Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 181029

Närvarande:

Erik Lönnroth, SRF
Thomas Gustafsson, SRF
Thomas Krantz, SRF
Anette Jernberg, FSBU 
Nils Posse, FSBU
Mattias Ahlqvist, US Väst
Joakim Ericson, SRF Kungälv
Sara Andersson, enhetschef Synverksamheten Göteborg

 Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna.
Joakim Ericson utses till justerare.

 Föregående minnesanteckningar justeras, Thomas Gustafsson tas bort från närvarande och godkänns därefter

 Information från Synverksamheten

Bytt namn till Syncentral Göteborg
Från och med 1 september har enhetsnamnen i Habilitering & Hälsa ändrats, namnändringen är beslutad i ledningsgruppen för Habilitering & Hälsa.

Syftet är att det ska vara enkelt att få kontakt med oss.

Vi heter numera Syncentral Göteborg. Alla fyra syncentralerna gemensamt heter fortfarande Synverksamheten Västra Götalandsregionen. Vår förvaltning Habilitering & Hälsa behåller också sitt namn.

Personal Syncentral Göteborg
Synverksamheten är nu fullbemannad, totalt är vi 32 stycken. Senaste rekryteringen är ersättning på en optikertjänst på 100%. Vi har två längre sjukskrivningar av fyra kuratorstjänster. En av våra kuratorer kommer att gå i pension maj 2019 och rekrytering kommer att påbörjas snarast.

Vårdgarantin och väntetider
Vi håller vårdgarantin 90 dagar och har ökat vår tillgänglighet genom att fler patienter kommer till ett första besök inom 60 dagar.
Vi har ökat antal besök kontinuerligt 2018 jämfört med 2016 och 2017.
Augusti 2016 3263 besök
Augusti 2017 3412 besök
Augusti 2018 3652 besök

Antal remisser har ökat jämfört med föregående år.

170101-171023 1159 remisser
180101-181023 1307 remisser 

 Vi håller ledtiderna bra förutom besöken till optiker där trycket är som allra störst just nu. Orsaken är att vi haft sjukskrivning i personalgruppen samt att en optiker sagt upp sig och slutade sin tjänst i somras. Vi har rekryterat en ny optiker som tidigare arbetat på syncentralen och nu kommer närmast från ögonmottagningen Mölndal. Den nya optikern gör sin första dag 1/12–18.

Vi har fått hjälp av optikerna i Vänersborg ett antal fredagar för att minska våra köer. 

Ekonomin
Vi ligger i balans

Kompetensutveckling:
Synverksamheten VGR har köpt en orienterings- och förflyttningsutbildning. Från syncentral Göteborg är det fyra medarbetare som går utbildningen.

8–9 oktober anordnade Synverksamheten VGR, Nationella syndatadagarna som vänder sig till alla syncentraler i landet.
Nästa år kommer Kalmars universitet åter igen starta upp ” Optometrisk rehabilitering” och de medarbetare som är behöriga har sökt utbildningen.

Patientenkät:
En nationell patientenkät kommer att göras för besök gjorda i oktober och november och patienter kommer slumpmässigt väljas ut och få en enkät hemskickad. Utifrån patientenkäten kommer vi att göra en handlingsplan för att fortsätta förbättra verksamheten. Enkäten kommer att skickas hem till patienten i november. Arbetet samordnas av SKL

Övrigt:
8/11 kommer vi att ha en information för anhöriga och hittills har vi fått in 15 anmälningar.

Ett nytt vårdinformationssystem där alla journal- och bokningssystem ska ingå är upphandlat, vilket innebär ett gemensamt system i hela regionen.

Just nu pågår ett arbete med digitalisering inom vården. Inom Synverksamheten sker också digitalisering t ex.

    • ·         Fjärrstyrning av datorer görs idag av it-teknikerna
    • ·         Utbildningsfilmer är under produktion och ska vara ett komplement till utbildning på plats inom smartprodukter. Filmerna kommer att finnas på hemsidan.
    • ·         En anhörigfilm är under produktion som ett komplement till de träffar som erbjuds på plats.
    • ·         Även en ny informationsfilm om Synverksamheten är på gång och ska ersätta den nuvarande som är ca 10 år gammal.

Inkomna frågor från brukarrådet:

- Vad behöver syncentralen Göteborg för att se till så att samtliga inskrivna får träffa en kurator som gör bedömningen av det psykosociala stödet i hab/rehabiliteringsplanen?
Tidigare har vi haft 2,5 kuratorstjänst men har numera tre kuratorstjänster. Tyvärr på grund av sjukskrivningar har vi inte kunnat erbjuda kurator i samma utsträckning som önskat.
En vision är att alla tre kuratorerna ska ha var sitt huvudansvar: seniorer, yrkesverksamma och barn/ungdomar. Seniorerna utgör den allra största delen av vår patientgrupp
Vi kommer att starta med Förinformation i början av nästa år och eventuellt kommer kurator vara en av de professioner som håller i informationen.
SRF berättar att många av de äldre som kommer till dem uttrycker ett behov av samtalsstöd.

- Hur kan Göteborgs Syncentral göra att Syninstruktörerna får bättre kunskap om rådande hjälpmedel och således blir en naturlig del i processen av när nya hjälpmedel upphandlats etc?

Målet är att en gång per år skall syncentral Göteborg och syninstruktörerna i vårt område ha ett gemensamt möte. Bland annat ger vi information om hjälpmedel vid dessa tillfällen.
I framtiden kommer även de hjälpmedel som upphandlats ligga på 1177, så att alla har möjlighet att se vad som är upphandlat.
Brukarrådet önskar att man informerar syninstruktörerna när nya avtal är klart.

- Vad kom enligt teknikerna ut av samverkansmötet mellan Syncentralens tekniker och SRF Göteborgs studieutskott?

Syncentralen beskrev hur processen för IKT går till vid en utredning och träning, både när det gäller individuellt eller i grupp. Vi informerade om att det inte finns någon ”grundkurs” utan att vi utgår från målen i patientens vårdplan.
SRF informerade att de ser som sin uppgift att stötta med mängdträning med

talsyntes för iPhone. SRF erbjuder ingen mängdträning i förstoringsprogrammet eller anpassningar i Android. Orsaken är att det inte finns någon kursledare som har den kunskapen. SRF uppgav även att det kan skilja stort på vad deltagarna kan och har kännedom om efter syncentralens utbildning.

Information om att Synverksamheten utbildar i alla möjliga hjälpmedel om behovet finns hos patienten. SRF uppmanas att stötta medlemmar i att höra av sig om osäkerhet kring hjälpmedel finns.

- Hur ser rutinen ut för arbetet med att förse brukarna med den senaste uppdateringen av tekniska hjälpmedel och vad ingår i förskrivningen?

Dels var vi i år på Sight City mässan i Tyskland. Syftet var att själva kunna se hur framtidens hjälpmedel ser ut. På så sätt kan vi ställa krav på upphandlingarna och är inte bara hänvisade till leverantörernas utbud.
Leverantörerna har också möjlighet att lämna in förslag på nya hjälpmedel, detta sker 1-2 gånger om året.

Därutöver har vi en arbetsgrupp (SMURF) som har fått i uppdrag att aktivt söka efter aktuell ny teknik.

I en förskrivning ingår utredning, utbildning/träning och uppföljning.

- Hur har det gått med samordningen av anhörigträffarna i regionen? Senaste svaret hänvisade till ”Vårdprocess grupphabilitering” men svarade inte på om och i så fall när nästa träff genomförs.

Än så länge har vi inte samordnat någon gemensam anhörigträff. Vi i Göteborg har en anhöriginformation inplanerad 8/11 och intresset är stort, hittills 15 anmälda. 
Arbetet Vårdprocess grupprehabilitering kommer starta upp i januari 2019 och där kommer se över all grupprehabilitering i regionen.

- Hur kan vi åstadkomma att även Göteborgs Syncentral inför en kaffemaskin i väntrummet, liksom på andra ställen i regionen?

Vi har en kaffeautomat till vänster om receptionen vid toaletterna. Personalen i receptionen brukar erbjuda kaffe vid mån av tid. Självklart får även patienter hämta själva.

-Ansvaret för bostadsanpassning i kök och badrum

Kommunerna ansvarar för bostadsanpassning. Vi skriver enbart intyg som beskriver patientens synnedsättning och dess konsekvenser enligt Boverkets direktiv. I Boverkets ”Rollfördelning i ärenden om bostadsanpassning” visas att det är ett intyg som är vårt uppdrag.

Nästa brukarråd

Måndagen 29 april 2019, kl. 14:00-16:30

Sara tackar för ett bra och givande möte!

Vid pennan:
Sara Andersson

Justerare:
Joakim Ericson

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-19 09:47