Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biblioteken och den digitala folkbildningen

 

Det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus (2018–2020) syftade till att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom en utbildning av landets folkbibliotekarier via Kungliga biblioteket och de regionala biblioteksverksamheterna. I regeringens uppdrag till KB beskrivs att digital kompetens bland annat innebär att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster, men omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Bibliotekens folkbildande roll lyfts också fram i bibliotekslagen Bibliotekslagen (2013:801), där det står att folkbiblioteken ska ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.

Trots allt detta, och trots att biblioteken sedan den nationella kampanjen Digidel2013 och ännu längre tillbaka verkat för att öka den digitala delaktigheten, uttrycks ofta en osäkerhet om vilken som är bibliotekets roll och vilket ansvar biblioteket har gentemot besökarnas behov av stöd och hjälp. Frågorna om vad biblioteken bör/ska/kan hjälpa till med återkommer. Vilket är bibliotekets ansvar? Hur avgränsas uppdraget? Vilken samverkan finns/behöver byggas med andra aktörer?

Dessa frågeställningar vill vi utforska i en webbinarieserie under året. Terese Raymond, Digidelnätverkets nationella koordinator, är ciceron och moderator och leder samtalen mellan olika inbjudna gäster. Som en röd tråd genom alla träffar löper Digiteketkursen DigidelCenter på bibliotek i kombination med aktuella rapporter och studier.

Det går att följa alla webbinarier och ta del av allt studiematerial, men det går också bra att vara med på enskilda träffar. Kroka gärna arm med relevanta samarbetspartners i era kommuner!

När: 25 mars 10.00-12.00

Introduktion till webbinarieseriens upplägg, Digiteketkurs och övrig läsning.

Gäst: Marika Alneng, författare till Biblioteksföreningens rapport Bibliotek som medborgarkontor?

I rapporten undersöks i vilken utsträckning folkbibliotek fungerar som medborgarkontor och om de i så fall har ett uttalat uppdrag i frågan från huvudmannen. "Bilden som framkommer är att delar av den service biblioteken ger inte är i enlighet med det uppdrag som kommer från kommunen, utan något som sker i mötet med personer med trängande behov."

Läsanvisning: Bibliotek som medborgarkontor?

Läs mer om webbinariet och anmäl dig

När: 3 maj 10.00-12.00

I Region Västernorrland har en omfattande kartläggning gjorts när det gäller aktörer som på olika sätt vägleder invånaren i mötet människa/teknik. Kartläggningen har gjorts av Digidelnätverkets nationella samordnare Terese Raymond i samarbete med Katarina Gidlund, professor vid Mittuniversitetet.

Vem är egentligen i digitalt utanförskap och varför? Vilken ny kunskap fick vi via kartläggningen? Hur kan andra verksamheter dra nytta av den kunskapen?

GästUlli Samuelsson, lektor i pedagogik i Jönköping; forskar om digitalisering, digital inkludering och digital ojämlikhet.

Läsanvisning:
Lektion 1. Digital delaktighet är en demokratifrågaLektion 2. Delaktighet – ett gemensamt ansvar
Ulli Samuelsson, Är inte alla digitalt kompetenta
Ulli Samuelsson, Biblioteket som support och social mötesplats

Anmäl dig här

När: 10 juni 10.00-12.00

Gäster: Brit Stakston, mediestrateg och Michael Forsman, forskare vid Södertörns högskola.

Brit Stakston har, på uppdrag av de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Jönköpings län samt Blekinge/Kronoberg, tagit fram förstudien Biblioteken som tankesmedjor?  - om hur biblioteken kan utveckla tillämpningen av sitt demokratiuppdrag utifrån nutidens behov i den digitala samhällsutvecklingen. Michael Forsman är författare till Digital kompetens är mer än två ord. Några begreppsliga och medieekologiska reflektioner kring folkbiblioteket som digital bildningsbyrå, ett kapitel i Bankdosor, skam och sms-poesi. Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering.
Nu möts de i ett samtal om hur bibliotekens demokratiska och folkbildande uppdrag ska uttydas och om hur vi uppfattar den flora av begrepp vi rör oss med.

Läsanvisning:
Biblioteken som tankesmedjor?
Bankdosor, skam och sms-poesi. Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering (s. 122–137)
Lektion 3. Biblioteksuppdraget och digital delaktighet
Lektion 4. Vad är ett DigidelCenter?

Läs mer om webbinariet och anmäl dig

När: 8 september 10.00-12.00

GästerJonas Söderström, ux-strateg och författare till boken Jävla skitsystem! och Eva HveemDigidel Helsingborg och svensk partner i EU-programmet Urban Agenda Digital Transition.

Ett bibliotek eller DigidelCenter möter människor i behov av digital support av olika slag. Många lägger skulden på sig själva, känner att de saknar digital kompetens och inte har hängt med i utvecklingen. Det finns en risk att uppfatta det digitala utanförskapet som kopplat till individen. Men borde inte diskussionen snarare handla om dem som skapar digitala samhällshinder genom dåligt utformade tjänster och system och har ansvar och möjligheter att göra annorlunda? Hur kan återkoppling ske så att tjänster förbättras?

Läsanvisning:
Jonas Söderström: Du som beställer digitala tjänster: Ta ansvar! (artikelåtkomst kräver kostnadsfri registrering)Digitala samhällshinder. En rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet (s. 4–17)Digital Neigbourhood Instrument. A general model and toolbox to establish a digital centerLektion 5. Samverkan med användarna i fokusLektion 6. DigidelCenter och samhällets digitalisering

Anmäl dig här

När: 5 oktober 10.00-12.00

Gäster: Jonna Steinrud, DigidelCenter Säter och Isabelle Kristensen, Mera digital, Kungsbacka.

Den här gången är temat kompetensutveckling och kollegialt lärande i personalgruppen, samt hur ett DigidelCenter eller bibliotek kan vara en plats för olika former av digitalt skapande och lekfullt lärande.

Läsanvisning:
Lektion 7. Kompetens och utveckling
Lektion 8. Medskapande och digital teknik

Anmäl dig här

När: 10 november kl 10.00 - 12.00

Dags att knyta ihop säcken på den avslutande träffen. Vi möter Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, som forskar om folkbildning och demokrati i förhållande till samhällets digitalisering. Vi kommer också att göra digitala studiebesök på DigidelCenter i Härnösand, Rättvik och Kristianstad.

Läsanvisning
Lektion 9. Nationell gemensam verksamhetsutveckling
Lektion 10. Avslutning och sammanfattning

Anmäl dig här


Senast uppdaterad: 2022-03-02 09:55