Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd 180307

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2018-03-07 på Synverksamheten, Borås.

Närvarande:       Jan Gunnarsson, SRF Borås

                             Anette Jernberg, FSBU

                             Marita Johansson, SRF Mark

                             Sonja Jonsson, SRF Lerum                                

                             Valon Hetemi, Synverksamheten

                             Mattias Ahlquist, US

 

Ej närvarande:  Nils Posse, FSBU

                            Göte Gustafsson, SRF Ulricehamn

                             Lilian Carlsson, FSDB                               

1)   Mötets öppnande

Valon Hetemi hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2)   Utse sekreterare och justerare

Jan Gunnarsson utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

3)   Presentation av ledamöter

Vi går bordet runt och presenterar oss.

4)   Föregående minnesanteckningar

Valon Hetemi går igenom föregående protokoll och som sedan läggs till handlingarna.

5)   Frågor från lokalföreningarna

Jan Gunnarsson lyfter frågan om att Synverksamheten i Borås skulle stötta Synverksamheten i Göteborg och undrar hur utfallet blev. Anledningen till det var att Synverksamheten i Göteborg var kort om folk och svaret är att några patienter valde att komma till Borås. Valon berättar att Synverksamheten i Skövde har haft stor personalomsättning och har därför fått hjälp av Vänersborg. Vi har ett bra samarbete med övriga Synverksamheter. SRF håller Iphone utbildningar i form av studiecirklar. Det finns möjlighet att gå kurs i Iphone på Fristad folkhögskola via anmälan från Synverksamheten men i första hand ska man gå sin utbildning på Synverksamheten. Ska man gå Iphone kurs på SRF Borås ska man vara medlem i föreningen och kursen är varannan vecka à 2 timmar. Kostnaden är 100: - per termin och då ingår kaffe. Man får även betala en årsavgift till föreningen.

6)   Information från Synverksamheten

Valon börjar med att informera att vi har en ny organisation i förvaltningen. Man har gjort en genomlysning av verksamheten och kommit fram till att verksamheterna varit för stora. Det var tidigare 2 verksamheter, Habilitering och Syn, hörsel, tolk. Dessa 2 har nu blivit 4 stycken och består av Vuxenhabilitering, Barnhabilitering, Hörselverksamheten och Syn- och tolkverksamheten. Ny verksamhetschef för Syn- och tolkverksamheten är Anne Granath som tidigare varit biträdande verksamheten inom Hörsel, Syn och Tolkverksamheten. Dövblindteamet ligger organisatoriskt under Hörselverksamheten men vi har ett bra samarbete med dem.

Synverksamheten har anställt en ny synpedagog vars anställning börjar den 3 april. En av synpedagogerna går i pension vid årsskiftet och för att tillvarata hennes kompetens sker tillsättningen redan nu. Den nya synpedagogen är IT-pedagog och tanken är att han ska arbeta som synpedagog kombinerat med datorutredningar och IT-utbildning. Förstärkning behövs inom dataområdet då vi om några år har en kommande pensionsavgång. En ny optiker har också anställts så sedan årsskiftet har vi åter 2 optiker i tjänst.

Synverksamheten har tagit till sig önskemålet om att erbjuda information till anhöriga. Då det inte inkommit tillräckligt med anmälningar så har det hela dragit ut på tiden men nu kommer anhörigträffen att genomföras den 21 mars.

Vi har börjat mäta effekten av våra insatser vilket innebär att när man som patient kommer till Synverksamheten och startar upp en vårdplan så får man skatta sina satta mål. När sedan insatserna är genomförda gör man en ny skattning av målen för att se om insatserna gett önskad effekt. Detta är ett pilotprojekt där Västra- Götalandsregionen och Halland ingår. Vi ingår sedan tidigare i ett nationellt kvalitetsregister SKRS. Registret kan i framtiden vara till grund för forskning. Som patient ger man sitt samtycke till att delta.

Man har inom Synverksamheten arbetat med vårdprocesser. Syftet är att vi ska erbjuda jämlik vård i hela regionen. Synverksamheterna har numera samma journalsystem och bokningssystem. Det genomförda arbetet med vårdprocesser kommer att presenteras nationellt på en kommande synkongress. Det är också ett bra arbetsmaterial som nyanställda kan använda. Förra hösten hade man kompetensutveckling för synpedagoger då de anställda synpedagogerna hade olika kompetens och för att kunna erbjuda jämlik vård så genomförde man denna utbildning. Utfallet blev väldigt bra.

Vi har haft nationella kuratorsdagar som vi i Västra Götaland arrangerade. Det blev väldigt bra dagar och var väldigt uppskattade. Under året ska vi höja kompetensen hos kuratorerna som alla ska gå KBT utbildning som pågår under 3 terminer. Detta gäller även kuratorerna inom Hörsel. Synpedagogerna ska delta på nordisk synkongress som anordnas vart 4:e år. Utbildning i orientering och förflyttning ska genomföras för synpedagogerna och en från Borås ska delta.

Mattias efterfrågar orienterings- och förflyttningsträning med ledarhund. Svaret från Valon är att det inte ingår i vårt uppdrag utan det ligger hos SRF. Man får grunden från oss då man måste vara en duktig käppanvändare för att få ledarhund.

Några från Synverksamheten kommer att åka på IT-mässa i Frankfurt. Nästa gång är det Västra Götalandsregionens tur att anordna syndatadagarna och därför vill man åka dit för att uppdatera sig inom dataområdet. Utbildning i synutveckling Barn är på gång i Örebro. 2 av våra synpedagoger kommer nog att delta i denna 7,5 poängs kurs. Det kommer inte att påverka våra väntetider att personalen vidareutbildar sig.

Valon avslutar med att informera om att en ny patientenkät är planerad till hösten.

7)   Nya hjälpmedel

Läs-tv ”tal till text” ingår numera i vårt sortiment. Vid årsskiftet fick Synverksamheten ett nytt avtal för ADL, käppar, klockor med mera. Daisy-spelare Plextalk har omförhandlats till Plextalk Linio så att man kan använda sig av nätverksanslutning. Den ser exakt likadan ut som den tidigare Plextalk spelaren. Alla Bibliotek är dock inte anslutna än.

8)   Övriga frågor

Mattias delger att det inkommit synpunkter angående de frågor som ställs av synpedagogen vid första besöket. Vissa av dessa frågor upplevs som icke relevanta för den yngre patientgruppen. Till exempel frågor som rör personlig hygien och som ingår i ADL-taxonomin för att kunna kartlägga patientens aktivitetsförmågor. Valon svarar att vår stora patientgrupp är äldregruppen och vi vill kunna hjälpa till med tips och strategier. Valon tar till sig denna synpunkt för att se om man kan ställa frågorna på ett annat sätt.

9) Datum tid och plats för nästa möte

Nästa brukarråd bestäms till onsdagen den 3 oktober klockan 10:00 – 12:00 och hålls på Synverksamheten i Borås och kaffe serveras från klockan 09:30.

10) Avslutning

Valon Hetemi tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström                Jan Gunnarsson

Sekreterare                          Justerare

Valon Hetemi

Ordförande

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:26