Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd 171030

Minnesanteckningar Brukarråd 2017-10-30

Närvarande:

Erik Johanson Lönnroth, SRF

Thomas Gustafsson, SRF

Anette Jernberg, FSBU 

Nils Posse, FSBU

Mattias Ahlqvist, US Väst

Sara Andersson, enhetschef Synverksamheten Göteborg

Lena Petersson, medicinsk sekreterare Synverksamheten Göteborg

 

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna.

Anette Jernberg utses till justerare.

Föregående minnesanteckningar godkänns.

 

Information från Synverksamheten

Personal Synverksamheten Göteborg

Synverksamheten är nu fullbemannad, 30 personer arbetar här. Två av dessa är föräldralediga.

Vårdgarantin

Vi håller vårdgarantin 90 dagar. Vi har som mål att kunna erbjuda vård inom 60 dagar, men detta klarar vi inte i dagsläget.  

Väntelistor

Synverksamheten har gjort ett omfattande arbete kring väntelistor och man kan nu stå på flera väntelistor samtidigt.

Det har överlag blivit kortare väntetider, men det varierar lite beroende på insats. Det är i dagsläget längst köer för barn, orientering/förflyttning och till optiker. Vi ser kontinuerligt över väntetider och arbetar för att jämna ut dem, bland annat genom utbildning så att fler personer kan göra exempelvis läs/skriv-utredningar och träning orientering/förflyttning.

Synpedagogutbildning

Utbildning Synrehabilitering på Yrkeshögskolan i Härnösand har inte fått beviljat att starta hösten 2017. Ett omsök är gjort med förhoppning på nystart 2018.

 Vårdprocess Syn

Det kvalitetsarbete som har pågått under året är nu färdigt. Ett resultat av detta blev en satsning på kompetenshöjning för synpedagoger som pågår under hösten.

Information till Brukarrådet per mail

Sara kommer att maila ut information till Brukarrådet som ett komplement mellan mötena, om det är något speciellt som kan vara bra att veta.

1177

Det har inte framkommit några synpunkter vad gäller 1177, förutom att det inte fungerar utomlands. Synorganisationerna ska påminna sina medlemmar att använda sig av 1177.

Journal på nätet

Från den 1 november kan personer som är 16-18 år själva läsa sin journal på nätet med e-legitimation. Sedan tidigare kan föräldrar läsa journalen för barn 0-12 år, och vuxna personer över 18 år kan själva läsa sin journal.

Omorganisation

Det är fattat beslut om en organisationsförändring inom Habilitering och Hälsa. Hörsel-Syn-Tolk kommer att delas upp i ett hörselområde och ett syn- och tolkområde. Detta har beslutats efter en analys av Ekan Management, där man fann att verksamhetsområdena var för stora för en chef. Rekrytering av ny verksamhetschef till Syn-Tolk pågår. Förändringen börjar gälla 1 januari 2018.

Kvalitetsregister

Ett pilotprojekt ska startas i Västra Götalandsregionen och Halland för att mäta effekterna av synverksamheternas insatser.

Medarbetarenkät

Personalen inom Habilitering och Hälsa har svarat på en medarbetarenkät och resultatet kommer i slutet av november. Resultatet ska först presenteras för personalen på Synverksamheten Göteborg och därefter för Brukarrådet.

Inkomna frågor från Brukarrådet

 

-        Det har framförts synpunkter gällande kartläggningsbesök på Synverksamheten. Exempelvis har det kunnat uppfattas som kränkande med frågor om hygien. Man tycker också att det känns onödigt att svara på samma frågor som man redan har besvarat en gång vid tidigare besök.

Till våren planeras en genomgång av hur man ska tänka och hur vi ställer frågorna vid kartläggning. Sara förtydligar också att vi gör en kartläggning när det framkommer flera olika behov hos en brukare, för att se hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. Vid specifika frågor behöver man inte göra en kartläggning.

 

-        Ledsagarkort. Frågan om ledsagarkort är mycket viktig för brukarna, då det har blivit svårare att få ledsagning externt, exempelvis på Liseberg. De önskar någon typ av kort som visar att de är aktuella på Synverksamheten och är i behov av ledsagning. Det är ett nationellt mål inom SRF att driva denna fråga.

Vi kan inte ge något svar i dagsläget utan frågan får tas vidare. Vi kan dock inte utfärda något standardkort till alla våra patienter då alla inte är i behov av ledsagning, utan det behöver lösas på annat sätt. Som det är nu kan man begära ett allmänt intyg från Synverksamheten.

 

-        Är det möjligt att anhörigträffarna som ordnas på Synverksamheten äger rum kvällstid?

Den senaste anhörigträffen som planerades nu i oktober fick ställas in på grund av för få anmälningar. Det har tidigare varit anhörigträffar på kvällstid men det har inte varit någon större skillnad i antal anmälda deltagare.

 

-        Skulle synorganisationerna i Göteborg och Synverksamheten kunna samverka kring veckoslutskurser för synskadade och deras anhöriga?

Det är svårt för synverksamheten att erbjuda personalresurs då vi i första hand behöver prioritera vår egen verksamhet när vi har en så pass hög efterfrågan på våra insatser.

 

-        Hur fattades beslut om arbetskläder?

Beslut är fattat av ledningen för Habilitering och Hälsa att arbetskläder ska införas på Synverksamheterna. I Göteborg är det ännu inte infört men det kommer att göras längre fram. Anledningen är att Habilitering och Hälsa arbetar med hälso- och sjukvård och därmed måste följa föreskrifter från Socialstyrelsen om basala hygienrutiner för att bryta smittvägar. I Göteborg avvaktar man då man då man önskar införa det i hela huset på samma gång, samt att det behöver ordnas praktiskt med omklädningsrum etc.

 

-        Vad har hänt i fråga om att åter tillsätta konsultläkartjänsten?

Information att läkare Marie Norén Axelsson kommer bli Synverksamhetens konsultläkare. Det är inte klart med några detaljer ännu, men troligen handlar det om 1-2 dagar i månaden. Det är inte bestämt något startdatum.  

 

-        Hur arbetar Synverksamheten idag med synrehabilitering för läsning och skrivning? Erbjuds individuella besök eller behandling i grupp?

Det pågår internutbildning för att öka kompetensen hos framför allt nya medarbetare vad gäller att ta tillvara synrester vid läsning. Det planeras också att åter starta läsgrupper inom kort. Det finns möjlighet både till gruppträning och individuell träning, beroende på vad som passar bäst för den enskilde personen.

 

-        Hur fungerar uppföljningsarbetet av rehabplanerna?

 Vi har ett uppföljningsansvar gentemot våra patienter där vi följer upp målen i vårdplanen. Detta görs för att se om insatserna har varit bra och tillräckliga eller om det behövs något ytterligare från Synverksamheten. Vid vissa besök som är tydligt avgränsade, exempelvis om man får förskrivet ett par glasögon, kan man avsluta vårdplanen direkt men i de flesta fall vill vi göra en uppföljning.

 

-        Upplever Synverksamheten någon skillnad på hur bra rehabiliteringen fungerar för personer i och utanför arbetsmarknaden?

Alla har samma rätt till insatser och hjälpmedel, oavsett om man är i arbete eller inte. Dock kan det möjligen vara så att det går snabbare för en person i arbete om hen redan har en pågående rehabiliteringsplan och/eller hjälpmedel som hen har fått av arbetsgivaren.

Nästa brukarråd

Måndagen 23 april 2018 kl. 14:00-16:00.

 

Regionalt brukarråd den 8 februari 2018.

 

 

 

Sara tackar för ett bra och givande möte!

 

 

 

 

Vid pennan: Lena Petersson

 

 

Justerare: Anette Jernberg

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:22