Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till kulturarbetare

För kulturarbetare har det under våren på nationell nivå inrättats stöd för inställda kulturevenemang. De regionala stöden har kompletterat dessa främst i form av utbildningsstipendier och stöd till långsiktig verksamhetsutveckling. Även kommunerna har gjort insatser för att mildra effekterna av krisen för kulturarbetare. Branschorganisationernas funktion är att bevaka sina medlemmars intressen och utgöra en samlad röst.

Trygghetsrådet TRS, stödjer anställda som avskedads eller fått avsluta sina kontrakt -  och det kan också även gälla frilansare inom scenkonst som drabbats hårt av coronakrisen.

Trygghetsrådet TRS, har överenskommelser med Teaterförbundet för scen och film samt Svensk scenkonst, där också Teatercentrum och Danscentrum ingår. Därmed kan alla som arbetar vid någon av dessa institutioner samt fria teater- och dansgrupper söka stöd från stiftelsen och det gäller både tekniska, administrativa och konstnärliga yrkesgrupper. Stödet riktas till både tillsvidareanställda och visstidsanställda. För att få stöd till omställning som visstidsanställd ska man ska ha jobbat sammanlagt 18 månader under en femårsperiod för arbetsgivare som omfattas av avtalen. https://www.trs.se/jobbsokare/det-har-stodet-kan-du-fa-av-trs/

På en presskonferens 21 augusti presenterade Regeringen ett förslag om ett nytt stort ekonomiskt paket på en och halv miljard kronor till kulturen under 2020. Regeringen har också föreslagit att 1 miljard kronor avsätts för 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet. 

Regeringen har också föreslagit permanent ökade satsningar på kulturen. Det föreslås ske bl.a. genom en förstärkning av kultursamverkansmodellen och av områdena barn och ungas tillgång till kultur, kulturskapares villkor, centrala museer, myndigheter och stiftelser, läsförmåga och bibliotek samt en ökning av statens inköp av konst.

Länk till pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/kulturens-delar-av-budgeten/  

Kulturarbetarnas branschorganisationer 

KLYS
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. De företräder genom sina 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse. De för en dialog med bland annat Kulturrådet om Coronas konsekvenser för yrkesverksamma kulturskapare inom olika branscher.  Mer information här:
http://www.klys.se/

Svensk Scenkonst
Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. Pandemin påverkar scenkonsten på olika sätt och Svensk Scenkonst följer utvecklingen och publicerar fortlöpande information här.

Riksteatern
Just nu befinner Riksteatern sig i en extraordinär situation med anledning av spridningen av coronaviruset. Tisdagen den 17 mars, beslutade Riksteaterns styrelse att ställa in alla turnerande föreställningar under våren 2020. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här...

Teaterförbundet 
På Teaterförbundets sida svarar de på frågor om arbetsskyldighet eller inställda föreställningar, turnéer eller inspelningar. Du kan också kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning. På Teaterförbundets sida finns också information för dig som är arbetsgivare. 

Musikerförbundet
På Musikerförbundets hemsida hittar du information om stödåtgärder angående covid-19. Musikerförbundet har bland annat upprättat en krisfond, som stöttas av Spotifys globala initiativ Spotify COVID-19 Music Relief. Här hittar du information om hur man söker stöd, alternativt bidrar till Musikerförbundets krisfond.

Danscentrum Riks
På danscentrum.se finns information till medlemmar angående corona. 
Danscentrum har också gjort en kort enkät för att samla europeisk information kring coronaviruset och danssektorn.

Filminstitutet
Stöd fördelas för att komplensera för intäktsbortfall för distribution och visning och som kan härledas till spridningen av covid-19 under perioden 12 mars - 31 maj 2020. Visningsarrangörer kan söka senast 5 maj. Läs mer här...

Författarförbundet
Författarförbundet startar tillfällig krisfond. De medlemmar som förlorat intäkter till följd av coronapandemin kommer att kunna söka stipendier från Författarförbundets tillfälliga krisfond. Stiftelsen Natur & Kultur bidrar med 400 000 kronor till fonden. Här samlar Författarförbundet all information rörande situationen kring coronapandemin.

Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. KRO samlar information med anledning av corona på sin hemsida: kro.se

Kommunala åtgärder

Förutom de stödpaket som stat och region har inrättat görs på kommunal nivå åtgärder och omprioriteringar för att mildra konsekvenserna av coronapandemin. Vissa kommuner tidigarelägger till exempel alla konstinköp. Vissa kommuner som hyr ut lokaler till kulturarbetare tillämpar det statliga hyresstödet vilket innebär en tillfällig hyresrabatt. Kolla upp vad den kommun där du är verksam gör på kulturområdet likaväl som på näringslivsområdet.  

Information på regional nivå i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Aktuell information från Västra Götalandsregionen inom kulturområdet hittar du på vgregion.se/kulturcovid19
Här hittar du information till samarbetspartners och projektägare med stöd från kulturnämnden med anledning av coronavirusinfektion covid-19.

Västra Götalandsregionens stödpaket till det regionala kulturlivet 

Det regionala arrangörsstödet till kultur för barn och unga i Västra Götaland:
Här hittar du information kring vad som gäller för inställda föreställningar/aktiviteter.
Omfattningen av stödet har tillfälligt förändrats att också omfatta streamat, livestreamat och utomhus.

Centrumbildningarna

Centrumbildningarna är arbetsgivar- och intresseorganisationer inom de olika konstarterna. Flera av dem anpassar sin verksamhet till det rådande läget och vissa erbjuder digitala träffar m.m.

Musikcentrum väst
http://www.mcv.se/

Teatercentrum
https://www.teatercentrum.se/

Konstnärscentrum väst
http://www.kc-vast.se/se

Danscentrum väst
http://dcvast.se/

Författarcentrum väst
https://forfattarcentrum.se/category/sektion-vast/

Konsthantverkscentrum
https://konsthantverkscentrum.org/sv.html

Konsthantverkscentrum Väst:
https://konsthantverkscentrum.org/sv.html

Manegen (cirkus, varieté, gatuperformance)
https://manegen.org/

Centrum för dramatik:
http://centrumfordramatik.se/

Illustratörcentrum:
https://www.illustratorcentrum.se/

Svensk form väst: 
http://svenskform.se/regionalforeningar/vast/  

Slöjdkonsulenterna:
För slöjdare hänvisar vi till de regionala slöjdkonsulenterna
https://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/slojd/

Regionala utbildningsstipendier

Den 18 maj sände Kulturutveckling live och intervjuade då Peter Hiltunen från Kulturakademin om de utbildningsstipendier som Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beslutat om.Sändningen kan ses här i efterhand (textad)

Utbildningarna tas fram av Kulturakademin i samverkan med centrumbildningarna. Det rör sig om 100 st utbildningsstipendier om 17 000 kr vardera till konstnärer och kulturutövare i Västra Götaland.

Kursernas inriktningar är

  • Marknadsföring, rörlig bild och livestreaming
  • Stresshantering och ledarskap
  • Strategiskt entreprenörskap. 

Anmälan till stipendieplaterna gick ut den 1 juni. Utöver dessa kommer kurserna att erbjudas för allmän anmälan senare. Håll utkik på Kulturakademins hemsida

Kulturakademins digitala material hittar du här: K Play https://www.kulturakademin.com/k-play/

Information på nationell nivå

Regeringen

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet: Krispaket för jobb och omställning för att mildra virusutbrottets konsekvenser (Publicerat 30 mars 2020)

Pressmeddelande från Kulturdepartementet: En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter (Publicerat 20 mars 2020)

Pressmeddelande från Kulturdepartementet: Pressträff om krispaket på 500 miljoner kronor till kulturen (Publicerat 24 april 2020)

Frågor och svar - 500 miljoner kronor i krisstöd till kulturen (Publicerat 24 april 2020)

Pressmeddelande från Kulturdepartementet: Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen (Publicerat 24 april 2020)

Kulturrådet

Av det statliga krispaketet för kultur fördelas större delen av Kulturrådet och gällde inställda och uppskjutna kulturevenemang. Det handlar om konserter, scenkonstföreställningar, konstutställningar, föreläsningar och liknande evenemang som riktat sig till allmänheten och som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Kulturrådet genomför också åtgärder i form av egna konferenser och större möten.

Mer information hittar du här...  

På den här sidan publicerar Kulturrådet löpande information om hur bidrag och annan verksamhet påverkas.
På Kulturrådets Facebooksida publiceras löpande information om hur bidrag och annan verksamhet påverkas med anledning av coronavirus covid-19.

Konstnärsnämnden

Konstnärsguiden, Konstnärsnämndens krisvägledning
www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

Här samlar Konstnärsnämnden information som är relaterad till förändringar och åtgärder med anledning av Covid-19.

Konstnärsnämndens Krisstipendium är en del av det krisstöd som regeringen har avsatt för att mildra verkningarna i samband med Coronakrisen. Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Ansökningstiden har gått ut.

Senast uppdaterad: 2021-03-16 10:53