg.kansli@gmail.com
Birgitta berättar att det är basar på fredag kl 11.00. Alla är välkomna!

Information från de regionala teamen

Dövteamet

Kurator är anställd på halvtid under tiden som hon studerar till socionom.

Ny gruppaktivitet, för nyhitkomna personer från andra länder. Syftet är att bryta isolering. Det har varit en träff i Göteborg och kommer att fortsätta framöver. En fråga uppkommer om dessa personer får information om brukarorganisationer?  Dövteamet informerar om Dövas förening. Det kommer en fråga om anhöriga till döva flyktingar får information om var personerna tar vägen? Eftersom det är många personer som kommer och Migrationsverket inte klarar av den informationen. Västanvik boende är fullt enligt Bert. Bert informerar att det finns en grupp: ”Deaf Refugees Welcome Göteborg”. Röda korset och Migrationsverket som samarbetar. Tar hand om döva flyktingar.

Text- och bildtelefoniteamet

Upphandlingen är klar och det nya avtalet gäller från 1 februari, 2016. Omnitor och Lidol heter de företag som kommer att leverera text/bildtelefoner. Det kommer att finnas olika lösningar såsom datorer, plattor och mjukvara/appar. Totalkonversation kan erbjudas.  Man kan förskrivas t.ex. en app med programvaran i sin egen hårdvara, både för Android och iPhone.  Tekniska förutsättningar, såsom nätverk mm kommer att presenteras.

Dövblindteamet

Rekrytering av psykolog. From 9/2 2016 kommer psykolog att arbeta i Dövblindteamet. Hon har tidigare arbetat på gruppboendet Vidbo Lindhult. Hon arbetar nu inom Vuxenhabiliteringen. 
Det kommer att rekryteras vikarier till synpedagog- och kuratorstjänster inom Dövblindteamet då det är föräldraledigheter på gång.
Trippelträff till våren i Skåne. Petra önskar att vi tar med hennes fråga gällande aktivitetshelg/familjeträffar.

CHARGE-gruppen fortsätter till våren, osäkert om det blir i Dövblindteamets regi. Petra vill att föräldrarådet ska aktualiseras om Dövblindteamet inte kommer att fortsätta med träffarna.

Petra, FSDB Familjesektionen vill flagga för att Dövblindteamet informerar föräldrar om Mariedalskolan i Varberg.  Den skolan behöver nya elever för att kunna fortsätta. Helen Klarqvist har varit på studiebesök där och bekant med skolan.

Vårens brukarråd

1 mars kl. 13-16

31 mars kl. 13-16

Plats: Ekelundsgatan 8
Ljusa kaffekoppar önskas!

Välkomna! 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24