Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 190207

Närvarande:  

Claes-Göran Johansson               SRF Skaraborg  

Anette Jernberg                               FSBU  

Nils Posse                                        FSBU  

Mikael Strömberg                            SRF Älvsborg  

Mathias Palm                                   US Göteborg  

Agneta Hummerhielm                    FSDB Väst  

Wandi Lundgren                             FSDB Väst  

Erik Lönnroth                                   SRF Göteborg  

Camilla Svensson                           SRF Bohuslän  

Eva Carlbrand                                 SRF Ale  

Mathias Ahlquist                             US Väst  

Valon Hetemi                                   Enhetschef Syncentralen Borås  

Sara Andersson                              Enhetschef Syncentralen Göteborg  

Anne Granath                                  Verksamhetschef Syn & Tolkverksamheten  

Frånvarande:  

Eva Bjuke                                               Enhetschef Syncentralerna Skövde/Vänersborg 

 

1.         Mötets öppnande

Anne Granath hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2.            Utse justerare 

Erik Lönnroth och Mathias Palm. 

3.            Presentation av ledamöter 

4.            Föregående minnesanteckningar från 8 februari 2018 

Klara, läggs till handlingarna. 

5.            Information från Synverksamheten 

Sara Andersson och Valon Hetemi går igenom Årsredovisningen för 2018.  

Vård i rimlig tid (Vårdgarantin) 

  • ·         UD002 - Synverksamheten har ökat antalet påbörjade synrehabiliteringar till 2727 under 2018 att jämföras med 2721 
 • ·         Patienter – Patienter under 2017 var 4076 och under 2018 var antalet

3 975. 

  • ·         Patientbesök - Patientbesök under 2017 var 12 730 och under 2018 var antalet 13 071.  

Stärkta rättigheter för barn och unga - Barnkonvention 

 • ·         Vi har ombud för barns rättigheter. Det finns en uppdragsbeskrivning som förtydligar ansvar mellan chef och ombud.  

Ombudens träffar samordnas 1 till 2 gånger per år.  

Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen, samordnar nätverket för ombuden i regionen och finns som stöd och har haft träffar och utbildningar under året.   

 • ·         Barnkonventionen kommer att bli lag 2020.  
 • ·         Arbetet med barnanpassat innehåll för externa hemsidan och väntrumsskärmar är påbörjat.  
 • ·         Vi har utformat ett Bildstöd för barn som skickas med i kallelsen  

Barn som anhöriga 

 • ·         Personalen uppmärksammar barn som anhöriga och dokumenterar, frågeformuläret används som stöd.   
 • ·         Barnkonventionen och barn som anhöriga finns med i introduktion till nyanställda.   

Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

 • ·         Verksamheterna har börjat arbetet med att utveckla digitala vårdformer och tjänster, enligt verksamhetsplan.  
 • ·         Fjärrstyrning av patientens dator sker, vilket innebär att patienten kan få hjälp med service och support i form av felsökning, installation, reparation av sin dator utan att fysisk komma till Synverksamheten.  
 • ·         Arbetet med utbildningsfilmer för smarta telefoner och surfplattor pågår, vilket innebär att man kan få hjälp med repetition av sin utbildning. 
  • ·         Arbetet med anhöriginformationfilm pågår, som kommer bli ett komplement till anhörigträffar. 
 • ·         En förinformationfilm planeras som också kommer att bli ett komplement till förinformationen.  
  • ·         Arbetet pågår med att införa självincheckning som är ett politiskt beslut. De fysiska receptionerna ska naturligtvis vara kvar. 
 • ·         Kommentar från brukarrådet: 

Brukarrådet vill vara fokusgrupp i arbetet med Syns digitaliseringsarbete.  

1177 vårdguidens e-tjänster 

 • ·         2017 – 228 inkomna ärenden. 
 • ·         2018 – 254 inkomna ärenden.  

Synverksamheten erbjuder hela basutbudet i 1177 vårdguidens e-tjänster.  

Det testas med anpassningar. 

Kommentar från brukarrådet: 

Diskussion i brukarrådet om vikten av tillgänglighet. Habilitering och Hälsa är med i arbetet med olika anpassningar i 1177. 

Kvalitetsregister 

När det gäller Synverksamheten och SKRS så är Habilitering & Hälsa i stort sett bättre än riket på samtliga mätvärden.   

Aktiviteter som genomförts för att förbättra patientsäkerheten: 

 • ·         1/2 dag patientsäkerhet på H&H chefsdag under maj med inriktning på smittspridning, hygienföreskrifter och arbetskläder i patientnära arbete. 
  • ·         Utbildningsfilm om basala hygienföreskrifter, smittspridning och arbetskläder har tagits fram. 
  • ·         Synverksamheten har implementerat hygienföreskrifternaoch infört arbetskläder på 3 av 4 mottagningar som bedriver patientnära arbete. 
 • ·         Identifierade risker för vårdskada är de patientadministrativa rutinerna.  

förbättringsarbete har genomförts och utvärderats med gott resultat. 

 • ·         Andra identifierade risker är sent inkomna, ofullständiga remisser från Ögonklinikerna. 

   

  • ·         Synpunkterna handläggs av respektive verksamhet inom gällande kvalitetsledningssystem och ligger till grund för systematiskt förbättringsarbete.  

Kommentar från brukarrådet: 

Positivt med arbetskläder enligt Mattias A. 

Hjälpmedel 

 • ·         Förskrivningsutbildning har genomförts under året.  
 • ·         Synverksamheten har rapporterat 149 avvikelser på hjälpmedel.  
 • ·         Valon informerar om Sightcity mässa: Inspiration och omvärldsbevakning. 
 • ·         En innovationsgrupp kommer att bevaka nya synhjälpmedel. 

Fråga från brukarrådet: Hur länge behöver man vänta på ett hjälpmedel under servicetiden? 

Svar: Vi erbjuder hjälpmedelservice och hjälper till skyndsamt.  

Självincheckning 

  • ·                 Under året har det regionala projektet Självincheckning startat upp.  

Kommentar från brukarrådet: 

Viktigt att ha kvar de fysiska receptionerna och ha självincheckningen som ett erbjudande och komplement.  

Brukarsamverkan 

  • ·                 Under 2018 har både lokal och regional + ett extra regionalt med info om vårdprocessen skett. 

Kommentar från brukarrådet och Synverksamheten: 

Brukarsamverkan ska stärkas och vi beslutade att ha ett extra brukarråd i början av maj.  

Då ska vi under en heldag samverka och arbeta med följande frågor:  

 • ·                                         ”mäta effekter” i SKRS   
 • ·                                         för att minska det stora antalet uteblivna/återbud.  
 • ·                                         Synpunkter på hjälpmedel samt testa nya hjälpmedel.  

Vi ska även fundera på en gemensam ”webbaserad mötesplats”.  

Kompetensutveckling  

  • ·                                         KBT utbildning för Synverksamhetens kuratorer.  
  • ·                                         Utbildningen ”Barns synutveckling” för synpedagoger.  
  • ·                                         Utbildningen ”Orientering och förflyttning” för synpedagoger.  
  • ·                                         Hjälpmedelsmässa ”Sight City” för medarbetare inom IKT. 

Chefer och kontaktpersoner deltog på 2018 års användarmöte för SKRS  

Synverksamheten har medverkat i 
Se bra mässan   
Funka för livet  

Samverkan 

Samverkan med regionens ögonmottagningar, genom informationsdag för  

regionens ST-läkare, auskulterande ST läkare och blivande ögonsjuksköterskor.  

Studenter  
Synverksamheten har handlett ett flertal arbetsterapeutstudenter och socionomstundeter.  

Vårdprocessen 

Vårdprocessen har presenterats på Nationella synchefsdagarna, ledningsgruppen H&H, regionala brukarrådet, Region Skåne, Östra Götalands regionsdagar, Nordiska synkongressen, Mastersprogrammet synpedagogik 

Ett arbete har påbörjats där VGR vårdprocess kommer att bli grunden till en nationell vårdprocess.  

Anne Granath berättar om vårt fokus framåt och de prioriterade områdena är:  

     Digitalisering  

Vi kommer att arbeta med att identifiera vilka typer av besök som kan erbjudas digitalt som ett komplement.  

Fortsätta påbörjat arbete med Visiba Care (videomötestjänst) för att möta kraven för Omställning av vården.  

Färdigställa de påbörjade utbildnings- och informationsfilmer för att öka tillgängligheten och valmöjligheten för patienter och anhöriga. 

SKRS/Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning  

Fortsätta utveckla pilotprojekt ”Att mäta effekter”   

Glädjande nyhet: SKRS kommer att uppgraderas till certifieringsnivå 3 under 2019, vilket innebär att SKRS är ett fullvärdigt kvalitetsregister.  

6.    Inkomna frågor från brukarrådet 

Anmälda frågor:  

Vilka rehabiliteringsinsatser erbjuder ni som inte är kopplade till hjälpmedel?  

Svar: 

Inom alla målområden erbjuder vi råd, tips och strategier. 

Vilka rutiner finns för att säkra likvärdighet?    
Svar: 

Vårdprocessen bygger på att patienten ska få samma insatser oavsett vilken syncentral man kommer till i regionen. Följsamheten kontrolleras samt att vi har årlig uppföljning av vårdprocessen.   

Kan ni skriva intyg för att styrka att brukaren är i behov av en ledsagare?   

Detta krävs för att personer med synnedsättning skall kunna ha med sig en ledsagare och få den rabatt som finns vid olika evenemang och aktiviteter. 

Svar: 

Ja, vi kan utfärda intyg för ledsagning tex Liseberg mm.

Kostnaden är 105 kr.  

Har ni samarbete med kommunens bostadsanpassare?   

(Detta har kommit som ett önskemål från Uddevalla)  

Svar: 

En lokal fråga men svaret blir regionalt: Vi har två olika ansvar och uppdrag. Syncentralen skriver ett intyg och kommunen gör bedömningen och anpassningen. Vid frågor har vi telefonkontakt.  

Bohusläns ena representant kan inte längre delta i rådet.  

Vi undrar om det är ok att ersätta hennes plats? 

Svar: 

Vi skickar ut inbjudan till distrikten som i sin tur beslutar om att skicka vidare inbjudan och vilka som ska representera efter en överenskommelse vi gjort tillsammans med er. Vi avgör inte vem som får komma. 

Kommentar från brukarrådet: Mailadresserna för inbjudan är ej korrekta, brukarrådet inkommer med de korrekta adresserna. 

Skickas remisser från SC till Syn och hörselinstruktörerna?  

Det är bra för statistiken för hur många besök de gör per år.  

Svar: 

Vi skickar remisser och de ansvarar för sin statistik.  

Vad kan man få hjälp med vid hembesök?  

Frågan kommer från en som önskade hjälp med datorn och fick inte det hemma utan fick ta med datorn till SC  
Svar: 

Om man av fysiska och psykiska orsaker inte kan ta sig till Syncentralen, gör vi hembesök. Vi kan även fjärrstyra datorer. Vi förskriver anpassningen i datorn och har ansvar för den men inte för datorn som är en egenvårdsprodukt som man själv ansvarar för.  
  
Skillnad på vårt uppdrag och syninstruktörens.  

Svar: 

Vi rehabiliterar/habiliterar och sedan är det kommunens ansvar att hjälpa till att upprätthålla detta i hemmet.  Informerar om att en extra avgift tillkommer på 100 kr vid hembesök.  

Erbjuder SC utbildning i Iphoneanvändning? På vilken nivå?  
Svar:  
Vi erbjuder utbildning i att hantera antingen tal eller förstoringen i telefonerna.  

Medlem har blivit nekad markeringskäpp, vad är det för kriterier för att få detta?  

Brukar vara att brukare inte vill ha käpp, men här blev brukaren nekad käpp.  

Svar:  

Kriterierna är: Måttlig synnedsättning (WHO 1–5) S= 0,3–0,1  
Vi förskriver markeringskäpp om det uppkommer att det finns behov vid kartläggningen/utredningen. Markeringskäpp används för att orientera sig, för att upptäcka hinder och för att informera omgivningen om synnedsättningen. Då stödkäpp behövs är det Närhälsan som först måste prova ut och förskriva en och sedan kan vi byta ut den mot en vit stödkäpp.  

Progressiva kontrastglasögon har någon också blivit nekad att få från syncentralen,  

Vilka är kriterier?  

Svar: 

Ur handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel:  

Mål: Förbättra synfunktionen  
Anvisningar: För att förskrivning skall vara motiverad skall synfunktionen avsevärt förbättras jämfört med tidigare glasögonkorrektion.  

Kontrastglasögon utan styrka (solglasögon) vilka kriterier för då detta?  
Svar: 

Vi skiljer på bländningsskydd och solglasögon 

Solglasögon är något som alla behöver för att skydda oss mot solen.   
Sedan har många av våra patienter stora bländningsproblem och de solglasögon som finns ute i handeln räcker inte – då förskriver vi bländningsskydd ex extremt mörka glasögon, mörka ihop med en kontrastfärg eller bara kontrastfärg. Vid dessa bländningsproblem så krävs det bågar som skyddar att inte ljus kommer in från sidorna eller uppifrån.  Ofta är dessa personer även bländningskänsliga inomhus och kräver någon form av bländningsskydd även i dessa situationer.  

Fråga om syncentralen är till för brukare eller personalen?  
Svar: 

För brukarna  

Man drar in på många synhjälpmedel.  
Svar: 

Senast ett hjälpmedel drogs in var det datorn (2015) men inte förstoringsprogrammen eller talsynteserna. Därefter har inga andra hjälpmedel dragits in. 

Utifrån detta uppstod det en diskussion om enklare hjälpmedel som på sikt kommer att bli egenvårdsprodukt för att lämna plats för framtidens nya synhjälpmedel. Patientunderlaget kommer att öka men Budgeten kommer att vara oförändrat varför hjälpmedelssortimentet behöver förändras om vi ska ta in de nya synhjälpmedlen. Brukarrådet håller med att enklare synhjälpmedel får bli egenvårdsprodukter. 

Nästa Regionala Brukarråd för Synverksamheten är den 13 maj 2019, kl.09.30-15.00, i Göteborg. 

Anne Granath tackar alla för idag och avslutar mötet. 

  

  
   

  
 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-10-08 13:42