Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arkeologiska undersökningar

Planerar ni en byggnation som kan beröra en fornlämning eller har andra frågor kring detta? Hos oss får du hjälp med råd och information. Vi utför de flesta typer av arkeologiska undersökningar. Smidigt och kostnadseffektivt lotsar vi er genom alla stadier av planeringsprocessen, utifrån ett fornlämningsperspektiv.

Ska en fornlämning bevaras eller kan den tas bort?

I takt med att samhället utvecklas och bebyggelsen förändras kommer vi förr eller senare i beröring med spår och lämningar efter förhistoriska människors bosättningar och verksamheter, det vill säga fornlämningar. I första hand ska en fornlämning bevaras, men ibland är det nödvändigt att välja mellan att bevara eller bebygga. Länsstyrelsen gör då en avvägning mellan byggprojektets betydelse och fornlämningens bevarandevärde. Om nyttan med byggprojektet anses överstiga värdet av att bevara fornlämningen, kan länsstyrelsen besluta om att fornlämningen helt eller delvis får tas bort. Länsstyrelsen ska verka för att arbetsföretaget lokaliseras och utformas så att det inte alls eller i så liten omfattning som möjligt berör en fornlämning.

Om länsstyrelsen godkänner ett arbetsföretag som berör en fornlämning krävs först att fornlämningen undersöks och dokumenteras, så att kunskapen om lämningen tas tillvara inför framtiden. Länsstyrelsen beslutar då att en arkeologisk undersökning ska ske. Denna undersökning sker i olika steg, beroende på vad som tidigare finns känt om platsen där byggnationen är planerad:

Arkeologisk utredning

En utredning görs för att ta reda på om det finns några okända fornlämningar i det område som ska bebyggas. Utredningen ska beskriva lämningarna och fastställa om dessa berörs av arbetsföretaget. Arbetet omfattar kart- och arkivstudier och följs av en inventering i fält. Om det behövs grävs ett antal sökschakt med maskin. Resultaten från utredningen används som planeringsunderlag för länsstyrelsen och uppdragsgivaren. Utredningen kan även innehålla en avgränsning av fornlämningen i syfte att undvika ingrepp.

Arkeologisk förundersökning

Ibland går det inte att undvika att byggplanerna påverkar en fornlämning. För att kunna planera exploateringen med hänsyn till fornlämningen behöver man känna till fornlämningens storlek, innehåll och utbredning.  Då krävs ett djupare kunskapsunderlag om fornlämningen. En arkeologisk förundersökning görs som ger Länsstyrelsen grundliga fakta om lämningens typ, storlek, läge, ålder och vetenskapliga potential.

Resultaten av förundersökningen används som underlag för länsstyrelsens planering inför den slutliga undersökningen. I vissa fall kan en planerad byggnation placeras så att fornlämningen helt eller delvis undviks. Då kan en arkeologisk förundersökning göras endast i syfte att avgränsa fornlämningen.

Arkeologisk undersökning

En arkeologisk undersökning är det sista steget i undersökningsprocessen. Då vill man ta tillvara så mycket kunskap och information som möjligt om fornlämningen och om de människor som levt på platsen innan den tas bort. En arkeologisk undersökning innebär att hela eller del av fornlämningen undersöks, dokumenteras, tolkas och grävs bort. Fynd samlas in och registreras och konserveras vid behov. Prover från anläggningar tas för att analyseras. Allt material ska bevaras inför framtiden och användas i en kulturhistorisk och vetenskaplig kunskapsuppbyggnad.

En arkeologisk undersökning kan även utföras som en schaktningsövervakning. Med en schaktningsövervakning menas att en arkeolog övervakar de ingrepp i en fornlämning som ett arbetsföretag får tillstånd till och allteftersom arbetet fortskrider dokumenterar de delar av lämningen som berörs. Slutligen kan även en så kallad arkeologisk kontroll ske. Med detta menas att en arkeolog övervakar arbetsföretaget för att se till att styra undan markingreppen så att fornlämningen bevaras helt och hållet.

Våra undersökningar presenteras alltid i en arkeologisk rapport. Klicka här om du vill komma läsa mer om våra rapporter.

Vid en del arkeologiska undersökningar förekommer också visningar för allmänheten och ibland kan resultatet presenteras i böcker eller utställningar.  

Anton Lazarides

Antikvarie
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-02-21 13:59