Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 190306

Närvarande:      Jan Gunnarsson, SRF Borås

                           Mattias Ahlquist, Unga med synnedsättning

                           Sonja Jonsson, SRF Lerum                              

                           Marita Johansson, SRF Mark

                           Christina Grönborg, FSDB

                           Valon Hetemi, Synverksamheten

Ej närvarande: Anette Jernberg, FSBU

                           Nils Posse, FSBU

                           Göte Gustafsson, SRF Ulricehamn

                                                                                      

1)   Mötets öppnande

Valon Hetemi hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2)   Utse sekreterare och justerare

Mattias Ahlquist utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

 

3)   Presentation av ledamöter

Vi går bordet runt och presenterar oss.

 

4)   Föregående minnesanteckningar

Valon Hetemi går igenom föregående protokoll som sedan läggs till handlingarna efter Valon tagit upp frågan om GDPR i samband med fjärrstyrning av patientens dator som lyftes på föregående möte. Detta är en fråga som Synverksamheten tar på största allvar. Ett samarbete med Regionens IT har påbörjats där man arbetar med informationsklassificering av Teamviewer utifrån konfidentialitet, spårbarhet, riktighet och tillgänglighet. Teamwiever ska utvärderas för att se hur säkert det är. Man ska bland annat kunna spåra vem som har varit inne i någons dator. Viktigt att poängtera att alla anställda inom Synverksamheten arbetar under sekretess. 

Slutligen informerar Mattias Ahlquist om att man kan ansöka om ett ledsagarkort på Västtrafik (Tidpunkten) som gäller på Västtrafiks bussar.

 

5)   Frågor från lokalföreningarna

Jan Gunnarsson har ett förslag som gäller föreningen i Alingsås. En person vid namn Lenne Edin som är medlem i SRF Borås bor i Alingsås och är intresserad av att vara representant från Alingsås. Jan Gunnarsson tar kontakt med Lenne Edin som får lämna in sina kontaktuppgifter.

Tag kontakt med Elisabeth på Syncentralen om det blir förändringar av ledamöter.

Mattias Ahlquist tar upp frågan om problemet med uteblivna besök. Man har gjort en egen kartläggning bland sina medlemmar om omfattning och orsak. Ett önskemål är att man skulle vilja få en SMS-påminnelse inför besöket. Valon tar vid och presenterar uttagen statistik över uteblivna besök år 2018, totalt 124 stycken. 60 personer uteblev i gruppen yrkesverksamma.

6)   Information från Syncentral Borås

Valon börjar med att informera att antal besök ökade år 2018 och landade på 2 974 besök jämfört med 2 698 besök år 2017. Däremot minskade både antal patienter och remissinflödet. Antal inkomna remisser minskade från 675 år 2017 till 598 år 2018. Det ekonomiska slutresultatet år 2018 blev +403 tkr. 

Valon redovisar resultatet från den genomförda patientenkäten där 209 patienten svarade av 575 möjliga. Enkäten bygger på besök gjorda september och oktober 2018. Valon drar resultaten från de olika frågorna som ställdes i enkäten. Resultatet var övervägande väldigt bra, oftast över 90 % nöjdhet. Mattias Ahlquist lyfter att siffrorna som rör patientens delaktighet och vårdplan är lägre än övriga siffror. Syncentralen behöver bli mer uppmärksam inom det här området men även föreningarna behöver informera om att man kan läsa sin vårdplan på 1177. Ett alternativ som diskuteras på dagens möte är att man skulle kunna får med sig en skriftlig vårdplan i handen vid besöket. Det ska vara ett samarbete mellan behandlaren och patienten. Frågan lyfts om ordet ”Rehabplan” är bättre att använda sig av än ordet vårdplan? Svaret från Valon är att det är ett nationellt bestämt begrepp så det är ingenting Syncentralen styr över. Jan diskuterar vidare och säger att det ligger på behandlaren att ta upp detta med patienten och informera om vad man kommit fram till. Därför är det viktigt att få det på pränt och få den med sig i handen.  Personalgruppen på Syncentralen kommer att ta fram handlingsplaner utifrån enkäten som man kommer att arbeta vidare med.

Christina Grönborg tar upp att 1177 är inte optimalt för personer som använder synhjälpmedel. Även Mattias Ahlquist framhåller att 1177 är helt otillgängligt för synskadade, speciellt ihop med surfplattor. 

Valon säger att man arbetar med frågan ihop med leverantören för att få till en förbättring

Vad gäller personalsituationen så är en synpedagog helt sjukskriven och en optiker är sjukskriven 50%. En synpedagog har gått i pension men har ersatts av en ny.  Inom en snar framtid kommer fler pensionsavgångar och nyanställningar kommer att göras för att ersätta dem. Dom nyanställda får en omfattande introduktion och får vidareutbilda sig allt eftersom.

Henrik går på föräldraledighet och personal inom datateamet träder in och tar hans arbetsuppgifter och vi kommer även att ta hjälp av Syncentralen i Göteborg. 

Digitaliseringsarbetet fortskrider och Syncentralerna har gjort en film som ska användas vid förinformation och är ett komplement till den förinformation som sker på plats på Syncentralen. Tanken är att också en barnfilm ska tas fram. Utbildningsfilmer inom telefoni/surfplattor kommer också att läggas ut på hemsidan. Anhöriginformationsfilm är också något man arbetar med som exempelvis tar upp vad det innebär att leva med en synnedsättning. En anhörigträff äger rum på Syncentralen den12 mars och är förlagd på kvällstid. 

Beslut är taget om införandet om Framtidens vårdinformationssystem Södra Älvsborg ska gå in först i det nya systemet. Alla förvaltningar och sjukhus ska ingå i det här systemet. År 2025 ska alla verksamheter ha gått in i det nya systemet som både är ett journal- och bokningssystem. Systemet ska fungera ihop med synanpassningar. Troligtvis kommer arbetet med detta att startas upp i höst.

Valon avslutar med att berätta om Synprocessen som Syncentralerna i Västra Götaland arbetat fram. Intresset för detta arbetet är stort bland övriga Syncentraler i landet. En utbildning kommer att erbjudas kring detta som alla Syncentraler i landet kan ta del av.

 

7)   Nya hjälpmedel

Mattias Ahlqvist tar upp att man önskar att förskrivning av appar ska bli mer möjlig. Valon informerar om att upphandling av datorprogram/inmatningsenheter (punktdisplay) har påbörjats. Man arbetar bland annat med kravframställan. Upphandling för Daisyspelare och fickminne är också på gång. Upphandlingen av förstoringsglas är klar och vissa förstoringsglas finns inte längre med i sortimentet. Mattias Ahlquist frågar om den nya kameran som man sätter på glasögonen och som man gärna skulle vilja få med i upphandlingen.

 

8)   Övriga frågor

Inga övriga frågor att ta upp

9) Datum, tid och plats för nästa möte

Nästa brukarråd bestäms till onsdagen den 9 oktober klockan 10:30 – 12:00 och hålls på Syncentralen i Borås och kaffe serveras från klockan 10:00.

 

10) Avslutning

Valon Hetemi tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström              Mattias Ahlquist

Sekreterare                         Justerare

Valon Hetemi

Ordförande

Senast uppdaterad: 2019-04-02 14:12