Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 180208

Närvarande:

Erik Lönnroth                                          SRF Göteborg

Mikael Strömberg                                    SRF Älvsborg

Nils Posse                                                 FSBU Väst

Anette Jernberg                                        FSBU Väst

Ingrid Lindgren                                        SRF Bohuslän

Mathias Ahlquist                                     US Västs ombudsman

Claes-Göran Johansson                            SRF Skaraborg

Britt Artursson                                         SRF Skaraborg

Agneta Hummerhielm                             FSDB Väst

 

Anne Granath                                           Verksamhetschef Syn & Tolkverksamheten

Mattias Johansson                                    Verksamhetschef Hörselverksamheten

Eva Bjuke                                                 Enhetschef, Synverksamheten Skövde/Vänersborg

Sara Andersson                                        Enhetschef, Synverksamheten Göteborg

Valon Hetemi                                           Enhetschef, Synverksamheten Borås

Ewa Roy Pettersson                                 Chefssekreterare Hörselverksamheten

Anne Granath och Mattias Johansson hälsar alla välkomna och öppnar mötet samt gör en presentationsrunda.

 • Justerare

Justerare för dagens möte är Anette Jernberg, FSBU Väst.

 • Föregående      minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar är godkända och klara, läggs till handlingarna.

 • Information från Anne och  Mattias

Information från Anne och Mattias om omorganisationen inom Hörsel Syn Tolk.

 Från och med 1 januari 2018 är Mattias Johansson verksamhetschef för Hörselverksamheten och Anne Granath verksamhetschef för Syn & Tolkverksamheten.

 • Genomgång av 2017:

Synverksamhetens alla enheter har klarat 2017 års åtagande i mål och uppföljningsplan och överenskommelse.

Antal patientbesök på Synverksamheten under 2017 har ökat till 12 730 besök.

Antalet individer som varit på Synverksamheten 2017 är 4000.

Patienter under 20 år:

191 flickor under 20 år.

291 pojkar under 20 år.

 • Lägesrapport från respektive Synverksamheter

Eva Bjuke, Synverksamheten Vänersborg:

Eva informerar att Synverksamheten Vänersborg som har genomfört en flytt i Vänersborg utan att det har påverkat produktionen nämnvärt.

Det kommer att bli en gemensam reception i Vänersborg för Hörsel/Syn.

Rekrytering av ny personal är pågående.

Eva Bjuke, Synverksamheten Skövde:

Eva Bjuke informerar om Synverksamheten Skövde har under senare delen av 2017 haft flera vakanser men nu är dessa tillsatta.

Synverksamheten Vänersborg har stöttat med personal.

Valon Hetemi, Synverksamheten Borås:

Information om Synverksamheten i Borås, rekrytering av personal har gjorts.

Sara Andersson, Synverksamheten Göteborg:

Information om Synverksamheten i Göteborg, rekrytering av personal har gjorts.

 • Nationell Patientenkät

En ny nationell patientenkät är på gång under 2018.

 • SMS påminnelse:

SMS påminnelse kommer förhoppningsvis i slutet av 2018. Först måste dock uppgradering av vårt patientadministrativa system ske.

 • Årsredovisning 2017:

Vårdprocess Syn:

Arbetet med Vårdprocess Syn för barn och vuxna har slutförts under 2017. Arbetet har bedrivits i projektform och varje delområde har haft sin arbetsgrupp och en ansvarig chef. Syftet med Vårdprocessen är att erbjuda jämlik vård oavsett vilken Synverksamheten i Västra Götaland man än kommer till.

Synverksamheten Västra Götaland har haft en kompetenshöjande utbildning för synpedagogerna.

Synverksamheten har påbörjat ett arbete för att införa personcentrerad vård.

Anne G informerar om SKRS, svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning.

Så gott som alla Synverksamheter i Sverige har anslutits till registret.

Syftet med SKRS är att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige.

Effekt av våra insatser, har insatserna vi gör effekt.

Just nu deltar Synverksamheten Västra Götalandsregionen som pilot när det gäller att mäta effekten av våra insatser.

Registerhållare är verksamhetschef Anne Granath.

Synverksamheten i Västra Götalandsregionen anordnade tillsammans med Jönköping, Växjö, Halland ”Nationella kuratorsdagarna” hösten 2017.

 • Synverksamheten Västra Götalandsregionen 2018:

Just nu görs en stor satsning, en KBT utbildning, för kurator inom Hörsel/Synverksamheten.

 • Nationella datadagar

Synverksamheten VGR kommer att anordna de Nationella datadagar i höst i Göteborg.

 • Sight-City mässa

Personal från Synverksamheten VGR kommer att besöka mässan föra att på så sätt hålla sig uppdaterad på framtida synhjälpmedel.

 • Utbildning

Synverksamheten VGR har köpt in en orientering och förflyttnings utbildning.

 

 • Barns Synutbildning

Eventuellt kommer Örebro Universitet starta en utbildning ” Synutveckling och barns syn” hösten 2018.

Finns det platser kommer Synverksamheten skicka personal.

 

 • Nordisk Synkongress

Synpedagoger från Synverksamheten VGR kommer att delta i Nordisk Synkongress den 18 – 20 april 2018 i Stockholm.
Enhetschef Valon Hetemi kommer att på kongressen presentera arbetet med Vårdprocess Syn.

 • INKOMNA FRÅGOR:

   

  Vilken information lämnas ut till nyinskrivna vuxna om Regionens organisationer vid första besök?

Kan inte en broschyr om organisationer i VGR lämnas ut om vi utformar en?

SVAR:

Vi lämnar muntlig och skriftlig information om Regionens organisationer vid besöket.  

Det är Brukarorganisationernas ansvar att förse Synverksamheterna med informationsmaterial.

Ser inget hinder att lämna ut en broschyr med information om organisationerna i VGR, Brukarorganisationer ansvarar för aktuell information i broschyren.

 • Finns det möjligheter att samverka för gemensamma regionala      anhörigträffar när de lokala ställs in?

SVAR:

På grund av att det varit svårt med anmälningar till anhörighetsträffarna, kommer en webb baserad film göras som komplettering.

Brukarrådet och verksamheten är överens om att man ska ha både webb baserade och fysiska träffar.

Synverksamhetens yrkesträffar som är Fristad Folkhögskola har alltid en uppföljningsvecka där även anhöriga bjuds in.

US Västs ombudsman framför att unga föräldrar kan känna osäkerhet och att en anhörigträff för dessa vore värdefullt.

 • Anses resurserna tillräckliga för att kunna erbjuda tillräckligt bra utbildning i teknik så som smartphones och/eller surfplattor?

SVAR:

Resurserna finns. Däremot behöver vi höja och bredda kompetensen bland våra synpedagoger.

Enligt Brukarorganisationerna är den tekniska kunskaperna bristfälliga hos medlemmarna efter utbildning hos oss.

Efter varje utbildning görs en uppföljning för att säkerställa att patient uppnått sina mål i vårdplanen.

Viktigt att patienterna förvalta kunskapen, patienten måste vara aktiv för att förvalta kunskapen eftersom det är färskvara.

Synverksamheten lägger stor vikt vid att informera att det är viktigt att patient tränar med sina hjälpmedel och förvaltar sin kunskap.

Önskemål från Brukarverksamheterna om mer samverkan med Synverksamheten vid utbildning av smartprodukter.

Patienter i tidiga tonår hamnar lätt utanför på grund av att de ej vet hur de kan hantera sociala medier med synanpassningarna i smartprodukterna.

Diskussion kring Synverksamhetens uppdrag. Vårt uppdrag är att utbilda i synanpassningarna och med dess kunskap ska man sedan kunna hantera sin telefon inklusive sociala medier

FSDB informerar att de har kurser på Mullsjö Folkhögskola, där lär de ut It för synskadade.

Kurser i It är 3 – 4 ggr per år.

Anne Granath summerar att It är viktig för delaktighet för våra patienter och vår vision är att ligga i framkanten när det gäller dessa frågor.

 • Hur utreds behovet av punktskrift och är alla garanterade punktskriftsundervisning vid behov?
  SVAR:

Vuxna: När behovet framkommer vid en kartläggning eller utredning erbjuds alla patienter utbildning.

Barn och ungdomar:

Det är skolan och SPSM som ansvarar för barnets utbildning. Synverksamheten ansvarar för föräldrarnas utbildning undervisning, så att de kan stötta sitt barn.

 • Ingår det i Rehab planen att delta i folkhögskolekurser?

Hur erbjuds deltagandet?

SVAR:

Det ingår inte per automatik. Framkommer behov erbjuds man del 1 och del 2, anpassningskurserna.

Sjukresor står för resorna till Introduktionskursen övriga fortsättningskurser står patienten själv för. Synverksamheten står för resorna vid kurser i egen regi.

 • Vilka grupper går på Fristad eller annan ort idag?

Yrkesverksamma och Ungdomsgrupper finns idag i egen regi på Fristad. Det pågår planering av att starta upp fler grupper.

 • Arbetar man för någon särskild informationsinsats kopplad till användningen av 1177?

Vi utbildar inte i hur man använder i 1177.

Patienterna blir informerade om att ta kontakt med oss via 1177 eller telefon.

Anne G tar med frågan om utbildning av 1177 till Synledningsgruppen.

 

Övriga punkter:

 • Handdukar till ledarhundar/Agneta H

Viktigt att det finns rena handdukar att torka av ledarhunden med i skåpet vid ingången på Ekelundsgatan.

Sara A tar med frågan och återkopplar.

 • SKRS Mätning av effekter/Anne

SKRS mäter effekten av insatsen för underlag till forskning och utveckling.

Från och med den 1 februari 2018, kommer frågan att ställas till patient av synpedagog om hur man graderar svårigheten av aktiviteten före och efter insatsen.

 Enighet att svaren ska vara anonyma.

Anne G tar med frågan till SKRS.

 • Nästa möte

Nästa möte är den 7 februari 2019, lokal: 307, Ekelundsgatan 8, Göteborg, kl. 10.00 – 12.00.

Förmöte kl. 09.30 – 10.00.

 • Anne G avslutar mötet och tackar för idag.

 

Vid pennan:

Ewa Roy Pettersson

Chefssekreterare

 

 

 

 

 

 

Det går inte att koppla bilder

Ursprunglig sida

 

GothiaRapportera ett problem Anmäl ett problem Anmäl ett problem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-07-03 09:44