Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarråd regionala team 160531

Närvarande:

Berit Jildenhed, FSDB Väst, Agneta Hummerhjelm, FSDB Väst, Bert Liljeholm-Brännström FSDB Väst, Petra Liljeblad, FSDB Väst, Agne Fröjd, HRF Skaraborg, Birgitta Magnusson HRF Västra Götaland, Margo Walatin VGDL, Jakob Malmström Text- och Bildtelefoni, Jenny Widmark, Dövblindteamet, Eva Fredriksson, Dövteamet

Ordförande: Tove Wrånge, enhetschef

Sekreterare: Jenny Widmark/Jakob Malmström

Föregående minnesanteckningar

OK, endast ett namn som stavats fel.

VGDL- Skaraborg, återkoppling på frågan om behov av öppen kuratorsmottagning Dövteamet i Skaraborg.  Det finns inte sannolikt inte något jättestort behov enligt VGDL. Förslag från VGDL är att man skulle kunna testa att kuratorerna meddelar respektive plats innan man kommer alternativt använda bildtelefoni.

Inkomna punkter

  • Hur ser insatserna/rutinerna ut vid akuta förändringar hos brukare? (FSDB Väst)

Dövblindteamet gör prioriteringar utifrån behov och stuvar om i kalendern när det behövs.  Ett förslag/önskemål är att brukarorganisationen kan komma med förslag om hur Dövblindteamet kan behöva möta upp vid förändringar.

  • Anhörigkurs med socialhaptiska signaler, lördag heldag (FSDB Väst)

Önskemål om anhörigträff med fokus på socialhaptiska signaler/ledsagning. Dövblindteamets nuvarande anhörigträffar har varit förlagda i Göteborg kvällstid, vilket har medfört att det finns anhöriga som har svårt att delta. Ett komplement till detta är enligt FSDB att anordna en helgdag för att locka och möjliggöra för personer som bor utanför Göteborg. Gärna med fokus på vardagstecken på en lagom nivå.

  • Snabbare utskick av minnesanteckningar (FSDB Väst)

Det ska vi bli bättre på!

Information från Hörselverksamhetens regionala team

Aktuellt inom Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni

  Vakant kuratorstjänst i Dövteamet, annons är ute och förhoppningen är att tjänsten tillsätts snarast. 

Lokalförändringar i Vänersborg och Göteborg är planerade. Inget är klart ännu. Planen är att Hörselverksamhetens regionala team på Ekelundsgatan 8, Göteborg, ska flytta ihop med Synverksamheten på plan 5. Arbetet med att säkerställa ändamålsenliga lokaler kommer påbörjas efter sommaren. I Vänerparken, Vänersborg, har man kommit längre i processen. Runt årsskiftet kommer en del av de berörda verksamheterna inom Hörselverksamheten att kunna få flytta in i nya och renoverade lokaler. Text- och bildtelefoni och Dövteamet i Vänersborg kommer att beröras av detta.

Tove presenterar statistik för 2015. Regionala teamen har haft sammanlagt 2171 besök. Det har funnits vakanta och delvis vakanta tjänster i teamen vilket har påverkat besöksfrekvensen. Regionala teamen har inte något specificerat produktionsmått att förhålla sig till i dagsläget, men en arbetstidsmätning kommer att göras under 2016.

Antal besök 2015: 564 besök för Dövblindteamet, 957 besök för Dövteamet och 650 besök för Text- och bildtelefoni. Om två personer från samma team besöker samma patient så räknas det som ett besök.

Dövteamet arrangerar under hösten ny aktivitet, Teckencafé. Det äger rum två gånger i höst på Ekelundsgatan 8 i Göteborg. Teckencaféverksamheten riktar sig till den som vill komma till en social gemenskap på teckenspråk. KODA-träffar - alltså träffar för hörande barn till döva - i Vänersborg är eventuellt på gång igen.

Dövteamet lyfter frågan till VGDL om hur behovet av öppen kuratorsmottagning i Göteborg ser ut. Orsaken till detta är att det inte kommer så många till mottagningen så teamet fungerar nu på att glesa ut mottagningstillfällena till varannan vecka istället för varje. Margo Walatin, VGDL, och Bert Brännström, FSDB Väst, tycker att det är relevant att anpassa frekvensen till behovet, men påminner om att det är mycket viktigt att informera om detta. Dövteamet kommer att informera via de kanaler som finns, t.ex. hemsidan och Facebook. Dövteamet behöver hjälp av VGDL med att sprida informationen. Den öppna kuratorsmottagningen har semesterstängt 27 juni och 15 augusti. Kuratorsmottagningen i Göteborg öppnar återigen 22 augusti.

Text och bildtelefoni fortsätter med öppen mottagning varje måndag mottagningen är välbesökt. Text- och bildtelefonis öppna mottagning har semesterstängt 27 juni till 15 augusti. Mottagningen i Göteborg öppnar återigen 22 augusti. Det finns personal på plats under hela sommaren om man har problem med sin text- eller bildtelefon.

Dövblindteam har gjort ett utskick till teamets patienter med information om nyheter inom teamet, nya kontaktlistor och personligt brev från varje kontaktperson i teamet. Jenny Widmark förklarar vad det innebär med att ha en kontaktperson i teamet. Det är ett sätt att som patient endast behöva ha en väg in. Man är som patient alltid fri att kontakta andra personer i teamet, men det så kallade kontaktpersonsystemet är till för att underlätta för patienterna.

Planerade aktiviteter till hösten rullar på. Nu är Dövblindteamet komplett och alla tjänster tillsatta.

Hörsel-, Syn- och Tolkverksamhetsgemensamma aktiviteter för 2016

Tove Wrånge presenterar Hörsel-, Syn- och Tolkverksamhetens verksamhetsplan för 2016. Planen är det dokument som beskriver vilka insatser verksamheten fokuserar på under året som kommer. De sex kvalitetsområden verksamheten, i enlighet med Socialstyrelsens definition för god vård, har valt att arbeta mot är:

Mål med kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Våra insatser skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mål med säker vård: Verksamheten skall ha fungerade system för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter, strategier kring suicidprevention, riktlinjer för våld i nära relationer, och säkerställa en säker och riktig dokumentation.

Mål med patientfokuserad vård: Patienten ska vara delaktig i planering och genomförande av insatserna och dokumentationen. Oavsett var man bor i regionen ska man få likvärdig vård. Barnperspektivet som bevakar barnens rättigheter, via exempelvis specialanpassad information, skall genomsyra vår verksamhet. Det finns en utsedd samordnare för detta inom verksamheten. På vår enhet är specialpedagog Solveig Eklund barnrättsombud.

Mål med effektiv vård: Verksamheten strävar efter att våra patienter och tolkanvändare skall känna delaktighet och en nöjdhet med våra insatser. Detta mäts kontinuerligt via patientenkät. Befintlig information till målgruppen behöver vara tillgänglig och anpassad. Detta kan ständigt förbättras. 1177 är ett sätt att komma i kontakt med verksamheten som kommer att införas inom Hörselverksamheten under hösten 2016. Journal via nätet är tillgänglig via 1177 från 1 juni. Den fysiska tillgängligheten i våra lokaler ses också över.

Mål med jämlik vård: Alla patienter ska bemötas med respekt. Verksamhetens kvalitetshandböcker ses över som ett led i att säkerställa erbjudandet om lika vård inom vår verksamhet.

Mål med vård inom rimlig tid: Verksamheten kommer att se över väntetider. Mer patientvård och mindre möten är målet

Journal via nätet

From 1 juni har man tillgång till sin journal via 1177- mina vårdkontakter och med bank-id. Det kan finnas information man inte får tillgång till utifrån särskilda regler. Man har fortfarande rätt att ta del av journalen i pappersform. Information om journal via nätet finns på verksamhetens hemsida, under rubriken 1177, Vårdguidens e-tjänster.

1177 – införande hösten 2016

Hörselverksamheten kommer att anslutas till 1177 under hösten 2016. Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni kommer anslutas i oktober och november.

Tove Wrånge visar en powerpointpresentation kring införandet av 117. Presentationen kommer även skickas ut som bilaga till minnesanteckningarna.

1177 är ett säkrare sätt att sköta vissa ärenden hos teamen samt att komma i kontakt med oss.  Inloggning sker bank-id eller sms med lösenord. Vanliga mejl till verksamheten är okrypterade och är därför inte att rekommendera.

Synpunkter från brukarrådet på hur de personer som inte har datorer eller smartphone ska kunna komma i kontakt med verksamheten. Detta system får man se som ett komplement och ett system som har en högre säkerhet. De som inte har möjlighet att använda sig av systemet får använda andra kontaktvägar.

Fråga från brukarrådet om personer som får förskrivet text- och bildtelefon även kan få utbildning i 1177 via Text- och bildtelefoniteamet. Det pedagogiska stödet teamet tillhandahåller handlar om hur man hanterar text- bildtelefoni, inte 1177. Tove lyfter frågan kring behov av support kring 1177, och återkommer med hur man hanterar frågan kring tillgängligheten för de som inte hanterar den senaste tekniken.  Ett förslag från brukarrådet är att 1177 och hur man använder tjänsten kan vara ett tema på t ex. träffpunkt eller kanske något medlemsmöte för brukarorganisationerna, alternativt en utbildning som kan bedrivas i Mogårds folkhögskolas regi.

Margo Walatin undrar om det i framtiden kommer att gå att skicka ut information om de regionala teamen via 1177. Det finns information om de regionala teamen på 1177.se och kontaktvägar till teamen. De regionala teamen kommer inte kunna sprida information via 1177. Brukarrådet påminner om vikten att beskriva målgrupperna tydligt på 1177. En person med kombinerad syn- och hörselnedsättning exempelvis kan vara hjälpt av att erhålla insatser via Dövblindteamet, men kan ha svårt att hitta rätt till teamet på 1177.

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

Petra Liljeblad berättar att FSDB:s föräldraråd arrangerar familjehelg 14-16 oktober, för familjer med barn under 20 år. Ågrenska kommer troligtvis anordna CHARGE-vecka nästa år.

Berit Jildenhed berättar att Göteborgs stadsmuseum 12-13 november arrangerar konstutställningen Kännbart. Det är en utställning, anpassad för besökare med syn- och hörselnedsättning. ABF Göteborg och FSDB medverkar. Bert Brännström kommer guida under temat ”Dövblind och stolt”. FSDB Väst haft möte med ABF idag och program för beräknas vara klart snart.

FSDB arrangerar en kulturresa 15-17 augusti, i år till södra Skåne.

9 juni besöker förbundet Göteborgs Botaniska trädgård, för att bland annat se det blommande näsduksträdet.

28 juni genomförs en kulturdag på Gunnebo slott tillsammans med ABF.

VGDL

Margo Walatin informerar om att VGDL just nu planerar inför Dövas dag i Göteborg 16-18 september. Mer information finns på hemsidan, dd2016.wordpress.com

Ett samarbete mellan Göteborgs dövas förening och Riksteatern är på gång. Föreställningen ”Gråter stora killar?” handlar om identiteten mellan en mamma och hennes barn. Det är ännu inte klart var föreställningarna ska hållas. Mer information kommer framöver.

HRF Skaraborg/Västra Götaland

Agne Fröjdh informerar om att förbundet har en ny förbundsordförande, Mattias Lundgren. HRF Riks har ett generellt problem med medlemstapp, Skaraborg däremot har ett ökat med 280 medlemmar i fjol. Viktigt att information når ut för att locka medlemmar.

Birgitta Magnusson berättar att mycket just nu handlar om HRF:s kongress som varit. Västra Götalandsdistriktet har inte tappat så många medlemmar.

Övrigt

Nästa brukarrådsmöte

Nästa brukarråd blir 29 september kl. 13.00-16.00, därefter 29 nov kl. 13.00-16.00. Plats Ekelundsgatan 8, rum 307, Göteborg 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24