Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konstnären & kulturnäringarna

"Konsten spelar en central roll som utvecklingsmotor"

Konsten i sig är inte lönsam och ska inte instrumentaliseras eller bedömas med lönsamhetskriterier, men den spelar en central roll som utvecklingsmotor. Vi behöver lyckligtvis inte fråga efter orsak och verkan, hönan och ägget – det goda samhället har båda.

"Samhällen med många aktiva konstnärer är också rika på tekniska och andra innovationer"

Konst och kultur är inte en servicenäring bland andra, konstnären är en unik del i ett system, inte en kugge i ett maskineri. Det är detta unika, det vi kan kalla konstnärlig integritet, som utgör en lockelse och skapar värde även för verksamheter utanför konstsfären, vetenskapliga eller näringsinriktade.

Läs hela rapporten

Läs en kort sammanfattning av rapporten
Hösten 2009 presenterade regeringen en Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, en promemoria utarbetad av näringsdepartementet och kulturdepartementet och 73 miljoner under en treårsperiod från 2009 till 2012. Syftet med handlingsplanen är dels ”att skapa goda förut¬sättningar för entreprenörer samt potentiella och befintliga fö¬retagare inom kulturella och kreativa näringar att utveckla sina affärsidéer och sitt företagande”, dels att utveckla ”samverkan mellan kultur och näringsliv” och, inte minst, att ”utveckla kunskap kring kulturella och kreativa näringar”
1. Insatserna skall ”utgå från de kulturella och kreativa entreprenörernas behov och möjligheter” och planen utgår från att kultur och kulturmiljöer kan ”ha en betydande roll för regioners innovativa utveck¬ling och attraktionskraft”. I förlängningen ser handlingsplanen tillväxt, konkurrenskraft, ”ökad handel och investeringar”. I handlingsplanen uppdrar de två departementen åt olika myndigheter, däribland Konstnärsnämnden, att skapa, sprida och utväxla kunskap om kulturella och kreativa näringar, att ta fram statistik, att beskriva forskningsläget, att föreslå åtgärder, och att utreda utbildningsbehov. Handlingsplanen poängterar särskilt behov av innovation, rådgivning och entreprenörsutbildning inom konstnärliga utbildningar. Konstnärsnämnden har två huvuduppgifter: den ska besluta om statliga bidrag och ersättningar till enskilda konstnärer inom konstområdena bild, form, musik, teater, dans och film. Den ska, för det andra, bevaka konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden, även inom konstområdet litteratur. Konstnärsnämnden intar med andra ord alltid konstnärens perspektiv, så även i denna antologi som är ett svar på det uppdrag som formuleras i den nationella handlingsplanen. De olika antologibidragen skapar kunskap om konstnärens delaktighet i de kulturella och kreativa näringarna – och dessa näringars behov av konstnärer. 

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten.

Senast uppdaterad: 2021-08-20 14:39