Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens leds av FoU-strateg Pär-Daniel Sundvall. Här finns ett brett nationellt och internationellt forskningssamarbete bland annat med universiteten i Utrecht och Amsterdam i Nederländerna, Oxford och Southampton i England, Lodz i Polen, Oslo i Norge och Göteborg i Sverige.

Inom plattformen bedrivs det internationella samarbetsprojektet ImpresU (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly) som består av tre delar: 1) att ta reda på vilka faktorer som påverkar förskrivning av urinvägsantibiotika till äldre 2) att fram en intervention med målsättning att uppnå en rationell användning av urinvägsantibiotika till äldre och utvärdera denna intervention i en randomiserad klinisk prövning, samt 3) en klinisk läkemedelsprövning för att ta reda på om metenaminhippurat kan förebygga återkommande urinvägsinfektioner hos äldre.

Inom plattformen pågår analys av två stora randomiserade läkemedelsprövningar: den europeiska influensastudien ALIC4E samt en nationell klinisk prövning för att ta reda på om behandlingstiden kan halveras vid halsfluss. Plattformen har för närvarande fyra doktorander och det bedrivs ett flertal studier kring diagnostik och behandling av infektioner, antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och interventioner för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av infektioner.

Flera av plattformens medlemmar är aktiva i GRIN (General practice Research on Infections Network) och den svenska undergruppen Swe-GRIN. Detta är ett europeiskt respektive svenskt nätverk av forskare som studerar infektioner i primärvård. Plattformen har ett nära samarbete med Strama (samverkan mot antibiotikaresistens).

Forskningsplattformens engelska namn: Management of infectious diseases and antimicrobial resistance research group (MIDAR).

Plattformsledare: Pär-Daniel Sundvall
Med. dr, specialist i allmänmedicin
E-post: par-daniel.sundvall@vgregion.se
Mobil: 0722-50 61 96

 

Publicerat/CV      Projekt 

Pär-Daniels huvudsakliga forskningsområde avser diagnostik och behandling av infektioner i primärvård. Han är huvudhandledare till tre doktorander och en predoktorand, vilka bedriver forskning inom plattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Pär-Daniel arbetar med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens såväl i Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) i Västra Götaland som i nationella Strama. Kliniskt arbetar han som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared vårdcentral.

Vidare ingår Pär-Daniel i koordinatorsgruppen och ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Han är även ledamot i FoU-rådet Södra Älvsborg (beslutar om tilldelning av forskningsmedel) och ledamot i referensgruppen för svenska HALT (Healthcare Associated infections and antimicrobial use in Long-term care Facilities) vid Folkhälsomyndigheten.

Inom plattformen bedrivs tre stora randomiserade forskarinitierade läkemedelsprövningar: influensastudien ALIC4E (Antivirals for influenza-Like Illness? An rCt of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE), en RCT om behandlingstid faryngotonsillit och ImpresU (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly):

-ALIC4E 
En studie avseende behandlingstid vid faryngotonsillit som är en europeisk forskarinitierade randomiserade klinisk prövning (RCT), där Pär-Daniel leder den svenska delen av studien. Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? Universitetet i Oxford samordnar studien och 15 europeiska länder deltar.

-RCT behandlingstid faryngotonsillit
I samarbete med Region Skåne, Region Kronoberg och Folkhälsomyndigheten genomförs en RCT för att jämföra 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit (halsfluss). Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras? Om behandling i fem dygn går lika bra så skulle cirka 3-4 ton penicillin kunna sparas per år i Sverige. En substudie undersöker ekologiska effekter på tarmfloran vid behandling med fenoximetylpenicillin.

-ImpresU
Pär-Daniel leder den svenska delen av detta internationella samarbetsprojekt, som nu erhållit en treårig finansiering via europeiska JPIAMR och Vetenskapsrådet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med universiteten i Amsterdam, Utrecht, Lodz och Oslo. ImpresU består av tre delprojekt:

  1. Att utveckla en multifaktoriell intervention för att öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner (UVI) hos äldre.
  2. En RCT för att utvärdera om denna multifaktoriella intervention kan leda till en minskad användning av urinvägsantibiotika utan att det medför negativa konsekvenser för patienten.
  3. En dubbelblind RCT för att undersöka om metenaminhippurat kan förebygga återkommande UVI hos äldre kvinnor och på så vis minska behovet av urinvägsantibiotika.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.

Aktuellt

Den 13 december 2019 publicerades den europeiska influensastudien "ALIC4E" i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet. Detta är den första storskaliga offentligt finansierade studien för att utvärdera antiviral behandling mot influensaliknande sjukdom i primärvård. Den svenska delen av studien har letts av dr Pär-Daniel Sundvall, FoU-primärvård Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Studien visar att fem dygns behandling med penicillin V fyra gånger dagligen var likvärdig (non-inferior) med tio dygns behandling tre gånger dagligen avseende klinisk utläkning. Ingen skillnad sågs mellan grupperna i antal recidiv respektive komplikationer.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-21 11:26