Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från Tolkverksamhetens brukarråd den 1 mars 2016

NÄRVARANDE: 
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Bert Brännström, FSDB Väst
Birgitta (Bim) Magnusson, HRF
Agne Fröjdh, HRF
Britt-Marie Claesson, HRF
Tobias Engström, VGDL 
Margo Walatin, VGDL
Cecilia Solberg, Neuroförbundet
Jenny Willén Kozma, DHB
Mattias Johansson, verksamhetschef
Kristina Jasson, enhetschef tolkområde norr
Linda Malmberg, enhetschef tolkområde söder
Britt Axelsson, assistent/sekreterare

Alla hälsades välkomna till dagens möte.

1. Föregående minnesanteckningar

FSDB: I statistiken redovisas hur många uppdrag som är inställda av beställare där tolk fanns. Denna siffra är hög och behöver arbetas bort.

Hur såg bokslutet för 2015 ut? Mattias tar upp detta under punkt 15.

2. Information från Tolkverksamheten

- Mattias rapporterade från mötet som han och Mikael Forslund haft med två representanter från VGDL.

VGDL har skrivit ett brev till vår politiska styrelse. Brevet handlade om synpunkter krig Tolkverksamheten och arbetslivet.

På mötet visades bland annat statistik 2015. Patientenkäten, där vi ska arbeta med kvalitéts frågor. Förvaltningen ska ge vissa löften i serviceguiden. Synpunkter är viktiga, det innebär förbättring utifrån dialog.

VGDL har synpunkter på: Arbetslivstolkning. Prioriteringsordning. Möjlighet att önska tolk, exempel vid palliativ vård, familjeterapi, cancerbehandling, förlossning m m.

Att en tolkanvändare bara vill önska en viss tolk till ett tolkuppdrag kan vara svårt att tillgodose. Det är bättre att önska fler tolkar t ex fyra så att samordningen har fler att välja på.

Tolkverksamheten är öppen för en dialog. Uppföljningsmöte kommer att hållas tidigast i maj månad.

Statistik

Tolktjänst      2015  2014
Beställda uppdrag   16.891 15.724
Utförda uppdrag    12.916  12.180
Utförda uppdrag i %   95,3% 94,7%

 

Taltjänst     2015 2014
Beställda uppdrag   965 741
Utförda uppdrag   875 661
Utförda uppdrag i %   90,67%  89,2%

     FSDB: Att önska tolk kan bli svårare att få tolk och det kan göra att utförda uppdrag minskar. Svar: Ja det kan finnas en viss risk att utförda uppdrag minskar.

Mattias informerade lite om Hörselverksamhetens statistik. Antal patienter 2015 var 57.484 jämfört med 2014 som var 54.420. Antal besök under 2015 var 119.089.

Patientenkäten En enkätundersökning har gjorts inom Hörsel- Syn- och Tolkverksamheten samt Habiliteringen.

Enkät har skickats ut till personer som använt tolk under september 2015. Totalt utskick 369 st. Svarsfrekvens var 60,1 %.

Enkäten har mätts i kvalitéspoäng 0 – 100 poäng. Bemötande har hamnat på 86 poäng.

VGDL: 86 poäng är lite lågt. Dövteamet hade högre poäng. Svar: Det går inte att jämföra våra olika verksamheter. Tolkverksamheten kan jämföra sig med andra landsting. Det finns olika storlekar på tolkverksamheter i landet, Örebro och Skåne är snarlika oss i VGR.

Kvalitét är en viktig faktor att arbeta med i Tolkverksamheten. 

Tolkverksamhetens uppdrag är att kunna utföra alla tolkbeställningar efter prioriteringsordningen.

3 + 4. Tolkverksamhetens informatör?  (VGDL + FSDB)

VGDL: Det finns ett stort behov att ha informatör på plats vid våra möten. FSDB: Flera saknar informatören, hur kommer det att bli framöver? Svar: Vi vet att det finns ett stort behov fr Tolkverksamheten att ha en informatör. Funktionen behövs och är viktig. Diskussion pågår hur vi ska rekrytera en informatör som även kan arbeta med Hörsel- och Synverksamheten.

FSDB: Är tanken att ha samma person som informatör i HST med tyngdvikt på Tolk? Svar: Vi återkommer i frågan.

5 + 6. Döva tolkstödjare som relätolkning, invandrartolk, ASL- och internationellt teckenspråk (VGDL), Döva dövblindtolkar (FSDB)

SDR har ett projekt som vi önskar att Tolkverksamheten ska ingå i. projektet handlar om ”Utbildning döva tolkar och döva översättare”. VGDL visade en film som finns på sdr.org hemsida angående projektet. Behovet ökar att döva tolkar arbetar som tolkstöd.

Tolkverksamheten har dialog med migrationsverket och följer projektet. 22 personer ska utbilda sig varav 6 blir dövblindtolkar.

VGDL: Västanviks folkhögskola har fullt med flyktingar. Internationella tolkar vore bra vid t ex föreläsningar.

Tolkverksamheten tar ansvar för tolksituationen vid invandrartolkning. Det finns kurator för gruppen hörselskadade och döva invandrare. Behoven är mycket olika.

VGDL: Det finns några i Västra Götaland som är utbildade i tolkstöd. Hörselverksamheten har döva medarbetare som är översättare. FSDB: efterfrågan finns på döva dövblindtolkar.

7. Enkät (VGDL)

Svar finns under punkt 2.

8. Hemsidan (VGDL)

Det har tidigare funnits bilder på anställda i Tolkverksamheten, dessa är nu borttagna. Det är bättre att få ett ansikte på tolkar än ett namn. Önskar även få in bilder på upphandlade tolkar eller någon länk. Svar: Utformningen på hemsidans layout kan vi inte styra över, däremot kan vi bestämma vad hemsidan ska innehålla.

9. Samordningen bör ta mer ansvar (VGDL)

Många tycker det är jobbigt när man beställer tolk att få så många frågor angående fakturauppgifter. Samordningen har mer uppgifter än vad tolkanvändaren har. Samordningen bör kunna ta reda på dessa uppgifter själva. Svar: Samordningen har rutiner som måste följas. Vi tar med oss frågan hur vi säger och uttrycker oss vid tolkbeställning.

10. Vad har brukarorganisationerna för inflytande? (VGDL)

Upphandling pågår av tolkföretag. Brukarorganisationerna önskar att få lämna synpunkter innan som man kan ha med i en upphandling. Svar: Tolkverksamheten har genom detta forum med brukarorganisationerna tagit med sig önskemål som kommit fram och använt detta vid tidigare upphandlingar.

11. Ny hemsida, synpunkter (VGDL)

Många tolkanvändare tycker det är mycket besvärligt att trycka sig fram till den sidan man ska beställa tolk på. Att beställa tolk via T9K-web är inte helt bra. Svar: Vi får kolla hur sidorna ser ut där man beställer tolk. T9K-web är hela tiden under uppdatering.

12 + 13. VGR:s ansökan om att tolktjänst utredas från regeringen (VGDL), Nationell tolktjänst? (FSDB)

Arbetet med tolkutredningen har påbörjats i och med ett första möte i Göteborg för styrgruppen Förvaltningschef Mikael Forslund är ordförande i styrgruppen som även består av representanter från Region Kronoberg, Skåne och Örebro län samt brukarrepresentanterna Hanna Sejlitz SDR, Klas Nelfeldt FSDB och Andreas Stjärnström HRF. Else-Marie Ljungberg VGR är samordnare.

Västra Götalandsregionen har fått regeringens uppdrag att utreda möjligheterna för en delvis nationell tolktjänst för döva och hörselskadade. De juridiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska förutsättningar för att samordna beställning och administration av tolktjänst ska presenteras för Regeringskansliet senast 17 februari 2017. Bland annat kommer arbetsgruppen att titta på möjligheter till distanstolkning och nationell samordning av tolkkompetenser.

14. Finns statistik hur många tolkbeställningar som är gjorda i ”Skaraborg”? (FSDB)

FSDB:s representant tycker att deras tolkanvändare är dåliga på att beställa tolk i Skaraborg, önskar därför lite utförligare statistik. Svar: Tolkverksamheten ska se vad vi kan få fram för statistik. Årsredovisningen bifogas minnesanteckningarna.

15. Ekonomi? (HRF)

Tolkverksamheten ekonomi 2015 hamnade på minus 450.000 kronor. Detta beror på att vi har fått köpa tolktjänster. Trots minusbeloppet behövde inte verksamheten bromsa utan vi arbetade på som vanligt året ut. Utfallet i januari 2016 ligger på plus/minus noll. Taltjänst är inbakad i Tolkverksamhetens totala summa. Vi redovisas totalen inte uppdelad kostnad per brukargrupp. Budget för 2016 ser lika ut som 2015, cirka 40 miljoner kronor.

16. Övriga frågor

Fanns inget att ta upp under denna punkt.

17. Fortsatt arbete med Tolkkvalitét

Vi fortsatte med de punkter som vi inte hann med vid förgående möte. En sammanställning bifogas anteckningarna.

Vi har tänkt att sammankalla till en heldag i maj/juni för att enbart diskutera Tolkkvalitét.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24