Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Är framtiden kulturens re-renässans?

"Kulturdeltagandet utgör en enorm resursbas för det framtida samhället"

Symboliska och estetiska värden tillhör kunskapsekonomins byggstenar. Kulturen och konsten förutsätter kreativitet. Det gör även innovation. Det finns goda skäl till att öka förståelsen för hur den kulturbaserade kreativiteten befruktar kunskapssamhällets innovationsprocesser. Kulturdeltagandet utgör en enorm resursbas för det framtida samhället som behöver både värnas och vidareutvecklas. Det gäller särskilt om nu kreativiteten är det nya stålet.

Kulturen spelar en viktig roll i främjandet av dynamiska och attraktiva stadsmiljöer

Platsens identitet är en bidragande faktor till att den också upplevs som attraktiv. Stadens topografi, dess utbredning och indelning, arkitekturen, hur tillgången till det offentliga rummet är organiserat, kulturarvets berättelser liksom platser och lokaler för att ta del av eller själv skapa kultur är kulturfunktioner som bidrar till en levande stadsmiljö.

"Den berättelsedrivna kulturen är en viktig sammanhållande kraft för hela samhället"

Utmaningen handlar också om kulturinstitutionernas förmåga att bli inbjudande mötesplatser eller sekulära katedraler. Politiken kan medverka till denna omvandling men det ligger i kultursektorns intresse att vara med och driva denna förändringsprocess. Utmaningen består framför allt i att mer systematiskt synliggöra och tillgängliggöra kulturens möjlighet att bidra till sammanhållning.

"Kulturen är det kitt som binder ihop ett samhälle till en sammanhängande enhet"

Kulturen är ett kitt som förenar människor och skapar gemensamma referensramar i livets olika skeenden Med de gränsöverskridande identiteterna i globaliseringens tid kan kulturen bli en allt tydligare sammanhållande kraft för människor oavsett bakgrund, ålder, sysselsättning eller bostadsort. Kulturen kan bidra med gemensamma berättelser och referensramar som också har ett integrationspolitiskt värde.

"Kulturens roll i samhället blir allt viktigare" 

Med den ökande globaliseringen följer utmaningar för den sociala sammanhållningen – här har kulturen en viktig roll att spela. För stadsutvecklingen är kulturperspektivet nödvändigt för att städer eller stadsdelar ska bli miljöer att både bo och verka i. Den nya ekonomins fokus på estetik och kreativitet innebär att lärandet förändras. Sjukvårdens utmaningar kan få oväntad draghjälp av kulturens förebyggande och läkande kraft.

 

Läs hela rapporten

Läs en kort sammanfattning av rapporten
Kulturen har en kraft som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Den påverkar hela samhällets väv. I takt med att samhället blir allt mer komplext behöver vi, när vi blickar mot 2020 eller 2050, ett interdisciplinärt synsätt som också inkluderar kulturen. Debatten har under de senaste åren i stor utsträckning handlat om de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till den ekonomiska tillväxten, men den kulturbaserade kreativiteten har vidare räckvidd än så. I denna rapport diskuteras andra positiva externaliteter som kulturen bidrar med – mätbara och icke mätbara, ekonomiska och icke ekonomiska. Uppmärksamheten kring de kulturella och kreativa näringarna bidrar å ena sidan till att lyfta fram kulturen på den politiska dagordningen, men å andra sidan finns en tendens att sätta ett likhetstecken mellan just dessa näringar och hela kultursektorn – när denna i själva verket är så mycket vidare. Här diskuteras även om kreativiteten kan vara ”det nya stålet2”. Hur påverkas i så fall politiken av deltagarkulturen? Att diskutera kulturens allt viktigare roll i samhällsutvecklingen behöver inte stå i motsats till att värna den konstnärliga friheten. I Sverige har kulturforskaren Sven Nilsson beskrivit kultursektorn som ett sammanhängande ekologiskt system, vars olika beståndsdelar både hämtar kraft hos varandra och är varandras förutsättning – ett öppet synsätt som i stället för att värna stuprören främjar samverkan. Exempelvis är musikundervisning musikexportens förutsättning, liksom kulturinstitutionerna är en del av de kreativa och kulturella näringarnas grogrund. Att bejaka kulturens betydelse inom fler områden betyder inte att kulturens frihet ifrågasätts. Hur betraktaren påverkas av upplevelsen kan inte vara förutsägbart. Har samhället råd att inte ta tillvara den kraft som kulturen utgör för samhällsutvecklingen? Hur kan politiken skapa de rätta förutsättningarna? Perspektivet i denna rapport är inte forskarens. Utgångspunkten är snarare att ta fasta på debattartiklar och rapporter på svensk, nordisk och europeisk nivå samt samtal med företrädare för institutioner, kulturliv och myndigheter. 

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten.

Senast uppdaterad: 2021-08-26 10:27