Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd 180305

Synverksamheten Skövde                                                

Möte: Brukarrådsmöte

Plats: Synverksamheten, Konferensrum Ögonblicket Trädgårdsgatan 15 D i Skövde

När: 180305 kl. 14:00-16:00

Närvarande:         Britt Artursson, SRF

                           Mattias Ahlkvist, US Väst 

                             Claes-Göran Johansson, SRF

                             Anette Jernberg, FSBU
                           Nils Posse, FSBU
                           Eva Bjuke, Synverksamheten

                           Maud Gustavsson,
                             Synverksamheten

                             Ulrika Östman, assistent,

Synverksamheten

 

Ej närvarande:     Berit Jildenhed, FSDB

                           Kjell Karlsson, SRF

 

Dagordningen fastställdes vid mötet enligt följande:

§1                        Genomgång av föregående protokoll

§2                        ST Info

§3                        Ekonomi

§4                        Vårdgarantin

§5                        Personalsituationen synverksamheten

§6                        Patientenkät ht 2018

§7                        Klagomål/förbättringar

§8                        Frågor och nyheter från föreningarna

§9                        Ny mötestid

 

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

§1 Eva Bjuke går igenom föregående mötesprotokoll.

§2 Eva Bjuke informerar om att omorganisationen av Habilitering och Hälsa nu är genomförd vilket innebär att Hörsel är ett eget block, Barnhabiliteringen och Vuxenhabiliteringen för sig och ett Syn och Tolkblock. Ny verksamhetschef för ST är Anne Granath.

Sms-påminnelser som skulle ha börjat användas innan årsskiftet lades på is då projektet med självincheckning istället tog över då det skulle införas 2018. Då det nu har konstaterats att självincheckningsstationer inte kan göras helt tillgängligt för alla patientgrupper har projektet stoppats och förhoppningen är då att sms-påminnelser istället ska kunna komma igång så snart som möjligt.

§3 Ekonomin ser inte positiv ut då siffrorna visar ett minusresultat på ca.1,7 miljarder i VG-regionen. Viss oro finns över hur det kommer påverka Habilitering & Hälsas ekonomi vid 2019 års uppräkning. Sjukhusen står för en stor del av underskottet.
Då det är valår kan det innebära att politikerna kommer göra studiebesök på de olika verksamheterna inför valet.

§4 Eva Bjuke informerar om att Synverksamheten klarar vårdgarantin, detta trots en tids underbemanning. Synpedagoger från Vänersborg har varit en extra resurs vid behov.

§5 Ny kurator på synverksamheten i Skövde är Eidi Krüger Allerth som började i januari och arbetar heltid.

Två synpedagoger har också anställts:
Matilda Ljunggren börjar i april och kommer arbeta som synpedagog/optiker och kan då stötta upp även på optikersidan vid behov.
Marie-Louise Arnholm börjar i maj och kommer arbeta med synrehabiliteringen för barn och vuxna.

§6 En ny patientenkät kommer hösten 2018, kritik som framförts på tidigare enkät har gåtts igenom. Diskussioner pågår hur enkäten ska utformas och göras tillgänglig, eventuellt att det ska finnas i väntrummen för att kunna lämnas synpunkter direkt på plats. Metoder för snabb återkoppling har diskuterats, exempelvis knappsystem med positiv/negativ återkoppling som redovisar hur besöket upplevts. Samma system används av bland annat butiker osv. och det finns då möjlighet att se resultat vecka för vecka t. ex.

§7 Mattias Ahlqvist berättar att de frågor som ställs vid kartläggning av nya patienter upplevs som konstigt formulerade och irrelevanta. Han är också frågande till att man vid flytt som innebär att man byter syncentral behöver göra om kartläggningen trots att man inte är ny patient, om inte information om patienten flyttas över till den nya enheten.

Det finns även en del frågetecken gällande dessa frågor om kartläggning i pedagoggruppen berättar Maud Gustavsson. Det pågår en dialog om eventuell förändring av bedömningsinstrument.

Det ställs frågan om det är svårt att rekrytera nya pedagoger med synpedagogutbildning då denna utbildning inte erbjuds längre. Sökande till tjänsterna idag är ofta oerfarna med annan utbildning, Maud Gustavsson nämner att det är viktigt att det finns en kunskap om just synnedsättning och vikten av en specifik utbildning för att säkerställa kompetensen.
Eva Bjuke berättar att det på Universitetet i Örebro finns planer på att erbjuda 4 kurser á 7,5 poäng vilka delvis skulle kunna läsas på distans. Oklart när detta är klart för start.

Samtal fördes om att den vita käppen är väl känd som synhjälpmedel men att det vita selet på ledarhund inte verkar lika tydligt för allmänheten. Ledarhundar är fortfarande inte accepterat överallt och man hänvisar då till allergi bland annat. Mattias Ahlkvist berättar om exempel att ledarhund inte fått följa med in på akuten bland annat.
Ett annat problem kan vara att allmänheten inte respekterar att ledarhunden inte ska störas utan i vissa fall får hunden för mycket fokus.
Hunden upplevs som en trygghet då den vita käppen visst är ett bra hjälpmedel för att påvisa sin synnedsättning för andra, men att man även kan råka illa ut om man träffar på fel personer. Nils Posse berättar då om egna erfarenheter av överfall bland annat.

Svårigheten att få ledsagning diskuteras.

Anette Jernberg berättar att det i vissa situationer kan uppstå missförstånd och att omgivningen inte uppfattar att personen behöver hjälp. Beroende på vilken synnedsättning man har så kanske inte hjälpmedel behövs alltid då det är individuellt. Det finns olika situationer exempelvis i butiker där man hänvisas att kunna läsa på hyllkanter osv. där personalen inte hjälper till för att personen inte har vit käpp.

Markeringsskäpp kan vara ett sätt att visa sin synnedsättning men det upplevs inte som att allmänheten känner till markeringskäppen.

§8 Britt Artursson, SRF nämner att det är på gång att starta upp en kamratstödjargrupp, bra att kunna ta upp frågor om vardagliga saker som kan vara svårt, bra att få en gemensamhet och kunna stötta varandra när det gäller vardagsproblem

När det gäller handikappersättning har protestlista med namnunderskrifter lämnats. Det råder oklarheter om redan utfärdade tillstånd och benämningen ”gäller tills omprövning sker”. Enligt Britt Artursson sker en omprövning vid pension men det kan även vara annan tid för omprövning, detta är oklart. Omprövning kan även innebära att det sker vid regeringsbyte till exempel.

US Väst ska ut på valturné och Mattias Ahlkvist berättar att de då ska passa på att lyfta detta med ett besked hur omprövning ska ske.

Även SRF ska på valturné och Britt Artursson framför att allmänheten ofta förväxlar assistansersättning och handikappersättning. Det är ett viktigt arbete att SRF är ute och träffar allmänheten för att informera.

§9 Nytt brukarrådsmöte bestäms till måndagen den 1 oktober 2018 klockan 14:00 – 16:00 i konferensrum Ögonblicket på Trädgårdsgatan 15 D.

 

Vid protokollet

Ulrika Östman

Assistent

Synverksamheten Skövde

 

                                                                                               

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:24