Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från Tolkverksamhetens brukarråd den 4 december 2017

Anteckningar från Tolkverksamhetens Regionala Brukarråd måndagen den 4 december 2017, Synverksamheten, Trädgårdsgatan 15 D, Skövde

NÄRVARANDE: 
Berit Jildenhed, FSDB Väst   
Harry Eriksson, HRF   
Agne Fröjd, HRF   
Tobias Engström, VGDL   
Sofie Strid, VGDL   
Mattias Johansson, verksamhetschef   
Ulrika Karlsson, enhetschef BAS   
Kristina Jasson, enhetschef Tolk i Norr   
Liselotte Udén, enhetschef Tolk i Söder   
Britt Axelsson, assistent/sekreterare

1. Mötet öppnas

Mattias hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Föregående minnesanteckning

Frågor har inkommit från HRF angående minnesanteckningarna, svar kommer under punkt 4. För övrigt godkändes minnesanteckningarna.

3. Information från Tolkverksamheten

Förvaltningen har beslutat om en omorganisation för Habilitering & Hälsa, habiliteringen kommer att delas upp i två verksamheter, Barnhabilitering och Vuxenhabilitering. Hörsel Syn Tolk kommer också att delas på två verksamheter. Hörselverksamheten blir för sig med Mattias Johansson som verksamhetschef och Syn Tolk blir en verksamhet. Rekrytering av en ny verksamhetschef för Syn Tolk har påbörjats. Detta ska vara färdigt efter årsskiftet. VGDL: Vad finns del för skäl till delningen? Svar: Från två till fyra verksamhetschefer är en organisatorisk delning.

Tjänsten som kommunikatör har annons varit ute och det har varit många sökande. Vi har blivit tvingade att pausa i rekryteringen på grund av omorganisationen i verksamheterna. Förvaltningen ser över alla administrativa tjänster. När kommunikatörstjänsten blir tillsatt kommer den tillhöra BAS-enheten på Tolkverksamheten. Teckenspråkskompetens är viktig för tjänsten.

Tolkverksamhetens ekonomi per oktober är +-0. Ekonomin har varit stabil under hela året.

Statistik på brist på tolk januari-oktober 2017:

Barndomsdöva 5,1%  (okt = 5,5%)
Dövblinda  6,2% (okt = 3,4%)
Vuxendöva  8,6% (okt = 5,6%)
Totalt:  5,4%

Taltjänst 0,9%           (okt = 1,4%)

Skrivtolkning för vuxendöva är en utmaning. 22 januari 2018 startas en utbildning för teckenspråkstolkar att lära sig skrivtolkning. Yrkeshögskolan har beviljat denna utbildning. Södertörns folkhögskola kommer att hålla i utbildningen som är på 1 år. Flera är intresserade att gå utbildningen. Var och en får söka till utbildningen därefter görs ett antagningsförfarande. Utbildningen kommer att vara heltid och kan även utföras på distans.

HRF: Bristen på tolkar är inget penningproblem enligt politikerna.
Svar: Stämmer.

Tolkverksamheten kommer inom kort att använda Facebook som en av de olika informationskanalerna.

De döva personer som av olika anledningar flytt till Sverige behöver hjälp av Tolkverksamheten. Några har inget eller väldigt begränsat teckenspråk med sig. Tolkarna möter människor i kris. Tolkar från verksamheten har varit på Leksands folkhögskola och fått kunskap om hur vi kan tolka till döva med annat teckenspråk än svenskt. Vi har ökat vår kompetens och våra egna tolkar kan arbeta på liknande sätt som relätolkar. Vi har också tagit hjälp av dövteamet för att samarbeta kring kommunikation till dessa tolkanvändare. Vid några tillfällen har även språktolkar varit på plats. Om vi har tillgång till döv tolk så anlitar vi det. 

VGDL: Äldre barndomsdöva har kommunikationssvårigheter som man måste anpassa teckenspråket till. Vid de tillfällena vore det bra med relätolk.
Svar: Den finns ingen sådan beställning från politikerna och idag är det inte tolkverksamhetens uppdrag.   VGDL tog upp på förra mötet att bl. a Stockholm tar in tolkar från andra landsting till sina Regionala brukarrådsmöten. Tolkcheferna har hört med Stockholm som nu bara har upphandlade tolkföretag, de har inte samma typ av möte som vi har och därför har de gjort ett val att använda sig av externa tolkar.

4.  Prioriteringsordningen

Utskickade frågor från HRF är åtgärdade i prioriteringsordningen.

VGDL: Punkt 1.1, 2:a stycket ”ärenden inom socialtjänsten, rättsväsende eller annan myndighet av akut karaktär ligger högre prioriterat än punkt 2.5 Övriga myndighetskontakter. Svar: Man får läsa rubriken vad som ingår under punkterna. Akuta myndighetsärenden prioriteras först.

Punkt 4. Tolkuppdrag utanför Sverige. Vad är god tid?
Svar: Det är individuellt. Tolkverksamheten måste hinna med att planera utlandsuppdrag så bra som möjligt. Att sätta en tid blir begränsande för tolkanvändaren.

VGDL: Punkt 2.6 där det står ”möte och sammankomst med fem eller fler tolkanvändare…”. Förslag att ta bort antalet tolkanvändare.

HRF: Hur ofta används prioriteringslistan?
Svar: Prioriteringslistan används då det inte finns tolk att tillgå, så listan kan användas dagligen då det kommer in många sena tolkbeställningar. Vi klarar 95 % av beställningarna.

HRF: Lägg ut på T9k webb när det är svårt med tillgång på tolk och när det är bättre.

FSDB: Förut fanns det på hemsidan en kalender där föreningarnas möten fanns.

Mattias frågar representanter om det är OK att lämna över prioriteringsordningen till Habilitering & Hälsas styrelse som beslutar om prioriteringsordningen. Alla var överens om det går bra att lämna över till styrelsen.

5. Inkomna frågor

HRF: När Ni skriver kallelser (gäller generellt), var vänlig skriv alla uppgifter som krävs när man gör tolkbeställning, inkl. postnummer (har vid flera tillfällen fått hämta detta på hemsidor)
Svar: Vi kommer att skriva in fullständig adress inkl. postnummer på inbjudan till Regionalt brukarrådsmöte.

En fråga som tagits upp tidigare. Hur kan vi förbättra kommunikationen så att man tidigare får reda på om det är tolkbrist. Dagen innan är ofta för sent att kalla in och informera en ersättare. Det borde gå att förbättra T9k webb så att man kan kolla om beställningen har problem. Vad kan man göra?
Svar: Det finns en ruta i T9k webb där man kan lämna övriga uppgifter t ex när man senast vill veta om tolk kommer. T9k webb är inte fullständig och behöver utvecklas. Vi ser inte hur många som är inne på T9k, vi tror att det är många som är inne och tittar men inte gör några tolkbeställningar där.

När man skrivit in uppgifter i T9k webb, kan man få samma fråga från samordningen.
Svar: Vid samma tolkuppdrag t ex möte där man både ska ha skrivtolkar och teckenspråkstolkar och det har kommit in två beställningar med olika tider eller adress blir det svårt för samordningen. Det är därför samordningen måste kolla vad som gäller.

6. Övriga frågor

VGDL: Vi behöver bli bättre med kommunikationen mellan samordning och tolkanvändare. Eventuellt kan tolkanvändaren anpassa tolktiden med samordningen. Saknar att man inte kan lägga till något i efterhand i T9k webb.

FSDB: Vid vårt julbord blev det lite rörigt för att tolkarna inte visste om de skulle äta eller inte.
Svar: Vi beklagar att det blev rörigt för er i denna situation. Att företagen betalar för sina tolkar kan vi inte styra över.

HRF: Vid en bussresa kan inte tolken gå ifrån och få rast.
Svar: Det finns undantag.

HRF + VGDL: Nya tolkanvändare?
Svar: Svårt för skrivtolkar att nå ut med information vid t ex möten. Flera är rädda att registrera sig som tolkanvändare. Det är viktigt att nya tolkanvändare registrerar sig för då kan vi se hur stort behov av tolkar som behövs. Vi får stadsbidrag för tolkanvändare som bor i vårt landsting och vi är skyldiga att erbjuda tolk.

HRF: Be skrivtolkarna informera på HRF´s möten.

VGDL: Har hört att regeringen kommer att satsa 15 milj. till tolk i arbetslivet.
Svar: Vi vet inte så mycket om detta. En ingång är vi mycket intresserade av. Svårt att veta hur många döva som använder tolk i arbetslivet och hur mycket de behöver.

VGDL: Då beredskapstolken har utryckning kan restiden bli 1,5 - 2 timmars restid. Är detta rimligt?
Svar: Vi har uppdraget att tillhandahålla beredskapstolk. Vi har en beredskapstolk i norr och en i söder samtidigt. Tolken ska påbörja sin resa inom 30 min efter att man tagit emot samtalet, restiden kan bli max 2 – 3 timmar beroende på var i regionen tolken befinner sig. Vissa akuta uppdrag kanske kan lösas på distans.

VGDL: Den finns önskemål om foto och namn på tolkar som ska finnas på hemsidan. Det ökar tryggheten och blir inte osäkert vilken tolk man möter.
Svar: Vi har hört denna fråga förut. Då vi tidigare hade foto på tolkar var det tolkar som blev svartlistade. Vi inser vikten av att tolkanvändaren kan få en bild på tolken, vi kollar upp detta. VGDL: Hemsidan kanske inte var så bra, kolla upp om det finns någon annan lösning.

7. Förbättringsarbete:

Tolkkvalitét Vi repeterade vad vi gjort hittills och därefter fick varje person välja 3 punkter som de ville att vi ska arbeta med under 2018. Dessa blev:

  • Rätt tolk på rätt plats utifrån mitt behov som tolkanvändare
  • Bra om tolkarna har olika färdigheter
  • Bättre samarbete med tolk under taltolkning

Brukarorganisationerna ska fundera till nästa brukarråd hur vi kan arbeta vidare med dessa tre punkter. De ska även fundera på om dessa tre punkter är något som behöver utvecklas eller inte. Vid nästa möte så kommer vi åter att prata om punkterna ovan.

Till sists så önskade Tolkverksamheten alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vid anteckningarna Britt Axelsson

 

Senast uppdaterad: 2018-01-04 08:02