Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala team 191217

Protokoll brukarrådsmöte för Hörselverksamhetens regionala team  

Tid: Tisdag 17 december 2019, kl 13.00-16.00
Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Närvarande:

FSDB Väst: Bert Liljeholm Brännström
HRF Distrikt Västra Götaland: Birgitta Magnusson och Barbro Prästbacka
HRF Distrikt Skaraborg: Ingen närvarande
VGDL: Tobias Engström
DHB Västra: Zanna Melin

Hörselverksamhetens regionala team: Matilda Norling, Jessika Rylander, Tove Wrånge och Sara Halla

Ordförande: Tove Wrånge, enhetschef
Sekreterare: Sara Halla, assistent

Genomgång av tidigare protokoll

Zanna Melin överlämnar utlovad jubileumsbok från DHB.

Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar.

Anmälda punkter

 • DHB: Besparingar i VGR 2020, hur kommer det påverka brukarna när det gäller tolk, tekniska hjälpmedel och hörapparater

Zanna Melin berättar att man har läst på olika informationskanaler om att Västra Götalandsregionen ska spara pengar och att man har fått information från Tolkbrukarrådet om ekonomiska situationen samt att i Örebro ska ta betalt för hörapparater. Hur påverkar det oss?

Tove Djerf Wrånge svarar att det ekonomiska läget inom Västra Götaland blir tuffare nästa år. Många verksamheter inom regionen ska spara. Habilitering & Hälsa får bland annat 2020 en minskad tilldelning eftersom statsbidraget hanteras på ett annat sätt. För regionala teamen påverkar det i synnerhet Alternativ telefoni som är en statsbidragsfinasierad verksamhet. Detta innebär att ekonomin behöver ses över och prioriteringar utifrån behov kan komma att behöva göras. Redan nu har vi skapat nya rutiner för uppföljningar och förskrivning, och återförskrivning av begagnade hjälpmedel sker då det är möjligt. Att börja ta betalt för hjälpmedel inom Hörselverksamheten är inte aktuellt.

Information från Hörselverksamhets regionala team

 • Personal

Kent Hedesström, kommunikationspedagog, kommer att arbeta deltid och kommer från årsskiftet att arbeta 60 %. Verksamheten skall se över hur vi ska förstärka Dövblindteam med kommunikationspedagogkompetens.

Jenny Widmark, audionom, har påbörjat en masterutbildning och kommer inom denna fördjupa sig i hörapparatsanpassning för personer med synnedsättning. Detta medför att även Jenny Widmark kommer arbeta i mindre omfattning, och teamet har för avsikt att förstärka upp med audionomkompetens.

Psykolog Therese Magnussons har ett vikariat som löper till februari. Ett ettårsvikariat kommer nu utanonnseras.

Linnea Cliffordson, Madeleine Persson och Matilda Norling har avslutat sin tre terminer långa KBT utbildning.

Helen Klarqvist och Therese Magnusson, Dövblindteam, har genomfört utbildning i ACT under hösten. ACT står för Acceptance and committment training.

 • Planerade aktiviteter för våren

Dövteam

Specialpedagog Jessika Rylander informerar att teamets babyträffar och berättar att Dövteam hoppas erbjuda en föräldraträff med tema kommunikation och relationer. Tanken är att förlägga denna till en helg för att möjliggöra deltagande för så många som möjligt.

Vidare berättar Jessika Rylander att Dövteam har haft ett pilotprojekt i användning och testning av appen ”Mitt vårdmöte”.  Det är en app som kan laddas ner och användas i telefon, surfplatta eller dator. Appen ”Mitt vårdmöte” medför att patienter kan ha kontakt med vårdgivaren via videolänk på ett patientsäkert sätt. Patienten loggar in i appen med bank-id, och ansluter därefter till ett bokat möte med vårdgivaren. Denna e-tjänst gör det möjligt för patienten att digitalt träffa sin vårdgivare utan att behöva resa till klinik eller mottagning. Pilotprojektet med testning av ”Mitt vårdmöte” har gett goda resultat och verksamheten har fått många konstruktiva synpunkter från de som deltagit i testningen.

Kuratorerna Linnea Cliffordson och Madeleine Persson planerar grupprehabilitering med tema sömn och stresshantering.

Pedagog Eva Fredriksson fortsätter att erbjuda gruppverksamhet och individuella insatser i användning av 1177 och e-tjänster. Vid behov av att få pedagogiskt stöd kan man vända sig till Eva Fredriksson med en intresseanmälan.

Tove Wrånge informerar att Dövteam under hösten 2020 kommer att arbeta med att beskriva och tydliggöra teamets vårdprocess.

Dövblindteam

Kurator Matilda Norling berättar att Dövblindteam erbjuder grupprehabilitering för med personer med Usher. Grupprehabiliteringen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder, både med Usher typ 1 och Usher typ 2. Träffarna kommer innehålla olika teman - information om hjälpmedel, orientering och förflyttning, identitet och roller. Efter varje träff ges en hemuppgift till nästa tillfälle. Gruppen startar i februari 2020.

Tove Wrånge informerar att Dövblindteam ihop med syn- och hörselteamen runt om i regionen under våren kommer att träffas för samverkan kring de olika vårdprocesser man som både patient och vårdgivare inom Syn- och Hörselverksamhet påverkas av. Då Dövblindteams vårdprocess för vuxna nu är klar och beslutad är det viktigt att vi tillsammans inom de olika verksamheter som möter patienten hittar former för att samverka kring personens behov och mål i vårdplan. Arbetet med vårdprocess för barn med syn-, hörselnedsättning och dövblindhet har påbörjats.

Helen Klarqvist och Therese Magnusson har använt ACT-metoden i föräldragruppen under hösten med positivt resultat. Det innebär att man får olika strategier inför nya situationer i livet, för att hantera stress. Syftet är att hitta en mer fungerande vardag.

Alternativ Telefoni

Pedagog Eva Fredriksson erbjuder utöver stöd kring e-tjänster och 1177 även insatser kring bild- och texttelefon. Detta kan ske i grupp eller individuellt. Personer som behöver pedagogiskt stöd för att använda sitt telefoneringshjälpmedel kan anmäla detta till Alternativ telefoni.

Teamet besöker 21 januari Göteborgs dövas pensionärsförening. Vår intention är att informera om förutsättningar för att erhålla ett telefoneringshjälpmedel, text- eller bildtelefoni, våra rutiner och arbetssätt och vad man kan få för insatser från teamet.

Brukarorganisationerna och föreningarna kan kontakta oss om man vill ha information från verksamheten telefoneringshjälpmedel, text- och bildtelefoni.

Alternativ telefoni kommer under hösten 2020 att arbeta med att beskriva och tydliggöra teamets vårdprocess.

 • Införande av patientavgifter

Tove Wrånge informerar att verksamheten kommer införa patientavgifter för de regionala teamen under första kvartalet av 2020. Exakt datum för införande kommer att meddelas så snart det är klart.

Verksamheten kommer tydliggöra för patient vilka besök som är förenade med avgift och hur hög avgiften är. Detta kommer i stor utsträckning framkomma på kallelsen för en ökad tydlighet. Tove Wrånge uppmanar brukarorganisationerna återkoppla om medlemmarna signalerar om att information om vad som gäller är otydlig.

 • Öppen mottagning

Tove Wrånge informerar om att Alternativ telefonis öppna mottagning numera är förlagd till måndagar kl 10-12. Från och med 13 januari kommer även Dövteams öppna kuratorsmottagning vara förlagd på måndag, ojämna veckor, kl 10-12.

Bert Liljeholm Brännström undrar varför inte Dövblindteam erbjuder öppen mottagning. Tove Wrånge förklarar att den öppna mottagningen är ett sätt att möta behov som uttrycks, både vad gäller snabb service och support kring telefoneringshjälpmedel eller tekniska hjälpmedel och praktiskt kurativt stöd.

Kurator Matilda Norling, Dövblindteam, förklarar att patienter som är i behov av stöd från kurator kan kontakta henne. Det gäller också stöd som är mer brådskande.

Bert Liljeholm Brännström frågar varför den öppna mottagningen har varit stängd vid två tillfällen på kort tid. Tove Wrånge svarar att stängning kan ha olika orsak, som till exempel personalbrist på grund av sjukdom. Nu senast hade vi också ställt in mottagning på grund av en fördjupningsdag för personalgruppen. Information om stängning lämnas i de kanaler vi har, som Facebook, hemsidan och väntrums-tv. Bert Liljeholm Brännström påtalar att detta inte alltid når medlemmar eller patienter. Mötesdeltagarna överenskommer om att hjälpas åt med informationsspridning. Verksamheten kommer att skicka information om stängning av mottagning till brukarorganisationerna. Dessa kan i sin tur sprida information till medlemmarna. Information kommer att skickas till brukarrådsrepresentanterna och eventuella centrala e-postadresser till kansli och dylikt.

 • Förskrivning  - nya rutiner

Tove Wrånge berättar om att det vid förskrivning av personliga hjälpmedel föreligger ett uppföljningsansvar för förskrivaren.  Det innebär att förskrivaren alltid behöver följa upp hur hjälpmedlet fungerar, används och passar. Om stöd för att kunna handha och använda sitt hjälpmedel behövs skall detta erbjudas. Denna uppföljning sker inom några månader efter förskrivning.

Inom ramen för Alternativ telefonis verksamhet sker ytterligare en uppföljning. För att tydliggöra detta har teamet nu en ny rutin kring uppföljning. För att en bild- eller texttelefon skall fungerar behövs en licens. I dagsläget är detta något verksamheten står för. När det är dags för en eventuell förlängning av licensen behöver verksamheten kännedom om hjälpmedlet används. Det har ibland varit svårt att få tag på patienten, och vi kommer därför framgent att formellt kalla till ett uppföljande telefonsamtal eller besök i verksamheten. Syftet är att se till att abonnemang förlängs för dem som använder sitt hjälpmedel, och inte förlänga för dem som inte har behov av hjälpmedlet och därför inte använder det. Vi kommer att informera om båda uppföljningarna i samband med besök hos Alternativ telefoni och skriftligen.

Bert Liljeholm Brännström lyfter frågan om hjälpmedel som översätter tal till text automatiskt. Han tror detta hjälpmedel skulle vara användbart om det exempelvis saknas tolk. Tove Wrånge förklarar att de hjälpmedel som förskrivs inom Alternativ telefoni är telefoneringshjälpmedel och inte något som används i närkommunikation. Hon uppger vidare att den typen av hjälpmedel för automatiserad översättning av tal till text och vice versa inte förskrivs enligt vårt regelverk om telefoneringshjälpmedel.

Hon påpekar vidare att patienter som har nya behov vad gäller fjärrkommunikation bör ta en kontakt med sin hjälpmedelsförskrivare, inom exempelvis Alternativ telefoni eller Dövblindteam, för att förklara sina behov och få aktuella insatser utifrån det.

Alternativ telefoni arbetar också med att förbättra information till patient om förutsättningar för hjälpmedelsförskrivning. Hjälpmedlet är ett lån. Det innebär att en låneförbindelse skall undertecknas. Patienten kommer också få information om lånevillkoren. Detta är inte något nytt, men verksamheten arbetar med att anpassa informationsmaterialet så det blir mer lättillgängligt och begripligt för våra patientgrupper.

Information från brukarorganisationerna

 • HRF Distrikt Västra Götaland

Barbro Prästbacka informerar om att distriktet arbetar kontinuerligt med att vara i kontakt med politikerna. I februari 2020 kommer en inbjudan till informationsmöte skickas till våra regionpolitiker. Eventuellt kommer en representant från Synskadades riksförbund vara med denna gång.

Barbro Prästbacka berättar vidare att distriktet är ute på turné i regionen i syfte att driva frågan om hörsel- och syninstruktörer, möte är bland annat bokat med Tjörns kommun. I början av februari 2020 startar IT-kurser tillsammans med ABF. En kurs handlar om kunskap för att hantera 1177.

Distriktet har formulerat en skrivelse till politikerna och sjukvårdsnämnder i regionen kring en andra operation för cochleaimplantat, CI. Distriktet anser att Sahlgrenska universitetssjukhus inte kan mäta sig med andra opererande sjukhus utifrån ett nationellt perspektiv. Representanter från distriktet har ett möte inbokat med en överläkare vid SU som utför CI-operationer, för vidare diskussion.

Distriktet har tidigare deltagit i olika mässor, som seniormässor, där de i huvudsak mött medlemmar och presumtiva medlemmar. Framöver kommer distriktet istället att delta i mässor där beslutsfattare och större organisationer finns för större påverkansmöjlighet.

 • HRF Distrikt Skaraborg

Då Agne Fröjd hade förhinder till dagens möte, finns det ingen information.

 • DHB Västra

Zanna Melin berättar att DHB Västra har lagt ner medlemstidningen ”Framsidan” och ersatt denna med ett nyhetsbrev, ”DHB Väst nyhetsbrev”. Detta kommer att skickas ut en gång i månaden via e-post, och om man vill ha nyhetsbrevet kan man kontakta DHB.

Förbundet har ätit gemensamt julbord på Liseberg. En vinterdagsaktivitet planeras i Ulricehamn. I Vänersborg arrangeras årsmöte med olika aktiviteter. Till sommaren är genomförs teckenspråks- och språkläger som vanligt. DHB har en ungdomssektion som i samarbete med ABF bland annat kommer att ordna en kurs kring hur man kan arbeta med bildstöd.

För information om årets aktiviteter hänvisar Zanna Melin till DHB:s hemsida, Facebook och Instagram.

 • VGDL

Tobias Engström informerar om en planerad kick-off för den nya styrelsen i januari 2020. Förbundet kommer att arrangera ett tolkseminarium med temat framtida tolktjänster. Förbundet väntar besked om föreningsbidrag från regionstyrelsen.

Tove Wrånge frågar om VGDL fortsätter med information på sin hemsida och Facebooksida. Tobias Engström berättar att förbundet använder dessa kanaler för information, men det är svårt att hinna med när verksamheten bedrivs enbart med ideella krafter.

 • FSDB Väst

Bert Liljeholm Brännström berättar att FSDB Väst har haft julfest i december 21 januari 2020 är det medlemsmöte och workshop inför 2021 med en gemensam diskussion om vad för aktiviteter som skall planeras. Under 2022 hoppas förbundet på att dövblindas dag skall arrangeras i Göteborg.

FSDB Väst kommer vidare att fortsätta samarbeta med ABF, bland annat för kurser för medlemmarna. Förbundet har numera inte någon egen lokal, men kan för vissa verksamheter nytta ABF:s.  FSDB Väst kommer bland annat att ha en kurs kring föreningskunskap och en kurs kring datoranvändning

FSDB Väst har inte längre ett kansli. FSDB Riks kansli hanterar inte administration åt lokalföreningarna. Riksförbundet kommer därför istället skapa en projektanställning för en föreningscoach med uppgift att hjälpa de lokala föreningarna

Bert Liljeholm Brännström berättar att FSDB Väst inte har en hemsida men startade i höst en Facebooksida.

Nästa brukarrådsmöte

Torsdag den 12 mars kl. 09.00-12.00.  Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

OBS! Tiden för mötet är ändrat till förmiddag, då vi ska prova på detta.

 

Tove Djerf Wrånge avslutar mötet och önskar alla en god Jul och gott nytt år!

Senast uppdaterad: 2020-01-23 14:23