Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens brukarråd den 13 oktober 2016

NÄRVARANDE: 
Berit Jildenhed, FSDB Väst   
Tobias Engström, VGDL  
Jenny Willén Kozma, DHB Västra   
Kai Mäkiperä, DHB Västra
Mattias Johansson, verksamhetschef   
Kristina Jasson, enhetschef för tolkarna
Else-Marie Ljungberg, controller H & H   
Britt Axelsson, assistent/sekreterare 

Alla hälsades välkomna till dagens möte. En presentationsrunda gjordes.

1. Fortsatt arbete med Tolkkvalitét

Förbättringsarbetet började för ungefär ett år sedan. Vi har nu kommit fram till att brukarorganisationerna ska välja minst tre ämnen som ska prioriteras.

DHB 12: Tolkar som kan tolka åldersanpassat. Äldre-yngre. Att förstå varandra. 17: Bra om tolkarna har olika färdigheter. 20: Tolken ska vara mer aktiv under tolkuppdraget 22: Rätt tolk på rätt plats utifrån mitt behov som tolkanvändare.

FSDB 2:  Taltolka högt och tydligt. 4:  Socialhaptisk kommunikation. 17: Bra om tolkarna har olika färdigheter. 22: Rätt tolk på rätt plats utifrån mitt behov som tolkanvändare. 30: Önskar ledsagning till och från hemmet/tolkuppdraget.

VGDL 1: Bättre samarbete med tolk under taltolkning. 5: Syntolkning och ljudtolkning är viktigt. 17: Bra om tolkarna har olika färdigheter. 22: Rätt tolk på rätt plats utifrån mitt behov som tolkanvändare. 23: Jag vill ha samma tolk vid samma typ av möte.

Synpunkter som kom fram angående de ämnen som prioriterades.

DHB: Tolken ska vara mer aktiv. T ex vid fritidsaktiviteter där barnen är mycket aktiva får barnen söka upp tolken. Man hör från flera håll att tolken inte är så aktiv speciellt till de mindre barnen. Medlemmarna i DHB är hela familjen där barnen får lär sig tidigt teckenspråk och att använda tolk. VGDL håller med i detta ämne.

VGDL: Rätt tolk på rätt plats. Vid olika möten på arbetsplatsen ska tolken kunna fackliga uttryck. Det finns då begränsning av tolkar vid dessa möten. Det finns tolkar som inte passar till arbetsplatstolkning med fackliga uttryck men är jättebra tolkar till annat. Fördel att få samma tolkar på APT som övriga möten på arbetsplatsen, tolken får då kontinuitet.

FSDB: På våra möten är det inte lämpligt med en ny tolk. Oftast har vi tunga uppdrag. Gruppen dövblinda är stor och spridd på individnivå.

När det gäller socialhaptisk kommunikation är det inte många dövblinda som beställer. Det finns tolkar som kan denna kommunikation men finns inte med i beställningen.

I tolkanvändarprofilen kan man precisera hur man vill ha sin tolkning. På nästa möte kommer vi titta på min profil i T9K.

DHB, VGDL: Tolken bör anpassa ålderstecken. Det finns äldre tecken och nya. Barn har ofta slangtecken. Finns även internationella tecken.

Tolken måste prata högt och tydligt. Tolken missar detta ibland då de översätter teckenspråk till hörselskadade med slinga.

Tolkanvändaren önskar bättre samarbete med tolken. Tolkanvändaren kan se signal från tolk att de inte hänger med. Vissa tolkar har inte hängt med i utvecklingen

FSDB: Vid ledsagning är det svårt att veta om det är kommunen eller landstinget man ska vända sig till. Frågan tas inte upp på dövblindteamets brukarrådsmöten. Mattias skickar frågan vidare till dövblindteamet.

DHB: Hörande föräldrar till döva barn vet inte hur man använder tolk. Saknaden av informatör är stor. Mattias tar med sig detta.

2. Föregående minnesanteckning

Punk 9: Tolkverksamheten har påbörjat detta arbete genom synpunkter på brukarrådet och genom enkätsvaren.

Punkt 11: Det fortfarande svårt att hitta till Tolkverksamhetens hemsida, man får klicka sig runt i flera steg. Tolkverksamheten kan inte påverka hur hemsidan är uppbyggd, däremot kan vi eventuellt påverka sökvägarna. http://www.vgregion.se/sv/Habilitering--Halsa/ Denna genväg kan man lägga som favorit. Eller så kan man söka på ”Vård och Hälsa i Västragötalandsregionen” och skriva i sökrutan ”tolk”, då kommer Tolkverksamheten upp först.

3. Information från Tolkverksamheten

Tolkverksamheten har nu fått sin beställning. Det blir inga ekonomiska förändringar endast en liten uppräkning för 2017. Tolkverksamheten ligger per augusti 2016 på plus-minus 0.

Tolkverksamheten har blivit mer eftersökt trots det så är beställda uppdrag lite mindre i år än 2015 under perioden januari-september.

Tolktjänst                             2016     2015
Beställda uppdrag             11.601  12.468
Utförda uppdrag                  8.919    9.595
Tolkbrist                                  4,9%      4,9%
Sent inst av brukare              1,5%      1,8%

Tolkbrist                             2016
Barndomsdöva                    4,9%
Dövblinda                            5,2%
Vuxendöva                          5,3%

Ingen statistik över Taltjänst redovisades.

VGDL: Siffran sent inställda av brukare har minskat, beror det på sms-påminnelsen. Svar: Ja, siffran har sjunkit.

Erika Lie-Lowborn har slutat som enhetschef i BAS-enheten p g a pension. Hon har ersatts av Ulrika Karlsson som började som enhetschef 1 september. Linda Malmberg som varit enhetschef för tolkarna i söder har den 10 oktober blivit enhetschef på Hörselverksamheten södra Älvsborg. Kristina Jasson blir nu tillfälligt chef även för tolkarna i söder fram tills rekrytering av ny chef har gjorts, klart senast 15 januari.

Tolkverksamheten och Regionservice har gjort en ny upphandling av tolkföretag där avtal har tecknats med tre tolkföretag, avtalet gäller fr o m 1 september 2016. De tre tolkföretagen är Califf Coda AB, Tecken & Tolk Sverige AB och Tolk Net i Göteborg AB.

Den 27 januari 2017 ska alla medarbetare i Tolkverksamheten samlas för en gemensam dag. Den dagen blir det begränsning av tolk.

4. Vad blir det för uppföljning av önskemål att välja tolk som Mattias nämnt om att det går visst att önska sig tolk? (VGDL)

Mikael Forslunds beslut om att tolkanvändarna inte får önska tolk har det blivit mycket diskussioner om. Därför har Mikael Forslund och Mattias Johansson samlat repr från VGDL för att tillsammans ta fram kontinuitet vid speciella tolktillfällen. Man har även bjudit in Dövas Kvinnoförening till dialog om tolk vid förlossningar den 24 oktober i Göteborg. Till mötet kommer repr från VGDL och Kvinnoföreningen kommer även att representera FSDB. Välja/Önska tolk vad står det för? Tolkanvändaren begränsar sig om man bara önskar få tolkar. Synpunkter kan skickas in till tolkbeställningen. En uppföljning kommer att göras.

5. Utveckla mer tjänsten dövtolk. Tjänsten ska vara mer tillgänglig i olika uppdrag och gärna flera dövtolkar i framtiden (VGDL)

SDR har utbildat döva till tolkar. Det finns en utbildad dövtolk i regionen. Dövtolk har används vid migrationsärenden samt till någon dövblind person. Tolkbeställningen kan inte ta emot beställning på dövtolk, men kan skriva i beställningen att behov av dövtolk finns.

6. Trasig bildtelefon hos Tolkverksamheten har legat för länge och detta måste kollas (VGDL)

Det har varit svårt med nätet och bildtelefonerna har släcks ned ibland. Tolkverksamheten har inget kösystem i bildtelefon. Kristina och IT-ansvariga har haft möte om att nätet måste bli bättre. Utveckling av teknik i Tolkverksamheten är pågående med It-stöd.

Ingång till tolkbeställningen är bland annat texttelefon, taltelefon, e-post och bildtelefon. Texttelefonsamtalet har minskat avsevärt, det ligger under 1% ca 20-25 st under året. Flera texttelefoner är inte kompletiva med våra texttelefoner.  Vid årsskiftet kommer texttelefonerna i beställningen tas bort.

7. Övriga frågor FSDB hade lämnat in tre punkter som tyvärr inte kom med dagordningen, därför tas de under övriga frågor.

• Informatör
Det finns ett stort önskemål bland medlemmarna att få en informatör till Tolkverksamheten. Dövblinda blir dåligt bemötta utav personal som är invandrare i vården. Tolkanvändarna har påverkats att det inte har funnits någon informatör på länge. Svar: Tolkverksamheten håller på att se över informatörstjänsten.

• Akuttolk
Finns det någon maxtid hur lång tid det ska ta innan man får någon akuttolk? Svar: Det kan ta upp till cirka 2 – 2,5 timma. Beredskapstolk går via Telefonicenter. Det finns en tolk i söder och en tolk i norr som har beredskap samtidigt. Efter det att tolken fått samtal från Telefonicenter att åka på ett akutuppdrag så har tolken 30 min inställelsetid + restid.

• Förlossning
Se under punkt 4.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25