Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 180423

Närvarande:

Erik Lönnroth, SRF

Anette Jernberg, FSBU 

Nils Posse, FSBU

Mattias Ahlqvist, US Väst

Sara Andersson, enhetschef Synverksamheten Göteborg

 

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna.
Erik Lönnroth utses till justerare.

Föregående minnesanteckningar godkänns.

 

Information från Synverksamheten

Omorganisationen

Omorganisationen av Habilitering & Hälsa är nu genomförd vilket innebär att Hörsel är ett eget block, Barnhabiliteringen och Vuxenhabiliteringen för sig och ett Syn och Tolkblock. Ny verksamhetschef för Syn- och Tolkverksamheten är Anne Granath.

Personal Synverksamheten Göteborg

Synverksamheten är nu fullbemannad och t o m överanställt, totalt är vi 32 stycken. Vi är numera14 synpedagoger för att täcka föräldraledigheter mm. Vi har även anställt en kurator 100% på ett års vikariat för att täcka en lång tids sjukskrivning.

Vårdgarantin

Vi håller vårdgarantin 90 dagar och vårt mål är att erbjuda vård inom 60 dagar.
Senaste statistiken visar att vi är nära att nå det målet.

Väntelistor

Tack vare ett omfattande förbättringsarbete som Synverksamheten har gjort med väntelistorna får vi nu en tydligare överblick över listorna.

Vi ser kontinuerligt över väntetider och arbetar för att jämna ut dem, bland annat genom utbildning så att fler behandlare kan utföra alla insatser, exempelvis orientering/förflyttning.

Det har överlag blivit kortare väntetider, men det varierar lite beroende på insats. Det är i dagsläget längst köer till optiker och kurator.

Kompetensutveckling

En KBT-utbildning har startat upp i vår för Synverksamheternas kuratorer
VGR har köpt in en utbildning i orientering och förflyttning för synpedagoger. Fyra synpedagoger från GBG kommer att delta.
Vi kommer att skicka personal till Sight City-mässan för att bevaka nya hjälpmedel.

Patientenkät

En ny patientenkät är planerad till hösten, länk har skickats ut till Regionala brukarrådet.

SKRS

Vi har börjat mäta effekten av våra insatser, vilket innebär att när man som patient kommer till Synverksamheten och startar upp en vårdplan så får man skatta sina satta mål. När sedan insatserna är genomförda, gör man en ny skattning av målen för att se om insatserna gett önskad effekt. Detta är ett pilotprojekt där Västra Götalandsregionen och Halland ingår. Vi ingår sedan tidigare i ett nationellt kvalitetsregister SKRS. Registret kan i framtiden vara till grund för forskning. Som patient ger man sitt samtycke till att delta.

Frågor från Brukarrådet:

-        Vad är det egentligen sagt om hopslagningen till en gemensam reception för syn- och hörselverksamheten?

Planen har varit ända sedan 2011 att ha en gemensam reception för hela huset på Ekelundsgatan. Detta innebär att synverksamhetens reception flyttar ner till plan 3.
Huset i sig behöver först säkras, därefter kommer receptionen på plan 3 byggas om. Först när det är klart planeras det att Synverksamhetens besökare tas emot på plan 3. Väntrum kommer att finnas kvar på plan 5.

-        Hur har det gått med frågan om att utöka telefontiderna?
Nu finns det möjlighet att prata in meddelande på telefonsvararen. Den lyssnas av hela dagen, så fort lampan lyser rött som indikation på att ett meddelande talats in, lyssnas detta av och patienten rings upp.

-        Vilka olika telefonsvar finns egentligen inom synverksamheten och hur lyder de?

Det finns ett telefonsvar för respektive Synverksamhet. På Synverksamheten i Göteborg får man 3 val eller vänta kvar.
Vi ska titta på om vi kan förenkla våra telefonsvar.

-        Vad har hänt i frågan om att utreda möjligheterna till gemensamma anhörigträffar, vilket utlovades vid det regionala brukarrådet senast?

Respektive Synverksamhet kommer att fortsätta med fysiska anhörigträffar. Det är även på gång att filma in en information för anhöriga.

-        Vid det regionala brukarrådet senast så konstaterades det att SV Göteborg arbetar annorlunda än övriga syncentraler med de så kallade informationsmapparna till nyinskrivna. På vilket sätt arbetar man idag och varför skiljer det sig åt mot övriga regionen?

Vi lämnar ut informationsmapp vid det individuella besöket anpassat efter personen. På samma sätt som de andra Synverksamheterna.

-        Finns det möjlighet att införa möjligheten att bli uppringd vid upptaget, kö eller ej svar inom fler områden? (Kopplat till detta med telefontider etc.)

Absolut, lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

-        Hur fungerar det om jag har behov av psykolog respektive sjukgymnast på synverksamheten Göteborg idag? (vann man någonting på närheten genom omorganisationen?)

Vi har ju ingen psykolog eller sjukgymnast anställd på någon synverksamhet. Om ett behov föreligger utifrån synnedsättningen så finns möjligheten att ansöka om synergitjänst av någon från våra andra verksamheter inom H&H. Eller så hänvisar vi till Närhälsan.

-        Hur ser synverksamheten på skillnaderna i grupp respektive individuell rehabilitering inom olika områden?

Det är ingen skillnad i de insatser som ges beroende på om det är individuellt eller i grupp. Grupprehabilitering kompletteras av dynamiken i en grupp.

-        Hur arbetar synverksamheten med att göra barn respektive ungdomar delaktiga i samhällslivet? Exempelvis med att få kompisar?

Dels via de gruppverksamheter för barn och ungdomar som vi erbjuder, både lokalt och regionalt. Vi lämnar också ut information om FSBU.

-        Varför har rutinerna för datorsupporten förändrats och på vilket sätt fungerar den idag?

Idag tar administrationen emot ärendet via telefon och lägger upp det på en väntelista. Datatekniker ringer upp personen. I informationsraden skriver datateknikern vad som är åtgärdat och vad man väntar på. På så sätt ser administrationen vad som är på gång och kan svara vid eventuella frågor på telefontiden. Blir någon av personalen sjuk, kan de andra se vad som är gjort och fortsätta med ärendet.

-        Har möjligheten till hembesök reglerats på senare tid och i så fall på vilket sätt?

Hembesök har inte reglerats. Kan man av fysiska eller psykiska besvär ej ta sig till Synverksamheten gör vi hembesök. Men det innebär en viss begränsning vid besöket på grund av att vi ej kan ta med all utrustning och alla hjälpmedel som finns i vårt lager.
De besök som kan ske på Synverksamheten gör vi på plats, på så sätt får vi tid för fler patientbesök.

-        Hur fungerar orienteringsträningen idag och vad är det då som erbjuds? Vad skiljer om man har/inte har ledarhund? Hur många timmar kan man begära/beviljas? Finns någon form av minimitimmar för en blind person?

Det finns inga minimitimmar utan det är målet i vårdplanen som styr. När målet är uppfyllt avslutas träningen. Ibland har man enklare önskemål och då går det snabbare. Vi utför ingen träning med ledarhund.

-        Hur kan vi se till så att tillämpningsträning i större utsträckning kan erbjudas även äldre när det kommer till teknik på olika sätt?

Patienterna erbjuds antingen individuell eller gruppträning. Målet i vårdplanen ska vara uppfyllt när träningen avslutas.
Planera in en träff med SRF för att se hur vi kan samarbeta.

-        Är resurserna tillräckliga inom ovan nämna områden eller kan vi hjälpa till att driva någonting politiskt?
Återkommer om vi behöver hjälp med att driva någonting politiskt.

Nästa brukarråd

Måndagen 29 oktober 2018 kl. 14:00-16:00.

Sara tackar för ett bra och givande möte!

Vid pennan:
Sara Andersson

Justerare:

Erik Lönnroth

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-05-10 11:54