Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 181003

Närvarande:       Jan Gunnarsson, SRF Borås

                             Anette Jernberg, FSBU

                             Sonja Jonsson, SRF Lerum                                

                             Valon Hetemi, Synverksamheten

                             Mattias Ahlquist, US, deltog från klockan 10:30

Ej närvarande:  Nils Posse, FSBU

                            Göte Gustafsson, SRF Ulricehamn

                             Christina Grönborg, FSDB

                             Marita Johansson, SRF Mark           

1)   Mötets öppnande

Valon Hetemi hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2)   Utse sekreterare och justerare

Jan Gunnarsson utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

3)   Presentation av ledamöter

Alla känner varandra så ingen presentation behövs idag.

4)   Föregående minnesanteckningar

Valon Hetemi går igenom föregående protokoll som sedan läggs till handlingarna.

5)   Frågor från lokalföreningarna

Jan Gunnarsson lyfter frågan om resor till Fristad folkhögskola och vad som gäller. Sjukresor bekostar introduktionskurserna men resterande kurser får patienterna stå för själva.

6)   Information från Syncentral Borås

Valon börjar med att informera att Synverksamheten har bytt namn till Syncentral Borås. Detta på grund av riktlinjer som finns och för att patienten lättare ska kunna söka information på 1177.

En synpedagog är sjukskriven sedan i våras och en optiker är sjukskriven på halvtid. En synpedagog går i pension vid årsskiftet.

Det finns ingen utbildning till synpedagog. Synrehabiliteringskursen finns inte längre. Linnéuniversitetet har en distansutbildning som vänder sig till optiker och synpedagoger med inriktning mot optik.

Framtida kompetensförsörjning är en stor utmaning för Syncentralerna.

Valon går vidare med att informera om det ekonomiska läget. Syncentralen går back runt 100 tkr mest på hjälpmedelsbudgeten. Även förvaltningen Habilitering & Hälsa går back.

Vad gäller utbildningar så går kuratorn en KBT utbildning och en orienterings- och förflyttningskurs pågår. Nästa vecka går syndatadagarna av stapeln i Göteborg. Där ingår it-tekniker, synpedagoger och it-utbildare. Västra Götalandsregionen anordnar dagarna denna gång och vänder sig till alla Syncentraler i Sverige.

Digitalisering av vården är någonting man arbetar mycket med. Detta för att i framtiden klara vårdgarantin. Inom Synverksamheten arbetar man också med detta. Nedan följer några delar Syncentralerna har tagit sig an.

  • Fjärrstyrning av datorer görs idag av it-teknikerna.
  • Utbildningsfilmer är under produktion och ska vara ett komplement till utbildning på plats inom telefoni/i-pad. Filmerna kommer att finnas på hemsidan.
  • En anhörigfilm är under produktion som ett komplement till de träffar som erbjuds på plats. 16 oktober har Syncentralen en anhörigträff här.
  • Även en ny Syncentralsfilm är på gång som ska ersätta den nuvarande som är ca 10 år gammal.

Ett nytt vårdinformationssystem där alla journal- och bokningssystem ska ingå är upphandlat. I och med detta får man ett gemensamt system i hela Regionen. Införandet påbörjas nästa år i Södra Älvsborg inklusive Habilitering & Hälsa men införandet kommer att ta ca 5 år.

Valon berättar om vårdprocess syn som handlar om att man ska få jämlik vård och samma insatser på samtliga Syncentraler. Denna har även presenterats på nationell nivå och väckt mångas intresse.

En nationell patientenkät ska göras för besök gjorda i oktober och patienter kommer slumpmässigt väljas ut och få en enkät hemskickad. Enkäten kommer även att finnas i punktskrift. Utifrån enkätsvaren kan Syncentralerna göra en handlingsplan för att förbättra verksamheten. Enkäten blir hemskickad i november.

Hur tänker Syncentralen om GDPR när man ägnar sig åt fjärrstyrning av datorer frågar Mattias Ahlquist. Ska man upprätta något slags avtal sinsemellan? Valon kollar upp och återkommer i frågan.

7)   Nya hjälpmedel

Vi är i slutskedet av upphandling kring förstoringsglas och förstoringslampor. Arbetet med en ny upphandling för Daisy- och fickminnen påbörjas 2019. Stationära Daisy-spelare förskrivs fortfarande, främst till äldregruppen.

8)   Övriga frågor

Anette Jernberg tar upp frågan om ledsagarkort och hon visar hur man gjort i Halland. Denna fråga har tagits upp i det regionala brukarrådet.

Mattias Ahlquist frågar om Syncentralen ska ha en dag med öppet hus där man bjuder in barn med föräldrar där även US och FSBU deltar för att informera om sin verksamhet.

Inget sådant är inplanerat på Syncentralen i Borås.

9) Datum, tid och plats för nästa möte

Nästa brukarråd bestäms till onsdagen den 6 mars klockan 10:30 – 12:00 och hålls på Syncentralen i Borås och kaffe serveras från klockan 10:00. Nästa gång får man anmäla att man kommer.

10) Avslutning

Valon Hetemi tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström               Jan Gunnarsson

Sekreterare                          Justerare

Valon Hetemi

Ordförande

Senast uppdaterad: 2019-05-10 11:58