Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala team 170307

Brukarråd med Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni. Tid: tisdag 7 mars 2017. Plats: Hörselverksamheten, Skövde

Närvarande: 

Berit Jildenhed, FSDB Väst, Harry Eriksson, HRF Västra Götaland, Agne Fröjd, HRF Skaraborg

Ordförande: Tove Djerf Wrånge, enhetschef

Sekreterare: Sara Halla, assistent

Genomgång av föregående minnesanteckningar – godkänns och läggs till handlingarna.

Inkomna punkter

  • Få teckenspråk för medlemmarna (FSDB)

  • Aktiveringskurs med data, viktigt att utrustning fungerar vid hemkomst (FSDB)

Information från Hörselverksamhetens regionala team

  • Nuvarande personalsituation/Rekrytering

  • Konsultläkare Dövblindteamet

  • Aktuellt inom Dövteamet, Dövblindteam och Text- och bildtelefoni

Få teckenspråk för medlemmar i FSDB

Berit informerar om att flera av FSDB:s medlemmar vill lära sig teckenspråk och man vet inte vart man ska vända sig. Om en brukare behöver hitta ett nytt kommunikationssätt på grund av sin dövblindhet kan man få hjälp med insatser via Dövblindteamet och kommunikationspedagog Kent Hedesström. Han kan undervisa i grupp eller individuellt beroende på vad som är bäst utifrån behovet. Det är viktigt att man som brukare vänder sig till Dövblindteamet om man har behov av att få olika kommunikationsinsatser. Utbildningsinsatsen arrangeras på en plats som är lämplig för brukaren.

Aktiveringskurs med data, viktigt att utrustningen fungerar vid hemkomst (FSDB)

Berit har, precis som många andra personer med dövblindhet, deltagit i en aktiveringskurs i data på Mullsjö folkhögskola. Målet är att man ska fortsätta arbeta hemma med det man lärt sig på kursen. Det blir ibland tekniska problem vid hemkomsten och som brukare kan det vara svårt att lösa detta på egen hand. Kursen ger inte kunskap i hur man kan lösa tekniska problem. Stöd från Hörselverksamheten efterfrågas i detta sammanhang. Tove informerar om Dövblindteamets uppdrag och resurser. Synpedagog Gabriella Gloria ansvarar vid förskrivning och uppföljning av syntekniska hjälpmedel och hon skall även ge pedagogiska insatser. Hon är också teamets kontaktperson vid aktiveringskurserna på folkhögskolorna. Vi är införstådda med problematiken och försöker ihop med Synverksamheten att hantera frågan på ett för brukaren så bra som möjligt. Inom enheten finns personal med teknisk kompetens med andra uppdrag. Målsättningen med både hjälpmedelsförskrivning och med aktiveringskurserna är så klart att hjälpmedlet skall bli funktionellt för användaren. Viktigt att man vänder sig till teamet med eventuella frågor kring sitt hjälpmedel för att vi skall ha en chans att se vad för behov som finns.

Information från Hörselverksamhetens regionala team

Inom Text- och bildtelefoni finns ny personal. Audionom Marwa Ben Chaabane har en fast anställning som förskrivare i området Göteborg med kranskommuner. Hon har jobbat som audionom i Skåne i några år. Hon kommer att ta över Jakob Malmströms tjänst som förskrivare för text- och bildtelefon inom Göteborg och kranskommunerna. Audionom Tobias Falk kommer att börja ett vikariat som förskrivare i Göteborg med kranskommuner efter det att Marianne Sahlberg går i pension.

Marianne Sahlberg kommer att gå i pension den 30 april.

Anette Fast, synpedagog i Dövblindteamet har sagt upp sig och ledig tjänst som synpedagog i Dövblindteamet kommer därför att utannonseras inom kort.

Specialpedagog Solveig Eklund slutade sin tjänst i Dövteamet vid årsskiftet. Annons efter ersättare har varit ute, men ingen med rätt kompetens sökte. Vi försöker nu se hur tjänsten skall utformas för att få in rätt ersättare i Dövteamet.

Matilda Norling, kurator i Dövblindteamet arbetar i dagsläget 50 %, planerar att gå upp till heltid efter sommaren.  Kurator Linda Forshaw, Dövblindteamet, har ett vikariat om 50 % i dagsläget. Omfattningen av hennes vikariat kommer troligtvis att öka efter sommaren.

Målet med att ha förstärkning på kuratorssidan i Dövblindteamet är att kunna korta väntetiderna och att ge brukarna god och likvärdig vård runt om i regionen, barn som vuxna. Vi tittar nu på hur uppdragen mellan kuratorerna skall fördelas så att resurser och kompetens används på bästa sätt.

Dövblindteamet har i dagsläget inte någon konsultläkare med ögonspecialitet. Caroline Zeijlemaker Johansson som tidigare hade uppdraget för både Dövblindteamet och Synverksamheten i Göteborg, kan idag inte åta sig uppdraget. Verksamheten för en dialog med ögonkliniken i Mölndal för att hitta en så bra lösning som möjligt för både Dövblindteamet och Synverksamhetens personal och brukare. Flera personer önskar en tid hos konsultläkaren inom Dövblindteamet. Vi vill uppmana dem som inte kan vänta att vänta sig till sin lokala ögonklinik.

Tove berättare om den stora utmaning med att rekrytera ny personal som har specialkunskap om våra målgrupper och vårt arbete. Vi ser samma problem i hela landet, både inom dövblind- som dövområdet. Inom dövblindområdet finns idag ett nationellt kunskapscenter, NKCDB, som på uppdrag av Socialstyrelsen arbetar med målgruppen. De arrangerar bland annat en grundutbildning om medfödd samt förvärvad dövblindhet. I Dövteamet krävs alltid teckenspråk utöver grundprofession vid anställning då våra insatser ges på teckenspråk.

Tove informerar om förestående lokalförändringar. För Regionala teamen i Göteborg finns det planer att flytta ihop med Synverksamheten. I Vänersborg, på Vänerparken, är renovering på gång på flera olika plan. Hörselteamen och Dövteamet, skall flytta från plan 4 till våning 5 i slutet av april. Plan 2, reception, verkstad och Text- och bildtelefoni, flyttar i juni. Reception och verkstad förläggs till plan 4 och Text- och bildtelefoni tar plats på plan 5. Audionommottagningens kommer alltså ha lokaler på både plan 3 och 4. Renovering och flytt beräknas vara klar 30 juni.

Dövteamet informerar

Teamet har arrangerat öppen kuratorsmottagning i Skaraborg, två gånger under hösten 2016. Det kom två personer. Vi vet att det finns många personer som behöver stöd i Skaraborg, men eventuellt är det inte öppen kuratorsmottagning som bäst möte dessa behov. Det är svårt för teamet att nå ut med information till dem som inte är aktiva i dövföreningen. Under våren kommer öppen mottagning arrangeras vid två tillfällen i Skaraborg och insatsen kommer därefter att utvärderas.

Berit och Agne efterlyser gemenskapsträff istället för öppen mottagning. Man menar att döva och dövblinda behöver träffas med Hörselverksamhetens personal. Tove påtalar hur viktigt det är att brukarorganisationerna frågar sina medlemmar vilka behov och önskemål som finns. Risken är annars att vi arrangerar aktiviteter som egentligen inte någon har efterfrågat och då blir det sällan så resurseffektivt eller välbesökt. Verksamheten kan anpassa innehåll och upplägg till viss del utifrån brukarnas önskemål, men vi har uppdraget att ge insatser kring habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för våra respektive målgrupper och ramar inom vilka vi bedriver vår verksamhet.

Brukarorganisationerna tar på sig uppgiften att undersöka med medlemmarna kring behov av öppen kuratorsmottagning.

Dövblindteamet informerar

Habilitering & Hälsa och Dövblindteamet kommer att delta som utställare i Leva och fungeramässan i Göteborg, 4-6 april.

Text- och bildtelefoni informerar

Barnplantorna ordnar tillsammans med Hörselverksamheten Teknik- och kommunikationsmässa 14 mars. Text- och bildtelefoni kommer att vara där och visa våra produkter.

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

Berit berättar att det är lugnt inom förbundet just nu. Man ska ha årsmöte den 11 mars i Herrljunga. Sedan kommer kongressen den 19-21 maj.

Konstutställningen ”Kännbart” ska komma till Borås konstmuseum mellan 10 juni – 20 augusti. Bert Brännström kommer att även guida i Borås men också sedan i Stockholm med ansvar i teaterdramat. Han har olika uppdrag i projektet.

HRF Skaraborg

Agne berättar att man har några kurser på gång inom förbundet. Bland annat startar en studiecirkel startar 14 mars, med fokus på hur läsplatta och mobil teknik fungerar. 4 träffar är planerade och deltagarna delas upp i små grupper. 15 mars har man träff om seniorfrågor för gravt hörselskadade, Birgitta Tell är föreläsare. 1-2 april arrangeras en helgkurs, där man ska träffas för idéer och inspiration. Förbundsordförande Mattias Lundekvam kommer att delta där. 11 mars kommer man ha distriktsårsmöte. 29 mars blir det föreläsning i Lidköping, det handlar om mat och hur vi använder maten. Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Man kommer att diskutera med förbundet med problemet kring äldre hörselskadade på äldreboenden. Idag finns det ingen hörsel- och syninstruktör i Mariestad, men föreningen hjälper till. Man önskar att Text- och bildtelefoni kommer och informerar om verksamheten.

HRF Västra Götaland

Man har redan haft föreläsning om seniorfrågor med Birgitta Tell 25 februari. Förbundet satsar på forskning och man vill att alla över 67 år ska få hörselscreening. 8 april är det årsmöte. Just nu är det inte så mycket aktiviteter. Föreningen Västplantorna ska läggas ner men blir kvar som intresseförening inom HRF. Man bildades för 22 år sedan som fri förening och därefter in i HRF Västra Götaland. Många medlemmar är även från Skaraborg och Halland.

Harry informerar om att HSO anordnar en informationsträff kring 1177 med fokus på hur man kan läsa sin journal, hur man loggar in via sitt bank-id, med mera. Det finns ingen information på teckenspråk och synanpassningen är inte bra enligt honom.

Tove tar upp att det är viktigt att man som användare lämnar synpunkter om man tycker att tillgängligheten i systemet inte är bra. Det kan man göra i systemet 1177.

Nästa brukarrådsmöte

Tisdag den 13 juni 2017 kl. 13:00-16:00 Hörselverksamheten

i Vänersborg, Vänerparken, Ingång: Vänerparken 19

Plats: Konferensrummet bredvid Hörselverksamhetens reception.

Bifogad bilaga

Kontaktuppgifter till teamen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27