Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 190905

NÄRVARANDE:              Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg

                                            Britt Artursson, SRF Skaraborg

                                            Anette Jernberg, FSBU Västra

                                            Mikael Strömberg, SRF Älvsborg

                                            Camilla Svensson, SRF Bohuslän

                                            Mona Nilsson, SRF Göteborg

                                            Erik Lönnroth, SRF Göteborg

                                            Thomas Krantz. SRF Göteborg

                                            Mathias Ahlquist, Unga med synnedsättning väst 

                                            Agneta Hummerhielm, FSDB Väst

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten

Eva Bjuke, Enhetschef Synverksamheten Skövde/Vänersborg

Valon Hetemi, Enhetschef Synverksamheten Borås

                                            Britt Axelsson, Administrativ koordinator Tolk

1. Mötet öppnas

Anne Granath hälsade alla välkomna. 

2. Utse justerare

Att justera dagens anteckningar utsågs Camilla Svensson

3. Presentations av ledamöter

En presentationsrunda gjordes.

4. Föregående minnesanteckningar

Ingen hade något att erinra. Anteckningarna lades till handlingarna.

5. Information från Synverksamheten

 • ·         Ekonomi, Anne

Regionen går back och Habilitering & Hälsa gick 5 miljoner minus innan sommaren.  Syn- och Tolkverksamhet gick plus 3,2 milj fram till juni.

Fråga: Vart kommer 3 milj plus från?

Svar: Personal har varit långtidssjukskrivna samt att de tagit ut sina ledigheter.

 • ·         Statistik, Anne

Statistiken ser bra ut. Vi klarar 60 dagar enligt vårdgarantin. Besök per månad i fram till juni är 7.500 besök. Påbörjad synhabilitering på 1.872 patienter ligger mycket över jämfört med 2018 som var 1.600 patienter.

Fråga: Ökar synskadade?

Svar: I delårsrapporten syns statistik på detta. Delårsrapporten kommer att bifogas anteckningarna.

Remisserna ökar i Borås.

 • ·         Digitaliseringsplan, Valon

Digitala vårdbesök. Arbete pågår med att titta på vilka besök som kan digitaliseras på Syncentralerna. Under hösten kommer vi att erbjuda digitala besök.

Kommentar från brukarrådet: Synskadade hänger inte med digitala produkter. Systemen är inte till för oss som inte ser. Måste lära sig först att hantera produkterna. Många klarar inte av alla system, önskar att det bara kommer att erbjudas.

Dövblinda behöver också tolk.

Självincheckningen i Vänersborg används inte, man måste träna på olika digitala apparater först innan de tas ut.

Syninstruktörer saknas.

Svar: Vi inom landstinget och kommunerna har olika uppdrag. Synverksamhetens uppdrag är synrehabilitering/habilitering. Det är inte syninstruktörernas uppdrag att lära ut IKT/ information, kommunikation och teknik (utbilda i mobila enheter och datorer).

Vi kommer utveckla de digitala besöken för att öka tillgängligheten. Det kommer att bli ett erbjudande som man som patient välja mellan ett videomöte eller fysiskt besök. Vi håller på och identifierar vilka möten som vi kommer att erbjuda digital med start 1 oktober.

 • ·         Förbättringsarbete, Eva

I Synverksamhetens pågår ett förbättringsarbete med att minska sena återbud och uteblivna besök. Risk och konsekvensanalys är gjord som första steg

 Vid senaste brukarrådet fick vi många bra idéer och förslag på hur vi skulle kunna minska uteblivna besök/återbud.

 • ·         FMV, Valon

Framtidens vårdadministrativa miljö. Habilitering & Hälsa tillsammans med andra verksamheter i Södra Älvsborg är först ut med ett nytt journal- och bokningssystem. Personal kommer få utbildning och driftstart av systemet blir 2021.

VGR jobbar med tillgänglighet att synanpassa för patienter med synnedsättning.

6. Övriga frågor

 • Mathias Palm/US Göteborg

Vi har en fråga gällande tillgänglighet och kunskapsspridning mot ögonmottagningen och andra mottagningar och kliniker i VG regionen. Görs detta?  

Frågan bordlades eftersom Mathias Palm inte var med på mötet.

 • ·         Erik Lönnroth, SRF Göteborg

Vad får synpedagogerna för insiktsutbildningarKunskapen är dålig hos många.

Svar: I Göteborg, Skövde, Vänersborg och Borås har synpedagoger insiktutbildning.

Valon och Eva berättade om hur de arbetar med frågan. Det finns ett introduktionsprogram för nya medarbetare. Man får träffa synskadade medarbetare, man får prova fingerad optik etc. Enligt överenskommelse under mötet kompletteras anteckningarna med hur Sara på Syncentralen Göteborg gör. Svaret är att Göteborg arbetar som övriga Syncentralerna i regionen.

 • ·         Varför har Syncentralen slutat med att bedriva extern rehabilitering så som

exempelvis studiebesök på bibliotek, SRF, idrottsföreningar mm? 

Svar: Vårt uppdrag (hälso- och sjukvårdens ansvar) omfattar inte av fritidsaktiviteter eller hjälpmedel som används vid fritidsaktiviteter eller hjälpmedel som behövs i fritidsboendet. 

Synverksamheten erbjuder habilitering/rehabilitering på specialistnivå till personer med måttlig till svår synnedsättning och blindhet samt deras anhöriga, närstående och andra personer i närmiljön. Insatserna planeras och genomförs i samråd med patienten och bygger på en vårdplan efter varje individs behov. Verksamheten har tvärprofessionella team med medicinsk, teknisk, pedagogisk och psykosocial kompetens. 

Mål för synåtgärderna är att förbättra livssituationen för personer i alla åldrar med måttlig synnedsättning till blindhet. Vi erbjuda t.ex

à        Träning av dagliga aktiviteter med eller utan hjälpmedel

à        Psykosocialt stöd och rådgivning

à        Vägledning och information till anhöriga, närstående och personal

à        Samordning och uppföljning av insatser

 • ·         Vad är syftet med införandet av digitaliserande åtgärder så som instruktionsfilmer inom synrehabiliteringen?

Svar: Besvarat av Valon under punkt 5.

 • ·         Har man funderat på att införa en resurssyncentral för gravt synskadade med behov av helhetsrehabilitering?

Svar: Synverksamheten erbjuder både individuell och synrehabilitering/habilitering i grupprehabilitering.

För vuxna har vi tre grupper:
Gruppverksamhet för yrkesverksamma och seniorer som är utformade efter vårdprocessen samt ”Att finna nya vägar”.

För barn-och ungdomar har vi på varje enhet har vi ca 2-4 olika grupprogram plus vårt regionala- ungdomslägret.
I Göteborg pågår just nu en käppgrupp, ca 5 i ålder och runt 8 st.

Målsättningen med grupprehabilitering är att genom gruppdynamiken åstadkomma gynnsamma processer som leder till en varaktig förändring och ökad livskvalitet. Få insikt om synnedsättningens påverkan; möjligheter och begränsningar genom fördjupad kunskap om synen och synnedsättningens konsekvenser, strategier och synhjälpmedel.               

 • ·         Mona Nilsson, SRF Göteborg

Hur jobbar man med psykisk handlingsplan, anhörighetsträffar som får prova fingerad optik?

Svar: Personal får prova fingerad optik. Nyanställda får testa och prova 1 gång per år + introduktion. 

 • ·         När ändrades uppdraget ”följa med ut”?

Svar: Fritid är inte vårt uppdrag. Förut hade vi inte gemensam vårdprocess, det har vi nu. Tidigare fanns en grupprehabilitering BAS grupp som byggde på att göra olika besök på olika platser.

Det är borttaget att ledsaga till plats. Istället är vårt mål att genom synrehabilitering/habilitering få patienterna att få ett aktivt och delaktigt liv.  T.ex att genom våra insatser inom orientering och förflyttning, få patienterna att själva ta sig ut.

 • ·         Fråga: Vem ska hjälpa oss med fritiden, finns ingen som har ansvar? Orientering och förflyttning behöver ingå i rehabiliteringskedjan då det är bra att träna andra sinnen.

Svar: Se ovan svar

 • ·         Personer med synnedsättning och andra hinder t ex dyslexi slussas/bollas mellan olika habiliteringar.

Svar: Dyslexi ligger inte inom Synverksamhetens ansvar. Vi har regelbundna samverkansmöten med barnhabiliteringen.

 • ·         Camilla Svensson, fråga från SRF distrikten i regionen   

När man har en synnedsättning och skall besöka någon vårdinrättning behöver man åka sjukresa. För att få åka mellan hemmet och hela vägen till entrén krävs ett intyg för varje tillfälle. Kan Syncentralen utfärda ett sådant intyg på t ex 1 år?

Svar: Alla vårdgivare kan skriva intyg för sjukresa. Synverksamheten skriver ut intyg för besök gällande vår egen verksamhet.

7. Nästa möte                                                                                         Nästa möte är den 20 februari 2020 på Regionens hus i Vänersborg, rum: Visionen. KL 09.30-10.00 förmöte och Regionalt brukarrådsmöte kl 10.00-12.00

Anne Granath tackar alla för idag och avslutar mötet.

 

Vid anteckningarna                               Justerare

Britt Axelsson                                        Camilla Svensson

Senast uppdaterad: 2019-10-08 13:53