Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala team 161129

Närvarande:

Berit Jildenhed, FSDB Väst, Harry Eriksson, HRF Västra Götaland, Agne Fröjd HRF Skaraborg, Magnus Hallin, DHB Västra, Helen Klarqvist, Dövblindteamet, Emelie Frost, Dövteamet, Anders Helmer, Text- och bildtelefoni.

Ordförande: Tove Djerf Wrånge, enhetschef

Sekreterare: Sara Halla, assistent

Föregående minnesanteckningar

Föregående anteckningar godkändes och lades till handlingarna.

Inkomna punkter

SRF har inte någon representant idag då Göte Gustavsson lämnat sitt uppdrag. Tove har kontaktat förbundet för önskemål om ersättare. VGDL:s representanter har förhinder idag.

FSDB Väst:

Utbildning till teckenspråkig hemtjänst önskas

FSDB berättar att det saknas teckenspråkskunnig personal inom hemtjänsten i Göteborg och övriga i regionen. Kan regionala teamen ge utbildning? Svar, nej man kan inte att ge utbildning men man kan kontakta Dövteamet eller Dövblindteamet för att få stöd och vägledning från teamen till hemtjänstens personal kring arbetet med enskilda brukare eller kring patientgruppen.

HRF informerar om att finns det hörselhjälpare på olika platser i regionen. En del i hemtjänsten kan hantera hörselskadade patienter men inte alla. Brukarorganisationerna kan själva driva frågan och förbättra kunskapen och ge information till personal inom hemtjänsten och äldreboende.

Glasögon – finns begränsningar för förskrivning av glasögon?

Synverksamheten förskriver vid behov glasögon. Om det sker förändringar i behovet efter förskrivning, får man vända sig till synverksamheten för en ny utredning och beömning. Behovet styr förskrivningen av nya glasögon. Grundregeln är att man får ett par glasögon förskrivna, vilket generellt gäller för Habilitering och hälsa.

Hur ser planeringen ut för Dövblindteamet inom Text- och bildtelefoni efter Jakob Malmström slutar?

Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni arbetar tvärprofessionellt och tillsammans över teamen kring brukare. I dagsläget håller vi inom Text- och bildtelefoni på med en rekrytering av en audionom som kan förskriva tekniska hjälpmedel. Vi har just nu anställningsintervjuer och inom kort hoppas hitta rätt person till tjänsten.

Sjukvårdspersonal med invandrarbakgrund

Medlemmar har uttryckt att man vid några tillfällen upplever sig ha fått ett försämrad bemötande och undrar hur man ska göra. Tove informerar om att man med alla klagomål och synpunkter kan vända sig till respektive verksamhet och/eller patientnämnden. Om man har svårt att själv anmäla till patientnämnden, kan man kontakta personalen inom Dövteamet och Dövblindteamet och då få hjälp och stöd i samband med anmälan till patientnämnden. Mer information om Patientnämnden finns på hemsidan, www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Vill-du-klaga-pa-varden/

Information från Hörselverksamhetens Regionala team

1177

Hela enheten är nu ansluten till tjänsten. Verksamheten är införstådd med att det kan ta tid att lära sig hantera 1177. Som patient kan man vända sig till teamen för att få hjälp och stöd i hur man skall göra. På grund av patientsäkerhet strävar Västra Götalandsregionen mot att undvika e-post som informations- och kommunikationskälla och ersätta det med ett mer patientsäkert system som 1177. Vi förstår också att det för vissa målgrupper inte är tillgängligt. Då sker kontakten även fortsättningsvis via andra kontaktvägar.

Personalen på enheten hanterar inkommande. Vi är ålagda att svara inom två dagar.

Kommunikationsavdelningen inom Habilitering & Hälsa är på gång att ordna informationsmaterial till målgrupperna.

Personalinformation

Jakob Malmström ska sluta sin tjänst vid Text- och bildtelefoni 1 december Rekrytering av ersättare på tjänsten är påbörjad.

Ytterligare en tjänst i Text- och bildtelefoni kommer att behöva tillsättas. Audionom Marianns Sahlberg går i pension i april 2017. (Rättelse från förra minnesanteckningar, då årtalet stod 2016 /SH)

Solveig Eklund, specialpedagog i Dövteamet kommer sluta sin tjänst vid årsskiftet och annonsering för tjänsten har gjorts. Kravet är teckenspråkskompetens. Placeringsort antingen Göteborg eller Vänersborg.

Linda Forshaw, kurator i Dövblindteamet, kommer fortsätta sin anställning på deltid i Dövblindteamet under ett längre vikariat. Matilda Norling kommer tillbaka i februari på halvtid och efter sommaren 2017 öka sin tjänst till heltid.

Caroline Zeijlemaker Johansson, ögonläkare och konsultläkare i Dövblindteamet är nu tjänstledig från sin tjänst inom Ögonkliniken, Mölndal. Teamet arbetar vidare med att hitta en ny konsultläkare.

Dövblindtemet

Vi har nu provat att ha en anhörigträff på en helg istället för vardagskväll. Många hade svårt att komma på vardagskvällen och helgträffen var uppskattad.

Utställningen ”Kännbart” fortsätter vid Göteborgs stadsmuseum. Det finns sju taktila konstverk och man får känna sig fram och använda sina andra sinnen. Utställningen håller på till 19 februari 2017.

Dövteamet

Teamet har haft gemenskapsträff som vanligt under hösten och öppen kuratorsmottagning i Skaraborg;  29 september i Skövde och 29 november i Lidköping. Nu ska teamet utvärdera insatsen och planera inför 2017. Måndag 12 december har Dövteamet sista öppnaa mottagningen i Göteborg för 2016.

Text- och bildtelefoni

Måndag 19 december är det sista öppen mottagning på Ekelundsgatan för 2016.

Öppna mottagningen öppnar igen i januari 2017. Vi meddelar datum via hemsidan och Facebook.

Information från brukarorganisationerna

FSDB

På söndag har man julfest och utställningen ”Kännbart” fortsätter. Två medlemmar fungerar som guider på utställningen.

Den 19 januari arrangeras en föreläsning av en fängelsepräst, Bernt-Åke Ögren. Han har jobbat som präst i olika fängelser, och varit ute på olika äventyr, bland annat träffat på isbjörnar på Svalbard.

Kongressen kommer bli i maj månad 2017.

Helen Klarqvist, Kent Hedesström från Dövblindteamet och Klas Nelfelt och Berit Jildenhed, FSDB Väst, har påbörjat ett gemensamt arbete kring mentorbank för personer med dövblindhet. Målsättningen är nya patienter med dövblindhet – vuxna, familjer eller barn – ska kunna erbjudas möjlighet att träffa andra dövblinda personer inom FSDB och få stöd från organisationen. Möjligheten att träffa andra i samma situation, och med liknande önskemål och behov efterfrågas ofta.

HRF, Västra Götaland

Man har haft medlemsmöte i oktober. Styrelsen är liten och det fattas två personer. Förbundet har haft samarbete med HRF Skaraborg och Mattias Lundekvam, förbundsordförande, har varit på besök. Även på riksnivå har några personer slutat och det är just nu personalbrist.

HRF fortsätter att uppmuntra hörselscreening och möjligheten att få cochleaimplantat  står högt upp på HRF:s agenda.

Det kommer att anordnas en kurshelg i februari på Scandic Crown i Göteborg.

VGDL (Västra Götalands Dövas Länsförbund)

Tove informerar att VGDLs ombudsman Olle Jönson kommer att sluta i mitten av december. Länsförundet har signalerat att representanterna ibland har haft svårt att kuna delta i brukarrådsmötena.

Mötet diskuterar om önskemål att förelägga mötena på andra platser i regionen, och vi beslutar att göra detta. Nästa möte äger rum i Skaraborg och mötet därefter i Vänersborg.

HRF Skaraborg

Det har varit distriktsmöte 25 november. Då delades priset Guldmicken ut, i år till kulturchefen i Mariestad. Guldmicken tilldelas en offentlig person med tydligt och bra tal, bra mimik och ett kommunikationssätt som ger goda möjligheter för personer med hörselnedsättning att kunna avläsa.

Nästa år planerar man nya verksamheter och ABF-kurser.

DHB Väst

Magnus Hallin, ny representant i brukarrådet, berättar att man brukar ha sommarläger med teckenspråk för familjer. Verksamheten brukar vara populär, det är ofta fullbelagt.

Man har även många olika aktiviteter och nu håller man på att anställa en person till som ska få ledarutbildning.

Nordiska folkhögskolan brukar ha teckenspråkskurser för föräldrar med hörselskadade barn, bland annat TUFF-utbildningen. Ann-Marie Ternstedt, kommer att gå i pension och då kommer teckenspråkskurserna att läggas ner. DHB kommer istället att ansöka om att ta över detta och ska under nästa år undersöka vilka lokaler man kan vara i. Tips från Berit Jildenhed att det finns personal på Mullsjö folkhögskola som kan teckenspråk. Man försöker använda de teckenspråkslärare som finns vid Nordiska folkhögskolan.

Övriga frågor

Om en döv person som går hos ögonläkaren och börjar bli gravt synskadad kan man få automatiskt besök hos Syncentralen och bli remitterad till Dövblindteamet?

Ögonläkare på ögonklinik kan remittera till Syncentralen om synnedsättningen medför att man uppfyller verksamhetens kriterier. Remiss till Dövblindteamet kan göras från Synverksamheten om patienten är i behov av de dövblindspecifika insatser teamet ger.

Nästa brukarråd

Nästa brukarrådsmöte äger rum 7 mars kl 13-16 i Skövde. 13 juni kl 13-16 blir det brukarrådsmöte i Vänersborg. Verksamheten återkommer med närmare detaljer om var mötet kommer att äga rum.

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:28