Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala team 190912

Protokoll brukarrådsmöte för Hörselverksamhetens regionala team  

Tid: Torsdag 12 september 2019, kl 13.00-16.00
Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

 Närvarande:
FSDB Väst: Cia Grönborg, Bert Liljeholm Brännström
HRF Distrikt Västra Götaland: Harry Eriksson och Barbro Prästbacka
HRF Distrikt Skaraborg: Agne Fröjd
VGDL: Tobias Engström
DHB Västra: Zanna Melin

 Hörselverksamhetens regionala team: Matilda Norling, Carolina Frisälv, Anders Helmer, Tove Wrånge och Sara Halla

Ordförande: Tove Wrånge, enhetschef
Sekreterare: Sara Halla, assistent

Genomgång av tidigare protokoll

Zanna Melin uppger att hon har glömt utlovad jubileumsbok, men tar med sig detta till nästa brukarrådsmöte.

Tove Wrånge informerar om att det ännu inte är fastställt vilket datum som patientavgifterna införs. Hon återkommer med besked så snart aktuell information finns.

Anmälda punkter                                

  • Svårigheter vid tolkbeställning FSDB Västra Götalandsregionen

Bert Liljeholm Brännström lyfter problemet brukargruppen står inför i och med att Tolkverksamheten från 1 oktober 2019 inte längre tillåter tolkbeställningar via e-post. Istället hänvisas tolkanvändare till att använda antingen 1177 eller webbformuläret. Det är då svårt att bilägga information, som dagordning mm. Inloggning med bank-id är ofta svårt för personer med dövblindhet.

Tove berättar att hon varit i kontakt med Tolkverksamheten för information om möjliga vägar för tolkbeställning. Tolkverksamheten hänvisar till telefon, 1177 och webbformuläret. En bekräftelse vid tolkbeställning skickas ut via e-post och det går att med vändande e-postmeddelande skicka eventuella bilagor. I det e-postmeddelande som skickas ut från Tolkverksamheten finns inga personuppgifter, utan endast ett bokningsnummer.

Tove uppmanar brukarorganisationerna att vända sig till Tolkverksamheten direkt för att få korrekt information samt att framföra eventuella synpunkter på tillgängligheten.

Dövteam, Alternativ och Dövblindteam har arbetat aktivt med att erbjuda insatser kring 1177 och e-tjänster till våra målgrupper. Syftet är och har varit att kunna underlätta användandet för våra patientgrupper. Om tillgängligheten blir större ges också våra patientgrupper möljighet att nå vården på distans via e-tjänster. Inom Alternativ telefoni och Dövteam har gruppverksamheter anordnats på olika ställen i regionen. Dövblindteamet har istället riktat en intresseförfrågan till patientgruppen för att se om det fanns behov och intresse av gruppaktivitet kring 1177 och e-tjänster. Ett fåtal patienter anmälde intresse och istället för gruppaktivitet kommer dessa personer erbjudas individuellt pedagogiskt stöd.

Tove uppmanar brukarorganisationerna att framföra eventuella synpunkter och information om målgruppen till Inera som idag levererar tjänsten 1177.

Information från Hörselverksamhets regionala team

  • Personal

 Dövteamet är nu fulltaligt i och med anställning av en vikarierande kurator, Carolina Frisälv. Hon började sin anställning i teamet 1 maj.

Psykolog Therese Magnusson började 12 augusti sin anställning i Dövblindteam. Hon har ett vikariat med en omfattning på 75%. Psykolog Torborg Arvidsson har sedan mars månad en timanställning i Dövblindteam och arbetar i begränsad omfattning.

Jessika Rylander, specialpedagog i Dövteam, arbetar därför ca 25 % med att pedagogiskt stötta upp inom Alternativ Telefoni på grund av en vakant tjänst. Tobias Falk är förskrivare i Alternativ telefoni vid Göteborgskontoret, Rolf Ekberg är förskrivare vid Vänersborgskontoret.

Kurator Linda Forshaw slutade 11 september sin anställning i Dövblindteam. Detta innebär att Matilda Norling är ensam kurator i teamet. Tidigare ansvarade Matilda för teamets vuxna patienter och Linda för barn och ungdomar. Vi kommer nu se över hur det kurativa stödet för patienter med dövblindhet skall se ut. Matilda går nu sin sista termin av sin utbildning i KBT, kognitiv beteendeterapi.

  • Öppen mottagning

Alternativ telefoni har öppen mottagning för text- och bildtelefoni och tekniska hjälpmedel varje måndag, kl 13-15. Nu planerar verksamheten att förlägga mottagningstiden till måndag för middag istället, kl 10-12. Brukarrådsrepresentanterna lyfter vikten att sprida information om detta i god tid.

Verksamheten kommer att informera brukarna om detta i våra olika informationskanaler.

  • Planerade aktiviteter i höst

När verksamheten får signaler om behov av insatser som ligger inom ramen för våra respektive uppdrag i teamet försöker vi tillgodose detta. Om insatsen lämpar sig för en gruppverksamhet kan exempelvis detta arrangeras. I höst genomför Dövteamet en gruppverksamhet kring tolkbeställning via 1177. Verksamheten kommer också erbjuda insatser kring 1177 för intresserade personer med dövblindhet. Detta kommer inledningsvis emellertid ske individuellt.

Dövteamet kommer att starta en gruppaktivitet som heter ”En förälder blir till”. Denna gruppverksamhet riktar sig till yngre barns föräldrar. Det är ett av familjerådgivningen utformat material som berör olika ämnen i vardagslivet som kan vara aktuellt för en nybliven förälder. Det kan handla om hur man pratar med varandra inom familjen, arbetsfördelning, vem som gör vad, och gemensamma reflektioner egna erfarenheter från sin egna familj och lösningar. Diskussionerna kommer också att utgå från ett dövperspektiv, dövkultur och tvåspråkighet. Materialet används redan i babygruppen och har fått fin feedback.

Dövblindteam fortsätter med gruppaktiviteten som riktar sig till föräldrar till barn med dövblindhet. Fokus på gruppverksamheten kommer för hösten vara ACT, acceptance and commitment therapy. ACT är en metod som kan vara användbar för att hantera utmaningar som till exempel en sjukdom eller funktionsnedsättning kan medföra, hantera stress, livsomställning, och hitta konstruktiva sätt att gå vidare.

Pedagogerna på enheten har också haft ett möte ihop med regionens medarbetare som arbetar som Hälsocoach online. Det är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen via appen Mitt vårdmöte för att förbättra levnadsvanor. Tjänsten innefattar coachning och rådgivning gällande fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol. Brukarrådet är intresserade av att höra mer om detta och vi beslutar att Tove kontaktar Hälsocoach online för att se om det finns möljighet att delta vid nästa brukarrådsmöte.

Personer som har fått en text- eller bildtelefon och som känner sig otrygga med hur man skall hantera telefonen har möjlighet att få pedagogiskt stöd via Alternativ telefoni. Det kommer också anordnas gruppaktiviteter där det ges möjlighet att få uppdatera sina kunskaper. I första hand kommer detta att anordnas i Göteborg.

Alternativ kommer att besöka Göteborgs dövas förening 22 januari för att ge önskad information till pensionärsföreningen. Vi planerar att informera om vad som gäller för personer som är i behov av text- eller bildtelefon, våra rutiner och arbetssätt och vad man kan få för insatser från teamet.

Information från brukarorganisationerna

  • HRF Distrikt Västra Götaland

Barbro Prästbacka informerar om att föreningen har mycket på gång i höst. Det planeras olika gruppverksamheter i samarbete med ABF i Trollhättan. Bland annat planeras gruppverksamhet/kurs kring föreningsarbete, it och hur man använder bank-id. Föreningen arbetar också aktivt med planering inför kongressen våren 2020. Det är för föreningen viktigt att lägga mycket fokus på intressepolitiskt arbete, och i detta ingår bland annat information till kommunfullmäktige kring HRF:s arbete och om hörselnedsättning.

Föreningen har också kontakt med nysvenskar i olika kulturföreningar för att informera om verksamheten för målgrupper som kanske inte känner till vad det finns för stöd att få vid en hörselnedsättning. Barbro Prästbacka frågar hur hälso- och sjukvården kommer i kontakt med personer från andra länder som kan vara i behov av insatser. Tove förklarar att vi inte arbetar uppsökande, men att en person som behöver insatser från något av de regionala teamen kan ta en kontakt med oss för att få sina behov tillgodosedda.

  • HRF Distrikt Skaraborg

Agne Fröjd informerar att HRF Distrikt Skaraborg har erbjudit kurstillfälle kring arbete i samband med kongress. Tidigare hade föreningen en gruppverksamhet för yrkesverksamma deltagare, men denna är vilade då de befintliga medlemmarna blivit äldre och det har varit svårt att värva nya. Det är emellertid nu dags att på nytt starta upp en grupp för yrkesverksamma redan 19 september. Även föräldraföreningen som varit vilande under många år kommer nu försöka dra igång sin verksamhet i november.

  • DHB Västra

Zanna Melin informerar om att det arrangeras en teckenspråkskurs för föräldrar och anhöriga i höst inom föreningen. I oktober planeras två aktiviteter, en målgruppsträff, SPEX, med deckarvandring i Alingsås, och en dagsaktivitet i Borås med gokart, linedance och bowling på agendan.

  • VGDL

Tobias Engström informerar om att styrelsen inte haft något möte ännu, och därför inte dragit igång med någon verksamhet. Det finns planer inom förbundet att söka medel från regionen. Det finns inte några stora planer för hösten, fokus kommer ligga på att den nya styrelsen skall formera sig om sitt nya uppdrag. Helgen vecka 38 är det Dövas dag. I år arrangeras den i Visby.

  • FSDB Väst

Bert Liljeholm Brännström och Cia Grönborg informerar om föreningens höstträff 5 oktober i Skatås, Göteborg. Den nya styrelsen har för avsikt att inventera vad medlemmarna önskar i form av verksamhet, kurser, samarbete med andra föreningar. FSDB Väst har utökat samarbetet med ABF. Ett medlemsmöte är inplanerat med fokus på att lyssna in vad medlemmarna önskar. FSDB Riks har 60-årsjubileum i höst i Nacka. Föreningen planerar att anordna julbord längre fram i vinter.

Föreningen hade i våras ett forum för asylsökande flyktingar med funktionsnedsättning för att fånga upp vad man som brukare fick för information om rättigheter. Upplevelserna varierade.

Berit Jildenhed, som under många år arbetat som kanslist vid FSDB Väst, slutar 1 oktober sitt uppdrag då hon går i pension. Någon ersättare kommer inte anställas efter henne, utan styrelsen kommer ta över hennes arbetsuppgifter. Det är FSDB Riks som har haft ansvar för kanslitjänsten och nu finns inte längre medel för detta.

 Nästa brukarrådsmöte

17 december, kl 13-16, Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Senast uppdaterad: 2019-11-05 15:13